AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Dofinansowanie

1) Pracodawcy zatrudniający co najmniej 1 pracownika i ich pracownicy – możliwość pozyskania dofinansowania na studia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Możliwość sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego:
– mikroprzedsiębiorstwa – do 100%,
– pozostałe przedsiębiorstwa – do 80%.

Całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

 


2) Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa [bez województwa pomorskiego i mazowieckiego] (dofinansowanie z funduszy unijnych) – dystrybucja środków odbywa się przez operatorów tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania, wyznaczonych w poszczególnych województwach. Środki są dostępne na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych. Karty studiów podyplomowych WNEiZ w Bazie Usług Rozwojowych:

Szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz ich rozliczania są określane na poziomie każdego województwa (o wyborze województwa, w ramach którego przedsiębiorstwo może ubiegać się o wsparcie, decyduje miejsce siedziby lub jednostki organizacyjnej). Sprawdź możliwość dofinansowania w poszczególnych województwach (414 KB).

Jeśli nie wiesz, do jakiej kategorii przedsiębiorstw zalicza się Twój pracodawca, zachęcamy do skorzystania z kwalifikatora MSP pod adresem https://kwalifikator.parp.gov.pl/

 


3) Kadra menedżerska mikro, małych i średnich przedsiębiorstw [wszystkie województwa] – dofinansowanie w ramach projektu “Akademia Menadżera MŚP”.

Celem jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla MSP w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Dofinansowanie może być przeznaczone na szkolenie menedżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym:

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Kwota jaką może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i jest zróżnicowana w zależności od Makroregionu. Szczegółowych informacji udzielają Operatorzy. Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Przebieg procesu wsparcia:

  1. Zgłoś się do Operatora – wypełnij Formularz Rejestracyjny (dostępne poniżej).
  2. Przekaż Operatorowi wymagane dokumenty – Operator zweryfikuje Twoją kwalifikowalność do projektu i zawarcia umowy wsparcia.
  3.  Zdiagnozuj potrzeby i otrzymaj rekomendacje – określ luki kompetencyjne i potrzeby edukacyjne kadry menadżerskiej wynikające z planów rozwoju firmy.
  4.  Wybierz z Bazy Usług Rozwojowych usługi, które będą odpowiadać na zidentyfikowane w diagnozie potrzeby kadry zarządzającej. Karty studiów podyplomowych WNEiZ w Bazie Usług Rozwojowych są wskazane w pkt 2 (dotyczącym Podmiotowych Systemów Finansowania).

a) Akademia Menadżera MŚP – edycja I – zgłoszenia do 30.06.2021
Formularz Rejestracyjny               Operatorzy

b) Akademia Menadżera MŚP – edycja II – zgłoszenia do 31.05.2022
Formularz Rejestracyjny               Operatorzy

 


4) Przedsiębiorstwa działające we wskazanych branżach – dofinansowanie w ramach projektu “Kompetencje dla sektorów”.

Celem jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych dla:

Wsparcie dotyczy tematyki określonej przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji i kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: budowlanejfinansowejturystycznejITmody i innowacyjnych tekstyliówopieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektromobilności.

Wsparcie wyniesie do 80% wartości usług rozwojowych, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Przebieg procesu wsparcia:

  1. Zgłoś się do Operatora – wypełnij Formularz Rejestracyjny.
  2. Przekaż Operatorowi wymagane dokumenty – Operator zweryfikuje możliwość udziału w projekcie.
  3.  Zdiagnozuj potrzeby i otrzymaj rekomendacje – określ potrzeby edukacyjne wynikające z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji.
  4.  Wybierz z Bazy Usług Rozwojowych usługi, które będą odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstwa i jego pracowników. Karty studiów podyplomowych WNEiZ w Bazie Usług Rozwojowych są wskazane w pkt 2 (dotyczącym Podmiotowych Systemów Finansowania).

Sprawdź terminy zgłoszeń dla swojej branży.

 


5) Wsparcie przez pracodawcę – zapytaj swojego pracodawcę o możliwość dofinansowania studiów.

Zgodnie z art. 17 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przy czym to pracodawca decyduje w jaki sposób będzie ułatwiał pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje m.in. zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 1033 pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron (art. 1034 § 1), przy czym nie ma obowiązku zawarcia umowy, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych (art. 1034 § 3). Pracodawca może zobowiązać pracownika do przepracowania u niego, po zakończeniu szkolenia, maksymalnie 3 lata (art. 1035).

 

 


6) Osoby z niepełnosprawnością – możliwość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Programu “Aktywny samorząd” (moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

Dofinansowanie następuje na wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów Programu. Wniosek należy złożyć do samorządu powiatowego, który realizuje Program, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (sprawdź dane kontaktowe jednostki).

Wsparcie finansowe można uzyskać aż do 20 semestrów różnego rodzaju etapów nauki na poziomie wyższym (w tym na studia I stopnia, studia II stopnia, studia III stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu, a także na przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi).

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 10 października danego roku realizacji programu w przypadku modułu II.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w 2021 roku wypada:

Warunki uczestnictwa w Programie w module II:
– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
– nauka w szkole wyższej lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach Programu w module II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
– opłata za naukę (czesne);
– dodatek na pokrycie kosztów kształcenia;
– dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Sprawdź tutaj w jakiej wysokości można uzyskać dofinansowanie oraz kiedy i w jakiej wysokości może być zwiększony dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, a także z jakich innych form pomocy jednocześnie możesz skorzystać.

Rozliczanie następuje semestralnie, w oparciu o informację o zaliczeniu semestru.

Udział własny Wnioskodawcy – obowiązuje tylko w przypadku osób zatrudnionych, z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału własnego zwolniony jest Wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty określonej przez Zarząd Funduszu na dany rok.

Refundacja kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowanie jest możliwa wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku akademickiego.

Więcej informacji o Programie w 2021 roku na stronie.

 


7) Osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy

Urząd pracy może sfinansować do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów osoba bezrobotna otrzyma stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Osobie, która w trakcie odbywania studiów podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

Aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych należy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów tych studiów oraz dokumenty wymagane we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy.

 

Na przykład PUP dla Miasta Torunia realizuje projekt “Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu (V)”, w ramach którego przewidziane jest m.in. finansowanie kosztów studiów podyplomowych.

 


8) Pracownicy UMK

Po uzyskaniu zgody Rektora na dofinansowanie studiów, należy przekazać zatwierdzone pismo do pana Jacka Mamrzyńskiego w Dziale Spraw Pracowniczych (w przypadku osób z kampusu toruńskiego) lub do Działu Spraw Pracowniczych CM (w przypadku osób z kampusu bydgoskiego).

 

 


UWAGA!

U Operatora danego funduszu należy uzyskać informację, czy może być on łączony z inną formą wsparcia (np. dofinansowanie/ pożyczka z innego źródła).

Jednocześnie informujemy, że bez względu na formę wsparcia osoby uprawnione mogą skorzystać z przysługujących im zniżek oraz dostępnych systemów opłat (jednorazowo, semestralnie, miesięcznie), określonych dla poszczególnych studiów podyplomowych w Zarządzeniu Rektora w sprawie wysokości opłat na dany rok akademicki.

 

Osoba do kontaktu: mgr Barbara Jóźwik (tel.: 56 6114892; b_jozwik@umk.pl)