AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Jakość

Efekty uczenia się/kształcenia

Wydziałowy system jakości kształcenia

Statystyki dotyczące studentów

Monitoring losów absolwentów

Polityka jakości

Wydziałowa komisja ds. jakości kształcenia

Skrzynka uwagWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK konsekwentnie dąży do doskonalenia jakości kształcenia na studiach wyższych, na wszystkich realizowanych kierunkach studiów, studiach doktoranckich oraz na studiach podyplomowych. Szczególną uwagę przywiązuje do analizy i weryfikacji efektów kształcenia i działań na rzecz doskonalenia programów kształcenia, rozwoju umiejętności kadry naukowo-dydaktycznej oraz systemu wsparcia dla studentów. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania deklaruje stałe podnoszenie jakości świadczonych usług edukacyjnych oraz prowadzonej działalności naukowo-badawczej w oparciu o sprawne zarządzanie, zgodnie z wymaganiami krajowych przepisów prawa i regulacjami wewnętrznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W procesie kształcenia Wydział podejmuje ciągłe działania mające na celu doskonalenie procesu dydaktycznego oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności naukowych studentów. zapewnienie jakości kształcenia na wszystkich stopniach oraz kierunkach studiów realizowanych przez WNEiZ oraz wysokiego poziomu podejmowanych badań naukowych. Jest to zagwarantowane przez wdrożenie i ciągłe doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości.

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia wpisuje się w uczelniany Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia i Organizacji Pracy wprowadzony Uchwałą Senatu nr 10 z dnia 28 stycznia 2014 r. System ten obejmuje doskonalenie jakości kształcenia i organizacji pracy we wszystkich istotnych dla funkcjonowania Uniwersytetu obszarach, a w szczególności w zakresie:

 • efektów kształcenia i programów studiów,
 • organizacji i warunków kształcenia,
 • jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych,
 • bieżącej pracy i rozwoju nauczycieli akademickich i pracowników administracji,
 • aktywności naukowo-badawczej i rozwojowej Wydziału,
 • współpracy z interesariuszami zewnętrznymi,
 • organizacji warunków pracy na Wydziale,
 • monitorowania losów zawodowych absolwentów Wydziału.

 

Za zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia na Wydziale odpowiadają:

a) Rada Wydziału – zatwierdza wszystkie podstawowe dokumenty dotyczące misji i strategii rozwoju Wydziału, efekty kształcenia, programy i plany kierunków studiów prowadzonych na WNEiZ, propozycje i harmonogram działań przedstawiane przez Wydziałową Komisję Jakości w corocznym raporcie, powołuje wydziałowe komisje i zespoły uczestniczące w procesie oceny i podnoszenia jakości kształcenia.

b) Dziekan Wydziału – organizuje proces kształcenia, inicjuje zmiany w ofercie kształcenia i programach studiów, upowszechnia wiedzę nt. toku studiów, organizuje badania ewaluacyjne. Do kompetencji dziekana należy odpowiedzialność za wszystkie działania związane z organizacją procesu dydaktycznego.

c) Wydziałowa Komisja Dydaktyczno – Programowa – kontroluje plany i programy studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale, wprowadzanie niezbędnych zmian i aktualizacji w programach studiów i treściach poszczególnych przedmiotów, wynikających ze zmieniających się warunków prawnych, oczekiwań studentów i potencjalnych pracodawców. Komisja uwzględnia m.in. rekomendacje Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz opinie i sugestie interesariuszy zewnętrznych. Wprowadzanie zmian w programach i planach studiów realizowanych na WNEiZ odbywa się zgodnie z Uchwałą Komisji Dydaktczno-Programowej WNEiZ z dnia 16.04.2014r. w sprawie opiniowania projektów zmian w programach i planach studiów, przedstawioną do wiadomości Rady Wydziału na posiedzeniu w dniu 23.04.2014r. Komisja Dydaktyczno-Programowa przekazuje wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wnioski dotyczące problematyki jakości kształcenia. Skład Komisji Dydaktyczno-Programowej dobrze reprezentuje grupy nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na danym kierunku, w tym nauczycieli należących do minimów kadrowych dla poszczególnych kierunków. W skład komisji wchodzą także przedstawiciele studentów.

d) Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia – została powołana uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w dniu 20.11.2013r. W skład Komisji wchodzą: prodziekan ds. studentów, prodziekan ds. nauki, wydziałowy koordynator ds. jakości kształcenia, przedstawiciel uczelnianej rady ds. jakości kształcenia, przedstawiciel zespołu ds. akredytacji AACSB, przedstawiciele pracowników reprezentujących minimum kadrowe na poszczególnych kierunkach studiów realizowanych na Wydziale, przedstawiciel studentów, przedstawiciel doktorantów oraz przedstawiciel administracji Wydziału. Komisja przeprowadza analizę realizacji efektów kształcenia oraz funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia w minionym roku akademickim na podstawie: wyników sesji egzaminacyjnej, opinii nauczycieli akademickich, raportów z procedury oceny zajęć dydaktycznych, wprowadzonej Zarządzeniem Nr 60 Rektora UMK z dnia 7 kwietnia 2014 r., raportów z oceny realizacji procedur AACSB, raportów z badań satysfakcji studentów, opinii interesariuszy zewnętrznych oraz arkuszy hospitacji zajęć dydaktycznych. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia analizuje też i dokonuje oceny publicznego dostępu do informacji o programach studiów, efektach kształcenia, organizacji i procedurach toku studiów, poziomu naukowego jednostki, zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej i doboru kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia, w tym nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe. Na podstawie dokonanych analiz Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia opracowuje plan działań naprawczych na każdy kolejny rok akademicki i nadzoruje jego realizację

e) Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia – do zadań wydziałowego koordynatora ds. jakości kształcenia należy:

