AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Dofinansowanie

1) Pracodawcy i pracownicy podejmujący kształcenie z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy – możliwość pozyskania dofinansowania na studia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.


2) Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (dofinansowanie z funduszy unijnych) – dystrybucja środków odbywa się przez operatorów tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania, wyznaczonych w poszczególnych województwach. Środki są dostępne na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych. Karty studiów podyplomowych WNEiZ w Bazie Usług Rozwojowych:

Szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz ich rozliczania są określane na poziomie każdego województwa (o wyborze województwa, w ramach którego przedsiębiorstwo może ubiegać się o wsparcie, decyduje miejsce siedziby lub jednostki organizacyjnej). Sprawdź możliwość dofinansowania w poszczególnych województwach (414 KB).

Jeśli nie wiesz, do jakiej kategorii przedsiębiorstw zalicza się Twój pracodawca, zachęcamy do skorzystania z kwalifikatora MSP pod adresem http://kwalifikator.een.org.pl/


3) Osoby z niepełnosprawnością – możliwość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Programu “Aktywny samorząd” (moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

Dofinansowanie następuje na wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów Programu. Wniosek należy złożyć do samorządu powiatowego, który realizuje Program, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (sprawdź dane kontaktowe jednostki).

Wsparcie finansowe można uzyskać aż do 20 semestrów różnego rodzaju etapów nauki na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia I stopnia, studia II stopnia, studia III stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, przewód doktorski, który został otwarty poza studiami).

Warunki uczestnictwa w Programie w module II:
– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
– nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach Programu w module II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
– opłata za naukę (czesne);
– dodatek na pokrycie kosztów kształcenia;
– dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Sprawdź tutaj w jakiej wysokości można uzyskać dofinansowanie oraz kiedy i w jakiej wysokości może być zwiększony dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, a także z jakich innych form pomocy jednocześnie możesz skorzystać.

Rozliczanie następuje semestralnie, w oparciu o informację o zaliczeniu semestru.

Udział własny Wnioskodawcy – obowiązuje tylko w przypadku osób zatrudnionych, z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału własnego zwolniony jest Wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty określonej przez Zarząd Funduszu na dany rok.

Refundacja kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowanie jest możliwa wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku akademickiego.

Więcej informacji o Programie na stronie.


4) Pracownicy UMK – możliwość uzyskania dofinansowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora 86/2010.

Po uzyskaniu zgody Rektora na dofinansowanie studiów, należy przekazać zatwierdzone pismo do pana Jacka Mamrzyńskiego w Dziale Spraw Pracowniczych (w przypadku osób z kampusu toruńskiego) lub do Działu Spraw Pracowniczych CM (w przypadku osób z kampusu bydgoskiego).


UWAGA!

U Operatora danego funduszu należy uzyskać informację, czy może być on łączony z inną formą wsparcia (np. dofinansowanie/ pożyczka z innego źródła).

Jednocześnie informujemy, że bez względu na formę wsparcia osoby uprawnione mogą skorzystać z przysługujących im zniżek, określonych dla poszczególnych studiów podyplomowych w Zarządzeniu Rektora w sprawie wysokości opłat na dany rok akademicki.

 

Osoba do kontaktu: mgr Barbara Jóźwik (tel.: 56 6114892; b_jozwik@umk.pl)