AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Misja i wartości

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Naszą misją – społeczności akademickiej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – jest prowadzenie badań naukowych wzbogacających wiedzę o gospodarce, kształcenie na bazie najnowszych osiągnięć teorii i rozwiązań praktycznych oraz kształtowanie postaw społecznej odpowiedzialności, otwartości i pozytywnych relacji.


W celu rozwijania i wspierania badań naukowych Wydział przywiązuje dużą uwagę do promowania współpracy z zagranicznymi placówkami naukowymi służącej wymianie myśli naukowej i doświadczeń badawczych, otacza szczególną opieką młodych pracowników umożliwiając im odbywanie staży w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych oraz tworząc sprzyjające warunki i klimat do szybkiego awansu naukowego.

W procesie kształcenia Wydział podejmuje ciągłe działania mające na celu doskonalenie procesu dydaktycznego oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności naukowych studentów. Popiera i wspomaga działalność kół naukowych, organizację studenckich seminariów i sesji naukowych. Promuje wyróżniających się studentów.

Misję swą Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania wypełnia kierując się uniwersalnymi zasadami wolności i niezależności myśli oraz badań naukowych, samorządności studenckiej, zasadami etyki, rzetelności naukowej i dydaktycznej oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Uniwersytecie.

W działalności wychowawczej Wydział dąży do upowszechniania zasad etycznego i odpowiedzialnego biznesu oraz uniwersalnych wartości humanitarnych.

Nauczając prowadzenia racjonalnej działalności gospodarczej, której efektem jest tworzenie i pomnażanie bogactwa, ukazuje problem podziału dóbr i związanych z tym kwestii moralnych, znamion niesprawiedliwości i krzywdy społecznej. W ten sposób tworzy się pewna specyfika działalności dydaktyczno-wychowawczej Wydziału, której wyróżnikiem jest wiązanie nauki o tym jak tworzyć bogactwo z upowszechnianiem odpowiedzialności za skutki skrajnej nierównomierności podziału.

Wydział stara się budować tożsamość na fundamentach ideałów szczególnie bliskich Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II i głoszonych przez Niego z wielkim oddaniem. Stąd po śmierci Ojca Świętego nadano gmachowi Wydziału nazwę Collegium Jana Pawła II.

Strategia WNEiZ 2023-2030 (2023.06.25) (308 KB)