 • współpraca z przedstawicielami Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Systemu Doskonałości Akademickiej uregulowanych w odrębnych przepisach, w tym w szczególności:
  • przygotowywanie raportów z pomiarów – analiza wstępnych raportów z badań przygotowanych przez analityka w formie zestawień zbiorczych, opracowanie raportu i utworzenie wspólnie z wydziałową radą ds. jakości kształcenia rekomendacji dotyczących działań doskonalących,
  • wyznaczanie celów w zakresie doskonalenia jakości oraz zatwierdzanie działań wynikających z funkcjonowania Systemu Doskonałości Akademickiej – wdrożenie działań doskonalących w oparciu o rekomendacje wydziałowej rady ds. jakości kształcenia, zatwierdzenie najbardziej adekwatnych działań, przygotowanie harmonogramu realizacji oraz wyznaczenie zakresu działań doskonalących,
  • nadzór nad realizacją działań doskonalących jakość kształcenia,
  • weryfikacja poziomu realizacji działań doskonalących jakość kształcenia,
  • przygotowanie skróconej wersji raportu przeznaczonej do opublikowania na stronie internetowej.

f) Wydziałowa Komisja Oceniająca – dokonuje okresowej oceny pracowników przy uwzględnieniu, poza innymi kryteriami, oceny pracy dydaktycznej. Podstawą oceny są dane pochodzące z systemu ankietyzacji zajęć, a także innych źródeł, np. przeprowadzonych hospitacji.

g) Wydziałowa Komisja ds. Studiów Doktoranckichczuwa nad całokształtem spraw związanych z prowadzeniem studiów doktoranckich m.in.: opracowuje projekt programu i ramowego planu studiów doktoranckich, opiniuje wnioski o stypendia doktoranckie, opiniuje inne sprawy przedłożone przez kierownika studiów. W skład komisji wchodzą nauczyciele akademiccy zaangażowani w kształcenie na studiach doktoranckich oraz przedstawiciel doktorantów.

Procesy dotyczące monitorowania jakości kształcenia na WNEiZ wspomagają również: zespól ds. akredytacji AACSB, kierownicy katedr oraz pozostali nauczyciele akademiccy, koordynator programu ERASMUS, opiekunowie kół naukowych i praktyk oraz pracownicy administracyjni dziekanatu. Ważny wpływ na jakość całego systemu mają również studenci i doktoranci, wpływając poziomem swojego zaangażowania na proces kształcenia.

Kierownicy Katedr systematycznie monitorują każdą formę zajęć realizowanych przez ich podwładnych. Monitorowanie obejmuje hospitacje zajęć praktycznych i wykładów. Po przeprowadzeniu hospitacji wypełniają arkusz hospitacji wykładu bądź arkusz hospitacji zajęć praktycznych i przekazują je Dziekanowi, a ten, po zapoznaniu się z nimi, dalej przekazuje Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia. Komisja analizuje protokoły hospitacji i proponuje działania naprawcze w obrębie zajęć i przedmiotów, które zostały słabo ocenione.

Istotnym narzędziem badania i oceny jakości nauczycieli akademickich jest ankietyzacja, w której studenci oceniają nauczyciela prowadzącego dany przedmiot. Po zakończeniu zajęć i wpisaniu przez nauczycieli akademickich w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studentów ocen, studenci wypełniają anonimowo ankiety oceny zajęć i prowadzących je nauczycieli akademickich. Nauczyciele mają obowiązek zapoznania się z wynikami ankiet. Wyniki badań ankietowych są też analizowane przez Wydziałowego Koordynatora ds. Jakości Kształcenia, który rezultaty analizy przekazuje Wydziałowej Komisji Jakości. Wyniki ankiet są uwzględnianie w okresowej ocenie nauczycieli akademickich.

Protokoły hospitacji zajęć i wyniki ankiet służą weryfikacji stopnia osiągnięcia założonych efektów kształcenia są analizowane przez Wydziałową Komisję Jakości Kształcenia pod kątem:

– osiągania zakładanych efektów kształcenia,

– zapewnienia studentom dydaktycznego, naukowego i materialnego wsparcia w procesie uczenia się,

– prowadzenia przez nauczycieli akademickich badań naukowych w zakresie obszaru, do którego zostały przyporządkowane prowadzone studia,

– zasad oceniania studentów.

Rezultaty opisanych analiz i ocen Wydziałowy Koordynator ds. Jakości przedstawia Radzie Wydziału wraz z propozycją podjęcia działań prowadzących do podniesienia jakości kształcenia.

Każdy nauczyciel akademicki poddawany jest ocenie okresowej. Procedura ta polega na wypełnieniu przez pracownika ankiety oceny okresowej, w której odpowiada na zadane pytania oraz przedstawia swoje osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Arkusz ankiety jest opiniowany przez Kierownika jednostki wydziałowej i przesyłany do Dziekanatu. Arkusz ankiety przekazywany jest Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich, która następnie omawia je na posiedzeniu. Komisja dokonuje oceny całokształtu działalności wydając opinię pozytywną, warunkowo-pozytywną lub negatywną. Z opinią Komisji zapoznaje się oceniany pracownik. Po podpisaniu kwestionariusza zostaje on przekazany Rektorowi.