AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Jakość kształcenia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK konsekwentnie doskonali jakość kształcenia na wszystkich realizowanych kierunkach studiów, również  na studiach podyplomowych. Szczególną uwagę przywiązuje do analizy i weryfikacji efektów uczenia się i działań na rzecz doskonalenia programów kształcenia, rozwoju umiejętności kadry naukowo-dydaktycznej oraz systemu wsparcia dla studentów. Nasz Wydział deklaruje stałe podnoszenie jakości świadczonych usług edukacyjnych oraz prowadzonej działalności naukowo-badawczej w oparciu o sprawne zarządzanie, zgodnie z wymaganiami krajowych przepisów prawa i regulacjami wewnętrznymi UMK w Toruniu.

 

W procesie kształcenia Wydział podejmuje ciągłe działania mające na celu doskonalenie procesu dydaktycznego oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności naukowych studentów. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wysokiego poziomu podejmowanych badań naukowych jest wspierane przez wdrożenie i ciągłe doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości. Studenci stanowią jeden z ważnych elementów tego systemu.

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia wpisuje się w uczelniany Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia i Organizacji Pracy wprowadzony Uchwałą Senatu UMK nr 45 z dnia 24 października 2023 r. System ten obejmuje doskonalenie jakości kształcenia i organizacji pracy we wszystkich istotnych dla funkcjonowania Uniwersytetu obszarach, a w szczególności w zakresie:

  • efektów uczenia się i programów studiów,
  • organizacji i warunków kształcenia,
  • jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych,
  • bieżącej pracy i rozwoju nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
  • aktywności naukowo-badawczej i rozwojowej Wydziału,
  • współpracy z interesariuszami zewnętrznymi,
  • organizacji warunków pracy na Wydziale,
  • monitorowania losów zawodowych absolwentów Wydziału.

Za zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia na Wydziale odpowiadają:

Polityka jakości

Akty prawne

Księga jakości UMK

Raporty i ewaluacja jakości kształcenia

Kontakt