AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Pomoc materialna

Dyżury komisji stypendialnej w semestrze letnim:

24.02.2020 r. (poniedziałek) 09:00 – 13:00
27.02.2020r. (czwartek) 08:00 – 12:00
28.02.2020 r. (piątek) 14:30 – 16:30
29.02.2020 r. (sobota) 09:00 – 13:00
02.03.2020 r. (poniedziałek) 11:30 – 14:30
03.03.2020 r. (wtorek) 08:00 – 11:00
04.03.2020 (środa) 11:30 – 14:00

Stypendia socjalne na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że w dniach 5 luty  – 3 marca 2020 r. do godz. 15.00 zostają uruchomione generatory wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na sem. letni.

Szczegółowe informacje na stronie www.stypendia.umk.pl

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW PRZEZ WYDZIAŁOWĄ KOMISJĘ STYPENDIALNĄ na sem. letni  2019/2020 zostanie podany w terminie późniejszym.

Wnioski należy składać w  Akwarium (za łącznikiem między starą a nową częścią wydziału)


HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW PRZEZ WYDZIAŁOWĄ KOMISJĘ STYPENDIALNĄ na rok akademicki 2019/2020: dyżury Komisji odbywają się w Akwarium (za łącznikiem między starą a nową częścią wydziału), terminy dyżurów zostaną podane po uruchomieniu generatorów wniosków.

Wszystkie  bieżące informacje na temat stypendiów dostępne są na stronie www.stypendia.umk.pl

STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Wydziałowa Komisja Stypendialna przypomina, że wygenerowanie poprawnego wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych wymaga aktualnych danych w USOS dotyczących posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.

Osoby ubiegające się o przyznanie w/w stypendium zarówno rozpoczynające studia na UMK, jak i kontynuujące naukę, a których orzeczenie utraciło ważność proszone są o dostarczenie aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do biura Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Biuro mieści się przy Domu Studenckim nr 11
ul. Gagarina 33, tel. 56/611-49-83
e-mail: pelnomoc@umk.pl

Wygenerowane wnioski z załączonym orzeczeniem o niepełnosprawności proszę składać:

STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW:

1. Średnia do stypendium obliczana jest ze wszystkich ocen (pozytywnych i negatywnych) uzyskanych w poprzednim roku akademickim tj. 2018/19.
2. Studenci wyższych lat będą mieli obliczoną średnią automatycznie. W związku z czym prosimy o dokładne sprawdzenie przed wypełnieniem wniosku w generatorze, czy średnia ocen jest prawidłowa. Jeśli  średnia ocen się nie zgadza to należy skontaktować się z właściwym  dziekanatem i poprosić o ponowne przeliczenie średniej.
4. Osoby rozpoczynające studia na I roku studiów II stopnia przenoszące sie z innych uczelni, lub innego kierunku wewnątrz UMK a chcące złożyć wniosek o stypendium rektora dla  najlepszych studentów muszą najpierw dostarczyć :

W/w dokumenty są niezbędne do wprowadzenia średniej ocen do rankingu.

Zaświadczenia należy dostarczyć do:

STYPENDIA SOCJALNE

Wnioski o stypendia będą rozpatrywane dwa razy w roku w semestrze  zimowym oraz semestrze letnim. Będzie podany tylko jeden termin na złożenie wniosków. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Semestr zimowy 2019/20- termin zostanie podany później, po otwarciu generatora.

Najważniejsza zmiana w ustawie:

Studenci, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł są ZOBOWIĄZANI do dostarczenia dodatkowego dokumentu:

  1. zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny.

Dalszy sposób postępowania zależy od tego, jakie zaświadczenie przyniesie student

  1. zaświadczenie jest pełne, właściwe i zawiera informacje o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny – student zaznacza we wniosku, w generatorze, że składa zaświadczenie z pomocy społecznej  i wtedy orzekamy w sprawie stypendium socjalnego
  2. zaświadczenie jest niewłaściwe lub go nie ma – wtedy student zaznacza brak załączenia zaświadczenia i składa wyjaśnienia, o których mowa w art. 88 ust. 5 ustawy, czyli po pierwsze wyjaśnia powody niedołączenia zaświadczenia i po drugie wyjaśnia z jakich środków utrzymuje się on i jego rodzina. Dodatkowe źródła utrzymania powinny być udokumentowane. Po złożeniu wyjaśnień, o których mowa w art. 88 ust. 5 i po udokumentowaniu dodatkowych źródeł utrzymania orzekamy w sprawie stypendium.

W przypadku braku zaświadczenia i niezłożenia wyjaśnień, braku udokumentowania dochodów rodziny, zgodnie z art. 88 ust. 4 należy odmówić przyznania stypendium.

Za członków rodziny studenta uważa się: rodziców lub opiekunów prawnych studenta; rodzeństwo studenta: niepełnoletnie oraz pełnoletnie jeżeli pobiera naukę     do 26 roku życia  lub posiada orzeczenie o niepełnosprawności; współmałżonka studenta; dzieci studenta.

Za samodzielnego finansowo uważa się studenta, który:

nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu)oraz spełnia choćby jedną z przesłanek:

LUB w przypadku, gdy spełnia łącznie następujące warunki: ·posiadał stałe źródło dochodów w roku 2018,

Pozostałe  dokumenty:

  1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2018: studenta, rodziców oraz pełnoletniego rodzeństwa (jeżeli kontynuuje naukę). Dotyczy to również osób, które nie uzyskały dochodu w roku 2018 lub nie figurują w ewidencji US.
  2. Zaświadczenia z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za cały 2018rok wszystkich członków rodziny, którzy w zaświadczeniu z US mieli wykazany dochód.
  3. Zaświadczenia ze szkoły rodzeństwa lub dzieci studenta, a jeżeli są to młodsze dzieci, kserokopie aktów urodzenia.

W przypadku niepełnosprawnego rodzeństwa – również orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

  1. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o hektarach przeliczeniowych za 2018 r.
  2. W przypadku otrzymywania alimentów należy dostarczy wyrok lub postanowienie sądu o ich przyznaniu (aktualny, jeżeli była zmiana)–ewentualnie dodatkowo zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów.