AACSB accredited AACSB member
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Pomoc materialna

Wszelkie bieżące informacje na temat stypendiów dostępne są na stronie www.stypendia.umk.pl.

 

STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wydziałowa Komisja Stypendialna przypomina, że wygenerowanie poprawnego wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych wymaga aktualnych danych w USOS dotyczących posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.

Osoby ubiegające się o przyznanie w/w stypendium zarówno rozpoczynające studia na UMK, jak i kontynuujące naukę, a których orzeczenie utraciło ważność proszone są o dostarczenie aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do biura Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Biuro mieści się przy Domu Studenckim nr 11, ul. Gagarina 33, tel. 56/611-49-83, e-mail:pelnomoc@umk.pl.

Wygenerowane wnioski z załączonym orzeczeniem o niepełnosprawności oraz  oświadczeniem  o nie pobieraniu stypendium  na innym kierunku studiów proszę składać:

  • studia stacjonarne  – p. 43 mgr Jolanta Karpińska,
  • studia niestacjonarne – p. 42 mgr Renata Talacha.

 

 

 

 

 

 

 

 

STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Zasady ustalania średniej stypendialnej na potrzeby złożenia wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018:

1. Średnia stypendialna zgodnie z regulaminem pomocy materialnej dla studentów obliczana jest ze wszystkich ocen (pozytywnych i negatywnych) uzyskanych w roku poprzednim czyli 2016/2017.

2. Studenci wyższych lat będą mieli obliczoną średnią automatycznie przez system USOS. W związku z czym prosimy o dokładne sprawdzenie przed wypełnieniem wniosku w generatorze, czy średnia jest prawidłowa.

Jeśli system USOS wyliczył błędnie średnią to należy skontaktować się z właściwym  dziekanatem (dane podane niżej) i poprosić o ponowne przeliczenie średniej.

3. Ranking średnich będzie dostępny w systemie USOS 4 października 2016 roku, po godz. 18.00.

4. Osoby rozpoczynające studia na I roku studiów II stopnia przenoszące sie z innych uczelni, a chcące złożyć wniosek o stypendium rektora dla  najlepszych studentów muszą najpierw dostarczyć najpóźniej do 11 października 2017 roku, do godz. 12.00:

– zaświadczenie o średniej uzyskanej na ostatnim roku licencjatu (z podaniem sumy  i liczby ocen pozytywnych i negatywnych) albo

– kserokopię ocen z ostatniego roku z indeksu (oryginał do wglądu w dziekanacie) lub

– kartę okresowych osiągnięć z roku 2016/2017.

Suplementy nie będą honorowane.

W/w dokumenty są niezbędne do wprowadzenia średniej do rankingu.

Zaświadczenia należy dostarczyć do:

  • studia stacjonarne  – p. 43 mgr Jolanta Karpińska,
  • studia niestacjonarne – p. 42 mgr Renata Talacha.