AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Executive Master of Business Administration

 

Akredytowane studia dla kadry menedżerskiej i właścicieli przedsiębiorstw

Program MBA posiada akredytację AMBA – jest to wyróżnienie najlepszych programów na arenie międzynarodowej i oznacza potwierdzenie najwyższego standardu w zakresie kształcenia biznesowego. Stowarzyszenie AMBA akredytuje obecnie programy 2% najlepszych szkół biznesu w ponad 60 krajach, a studenci, szkoły biznesu, absolwenci i pracodawcy uznają AMBA za złoty standard.

WNEiZ posiada także akredytację AACSB. AACSB to największa na świecie sieć edukacji biznesowej. Uzyskanie tej prestiżowej akredytacji oznacza, iż dana instytucja edukacyjna jest w stanie spełnić rygorystyczne standardy jakościowe opracowane i aktualizowane przez AACSB International. Na koniec stycznia 2024 roku akredytację AACSB International posiadało 6% wszystkich szkół biznesu na świecie w ponad 60 krajach.

Program EMBA posiada również od 02.2020 znak “Made in Toruń, przyznawany przez Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. Znak “Made in Toruń” to odznaczenie przyznawane produktom lub usługom odznaczającym się najwyższą jakością, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym mogą stać się wzorem dla innych. Certyfikaty przyznawane są lokalnym, toruńskim instytucjom, a ich celem jest potwierdzenie dobrych praktyk i jakości instytucji.

 

Studia dostarczają obszernej wiedzy, umiejętności i kompetencji wymaganych na stanowiskach kierowniczych. Przygotowują do fachowego zarządzania na poziomie małych zespołów, jak również średniego i wyższego szczebla w organizacjach reprezentujących różne sektory i branże.

Te studia są dla Ciebie, jeśli:

 

Informacje ogólne

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów. Studia zakładają uzyskanie efektu synergii w wyniku połączenia wiedzy praktyków biznesu, naukowców oraz doświadczeń uczestników programu, stanowiąc bezsprzecznie najbardziej efektywny instrument podnoszenia kwalifikacji kadr kierowniczych. Studia są prowadzone przede wszystkim w formie ćwiczeń, warsztatów praktycznych, w trakcie których będą wykorzystane studia przypadków.

Zajęcia są realizowane przez doświadczonych praktyków i specjalistów z UMK.

Podczas zajęć uczestnicy poznają teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania, techniki podejmowania decyzji, negocjacji oraz aspekty związane z przywództwem. Umiejętności i kompetencje uzyskane w trakcie studiów umożliwiają absolwentom wykorzystywanie różnorodnych instrumentów zarządzania w sposób elastyczny. Szczególnym elementem wyróżniającym program są zajęcia z zakresu przywództwa oraz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu uwzględniające przygotowanie projektu społecznego.

Studia dostarczają obszernej wiedzy, umiejętności i kompetencji wymaganych na stanowiskach kierowniczych. Przygotowują do fachowego zarządzania na poziomie małych zespołów, jak również średniego i wyższego szczebla w organizacjach reprezentujących różne sektory i branże.

Studia przygotowują absolwentów do prowadzenia zespołu przez zmianę, zarządzania projektami, tworzenia i wdrażania strategii, zarządzania organizacją przez pryzmat jej finansów, elastycznego zarządzania organizacją w zmieniającym się otoczeniu, skutecznej komunikacji z zespołem, kształtowania strategii zarządzania kapitałem ludzkim w zmieniającej się strukturze demograficznej, zarządzania organizacją na rynkach międzynarodowych, zarządzania organizacją zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

W trakcie zajęć prowadzący wykorzystują najnowsze osiągnięcia teorii i rozwiązania praktyczne, co pozwoli na przekazywanie aktualnej wiedzy, a przez to przygotowanie uczestników w najlepszy sposób do realizacji zadań powierzonych im w ich organizacjach. Program uwzględnia zarówno aspekt lokalny, krajowy, jak i globalny, przez co daje możliwość uzyskania różnej perspektywy poszczególnych elementów zarządzania.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim (90%) oraz angielskim (10%).

 

Absolwenci studiów otrzymują:

 

* Zgodnie z „Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym”, absolwenci studiów podyplomowych Master of Business Administrationuprawnieni do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Zgodnie z „Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”, absolwenci studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie są uprawnieni do pełnienia funkcji kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.

Zgodnie z projektem ustawy „o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa” (projekt ustawy z 09.05.2022 r.) absolwenci studiów podyplomowych Master of Business Administration realizowanych w wymiarze co najmniej 400 godzin dydaktycznych są:

– zwolnieni z egzaminu państwowego i uprawnieni do pełnienia funkcji kierownika podmiotu szpitalnego, a także osoby pełniącej obowiązki kierownika podmiotu szpitalnego, a tym samym mogą być wpisani na listę menedżerów, o której mowa w projekcie ustawy,

– uprawnieni do pełnienia funkcji prezesa Agencji Rozwoju Szpitali.

