AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Pomoc materialna

Wszystkie  bieżące informacje na temat stypendiów dostępne są na stronie www.stypendia.umk.pl

 

STYPENDIUM SOCJALNE – SEMESTR ZIMOWY 2023/2024

Studenci cudzoziemcy

Student cudzoziemiec i jego członkowie rodziny, zobowiązani są  do dostarczenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego

lub innej instytucji odpowiadającej Urzędowi Skarbowemu np. Państwowej Służby Fiskalnej, lub pracodawcy

o wysokości dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, w tym dochodu z działalności za rok kalendarzowy 2022.

W przypadku, gdy student lub członek rodziny nie składał deklaracji podatkowej należy dołączyć zaświadczenie,

że nie figuruje w ewidencji podatników lub, że właściwego zaświadczenia nie może otrzymać.

Oświadczenia nie będą honorowane.

Studenci i jego członkowie rodziny, którzy przybywali na terytorium Polski przed/ lub w 2022 r. 

zobowiązani są dostarczyć zaświadczenia z polskiego Urzędu Skarbowego.

 

 

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 będzie uruchomiony od dnia 12 października 2023 r. od godz. 9:00 do dnia 19 lutego 2024 r. do godz. 23:00;

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać na dyżurach komisji stypendialnej

Dyżury komisji stypendialnej (Akwarium, nowa część Wydziału):

W celu otrzymania stypendium od października br. należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego do dnia 6 listopada br.

OBOWIĄZKOWY ZAŁĄCZNIK – oświadczenie o dochodach

 

Zatwierdzone i wygenerowane wnioski o stypendium socjalne wraz z dołączonym oświadczeniem o dochodach i pozostałymi załącznikami można również wysyłać pocztą na adres:

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania; ul. Gagarina 13A; 87-100 Toruń (z dopiskiem Komisja Stypendialna)

Liczy się data stempla pocztowego.

Studenci studiów niestacjonarnych mogą również złożyć dokumenty w soboty, w dziekanacie p. 41, 42. (wnioski przy złożeniu nie będą weryfikowane, tylko przyjęte)

 


STYPENDIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych będzie uruchomiony :

od dnia 11 października 2023 r. od godz. 09:00 do dnia 30 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 w systemie USOSweb.

Komisja Stypendialna będzie przyjmowała wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w budynku Wydziału Teologicznego (hol na parterze), ul. Gagarina 37 (koło OdNowy) w dniach 16 (poniedziałek), 17 (wtorek) i 18 (środa) października 2023 r. od godziny 9:00 do 16:00.

Po 18 października 2023 r. wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych będą przyjmowane w:

Wnioski mogą być również wysłane pocztą na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Gagarina 11, 87-100 ToruńKomisja Stypendialna pokój 408
Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UMK stypendium dla osób niepełnosprawnych będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku (w przypadku wysłania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego).

UWAGA!!! Warunkiem wygenerowania wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności do Zespołu ds. Studentów Niepełnoprawnych (DS nr 11, ul. Gagarina 33, Toruń)


STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

  1. Średnia do stypendium obliczana jest ze wszystkich ocen (pozytywnych i negatywnych) uzyskanych w poprzednim roku akademickim tj. 2022/23. Minimalna średnia wynosi 4,0.
  2. Studenci naszego Wydziału będą mieli obliczoną średnią automatycznie. W związku z czym prosimy o dokładne sprawdzenie przed wypełnieniem wniosku w generatorze, czy średnia ocen jest prawidłowa. Jeśli  średnia ocen się nie zgadza, to należy skontaktować się z Panią Jolantą Karpińską (pokój 43, jolanta@umk.pl lub tel. 56 61 14 714) i poprosić o ponowne przeliczenie średniej.
  3. Osoby rozpoczynające studia na I roku studiów II stopnia przenoszące sie z innych uczelni, lub innego Wydziału wewnątrz UMK a chcące złożyć wniosek o stypendium rektora dla  najlepszych studentów muszą najpierw dostarczyć: zaświadczenie o średniej arytmetycznej uzyskanej na ostatnim roku studiów z podaniem sumy  i liczby (ocen pozytywnych i negatywnych) lub kartę okresowych osiągnięć z roku akademickiego 2022/2023 (suplement do dyplomu nie jest honorowany)

W/w dokumenty są niezbędne do wprowadzenia średniej ocen do rankingu.

Oryginał zaświadczenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Wydziału, koniecznie z dopiskiem Jolanta Karpińska p. 43.

RANKINGI BĘDĄ DOSTĘPNE 13 października 2023 r. po godz. 18.00

Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów będzie uruchomiony od dnia 11 października br. od godziny 09:00 do 18 października do godziny 15:00 w systemie USOSweb.

Komisja Stypendialna będzie przyjmowała wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium rektora w budynku Wydziału Teologicznego (hol na parterze), ul. Gagarina 37 (koło klubu Od Nowa) w dniach 16 (poniedziałek), 17 (wtorek) i 18 (środa) października 2023 r. od godziny 9:00 do 16:00.

Studenci studiów niestacjonarnych mogą ponadto składać wnioski o przyznanie stypendium rektora w sobotę 14 października 2023 r. od godziny 9:00 do 15:00 w Rektoracie UMK, ul. Gagarina 11, IV piętro, pokój 408.

W wyjątkowych sytuacjach wnioski mogą być wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru w terminie do dnia 18 października br. (UWAGA! liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, Komisja Stypendialna pokój 408

Studenci przebywający za granicą w ramach programu ERASMUS+, ubiegając się o przyznanie stypendium rektora powinni w terminie do dnia 18 października br. przesłać skan wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyznanie stypendium rektora (wraz ze skanami załączników) na adres komisja.stypendialna@umk.pl. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest przesłanie oryginału pocztą (na powyższy adres) z datą stempla pocztowego nie późniejszą niż 18 października 2023 r.


ZAPOMOGA

Generator wniosków o przyznanie zapomogi będzie uruchomiony od dnia 11 października 2023 r. od godz. 09:00 do dnia 30 września 2024 r. do godz. 15.00 w systemie USOSweb.

Wnioski o przyznanie zapomogi można składać w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (Rektorat UMK), IV piętro, pokój 408 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. lub przesłać pocztą na adres:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, pokój 408

Wnioski można składać przez cały rok akademicki.