AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Pomoc materialna

Wszystkie  bieżące informacje na temat stypendiów dostępne są na stronie www.stypendia.umk.pl

 

STYPENDIUM SOCJALNE – SEMESTR LETNI 2022/2023

Aby otrzymać stypendium na semestr letni należy odebrać decyzję o przyznanym świadczeniu od marca do czerwca 2023 r. z wypełnionym

Oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-prawa-do-wniesienia-odwolania-2022 (31 KB) do wniesienia odwołania należy przyjść do “Akwarium” w poniedziałek 27 marca w godz. 11.30 – 16.00

Decyzje dla studentów studiów niestacjonarnych zostaną wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Informujemy, że w dniu 06.02.2023 roku do 30.06.2023 roku uruchomiony został generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni. Termin składania lub wysyłania wniosków to 3 marca 2023 r.. Jest to termin dyscyplinujący studentów, który ma umożliwić wypłatę stypendiów za miesiąc marzec.

Studenci, którzy składali wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód w rodzinie nie zmienił się składają:

Wnioski można składać w dziekanacie p. 43 – Jolanta Karpińska  do 1 lutego 2023 r. w godz. 9.00 – 12.00

Termin dyżurów Wydziałowej Komisji Stypendialnej – wnioski przyjmowane w “Akwarium”

2 marca 2023 r. w godz. 16.30 – 18.00

3 marca 2023 r. w godz. 11.00 – 18.00

lub przesłać pocztą na adres wydziału z zaznaczeniem Komisja Stypendialna WNEiZ: Gagarina 13A, 87-100 Toruń

 

STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych będzie uruchomiony od dnia 17 października 2022 r. od godz. 10:00 do dnia 30 czerwca 2023 r. do godz. 23:00 w systemie USOSweb.

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w Auli UMK (ul. Gagarina 11, Toruń) w dniach od 24 do 27 października br. w godzinach:

Po 27 października  – w trakcie roku akademickiego – wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych można składać w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (Rektorat UMK), IV piętro, pokój 408 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

W celu otrzymania stypendium dla osób niepełnosprawnych od października br. należy złożyć wniosek do dnia 4 listopada br.

UWAGA! Warunkiem wygenerowania wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności do Zespołu ds. Studentów Niepełnoprawnych (DS nr 11, ul. Gagarina 33, Toruń)


STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

  1. Średnia do stypendium obliczana jest ze wszystkich ocen (pozytywnych i negatywnych) uzyskanych w poprzednim roku akademickim tj. 2021/22. Minimalna średnia wynosi 4,0.
  2. Studenci naszego Wydziału będą mieli obliczoną średnią automatycznie. W związku z czym prosimy o dokładne sprawdzenie przed wypełnieniem wniosku w generatorze, czy średnia ocen jest prawidłowa. Jeśli  średnia ocen się nie zgadza, to należy skontaktować się z Panią Jolantą Karpińską (pokój 43, jolanta@umk.pl lub tel. 56 61 14 714) i poprosić o ponowne przeliczenie średniej.
  3. Osoby rozpoczynające studia na I roku studiów II stopnia przenoszące sie z innych uczelni, lub innego Wydziału wewnątrz UMK a chcące złożyć wniosek o stypendium rektora dla  najlepszych studentów muszą najpierw dostarczyć: zaświadczenie o średniej arytmetycznej uzyskanej na ostatnim roku studiów z podaniem sumy  i liczby (ocen pozytywnych i negatywnych) lub kartę okresowych osiągnięć z roku akademickiego 2021/2022 (suplement do dyplomu nie jest honorowany)

W/w dokumenty są niezbędne do wprowadzenia średniej ocen do rankingu.

Oryginał zaświadczenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Wydziału, koniecznie z dopiskiem Dziekanat WNEiZ p. 43.

Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów będzie uruchomiony od dnia 17 października br. od godziny 10:00 do 27 października do godziny 16:00 w systemie USOSweb.

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium rektora należy składać w Auli UMK (ul. Gagarina 11, Toruń) w dniach od 24 do 27 października br. w godzinach:

UWAGA – generator wniosków o przyznanie stypendium rektora będzie uruchomiony do dnia 27 października 2022 r. do godziny 16:00. Termin 29 października (sobota) jest jedynie terminem na złożenie wniosków przez studentów studiów niestacjonarnych. Wniosek należy wygenerować do dnia 27 października 2022 r. do godziny 16:00.

Studenci wyjeżdżający na studia w ramach programu ERASMUS+, przebywający za granicą, ubiegając się o przyznanie stypendium rektora powinni w terminie składania wniosków przesłać skan wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyznanie stypendium rektora (wraz ze skanami załączników) na adres komisja.stypendialna@umk.pl. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest przesłanie oryginału pocztą (adres Komisja Stypendialna UMK, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, pokój 408), z datą stempla pocztowego w terminie składania wniosków – do dnia 27 października 2022 r.


ZAPOMOGA

Generator wniosków o przyznanie zapomogi będzie uruchomiony od dnia 17 października 2022 r. od godz. 10:00 w systemie USOSweb.

Wnioski o przyznanie zapomogi można składać w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (Rektorat UMK), IV piętro, pokój 408 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Wnioski można składać przez cały rok akademicki.