 

Rodzaj studiów: studia społeczne
Czas trwania: 4 semestry
Program studiów: pobierz
Plan studiów: pobierz

Kierownik studiów: dr Kamila Skrzypczyńska

 

Rekrutacja

Adresatami studiów podyplomowych EMBA są osoby, które:

Kwalifikacje możliwe do uzyskania po ukończeniu studiów dedykowane są przede wszystkim osobom na stanowiskach kierowniczych, a także menedżerom wszystkich szczebli i funkcji.

Studia są dedykowane osobom posiadającym doświadczenie zarządcze, które chcą uporządkować swoją wiedzę w tym zakresie, w tym osobom nieposiadającym wykształcenia ekonomicznego. Zdobyta wiedza i umiejętności stanowią rozszerzenie i uzupełnienie efektów uczenia się na kierunkach takich jak np. zarządzanie, ekonomia, finanse i pokrewne.

 

Warunki kwalifikacji:

  1. Złożenie dokumentów aplikacyjnych
  2. Test znajomości języka angielskiego (online) – wykaz certyfikatów i dokumentów zwalniających z testu dostępny w sekcji “Wymagane dokumenty”
  3. Test matematyczno-logiczny typu GMAT w języku polskim (online) – test typu GMAT przykład 2023 (132 KB)
  4. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca doświadczenia zawodowego kandydata oraz  motywacji do podjęcia studiów (online) – termin ustalany indywidualnie po otrzymaniu zgłoszenia

 

Termin składania dokumentów: do 30 września 2024 roku

 

Dokumenty można złożyć w następujący sposób:

 

Wymagane dokumenty:

 

Koszt studiów

UMK nie pobiera opłaty wpisowej, ani opłaty za postępowanie kwalifikacyjne na studia EMBA.

UMK nie pobiera opłaty końcowej na studiach EMBA.

Czesne:

 • opłata podstawowa:
   • jednorazowo za całe studia: 33.000,00 zł,
   • w systemie semestralnym (4 raty): 8.580,00 zł/semestr,
   • w systemie miesięcznym (16 rat): 2.400,00 zł/miesiąc,
 • opłata – zniżka 10% (dla posiadaczy karty Programu Absolwenckiego UMK; dla pracowników UMK; dla pracowników uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej funkcjonujących przy UMK; dla osoby z rekomendacją Członka lub Członka Wspierającego Klubu Absolwenckiego MBA UMK; w przypadku udziału co najmniej 3 osób z tej samej instytucji (dla każdej osoby); w przypadku zgłoszenia do 30.06.2024 r.):
   • jednorazowo za całe studia: 29.700,00 zł,
   • w systemie semestralnym (4 raty): 7.730,00 zł/semestr,
   • w systemie miesięcznym (16 rat): 2.160,00 zł/miesiąc,

UWAGA: Zniżki nie sumują się. W przypadku uprawnienia do kilku zniżek, Kandydatka/ Kandydat wskazuje zniżkę, z której chce skorzystać.

Możliwości dofinansowania – zapoznaj się z informacjami

Nieoprocentowana pożyczka z gwarantowanym umorzeniem min. 15% – zapoznaj się z informacjami

 

Informacje organizacyjne

Termin rozpoczęcia studiów: październik/ listopad 2024

Studia obejmują 530 godzin. Czas trwania programu to 4 semestry (2 lata). Zjazdy odbywają się średnio 1 raz w miesiącu, w piątki, soboty i niedziele (z wyjątkiem wakacji, przerw świątecznych oraz wolnych weekendów). Ze względu na święta i dni wolne, w niektórych miesiącach odbędą się 2 zjazdy.

Zajęcia odbywają się:

 • w piątki w godz. 16:30-20:30 (4-5 godzin dydaktycznych)
 • w soboty i niedziele w godz. 08:00-16:45 (po 8-10 godzin dydaktycznych)

W roku akademickim 2024/2025 zajęcia programu EMBA są planowane w formie stacjonarnej. Jeżeli z jakiegoś powodu, np. pandemii, prowadzenie zajęć w tej formie nie będzie przez pewien czas możliwe, uczelnia jest w pełni przygotowana do prowadzenia zajęć online, na platformie MsTeams.

 

Dodatkowe informacje dla kandydata:

Liczebność osób w grupie: 20-30 uczestników.

 

Kontakt

mgr Barbara Jóźwik
Biuro MBA (pokój 34)
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 6114892
e-mail: mba@umk.pl
http://www.mba.umk.pl/