AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Pomoc materialna

Odbiór decyzji o stypendium socjalnym – semestr letni 2023/24

Decyzję, która jest obowiązkowa o stypendium socjalnym w semestrze letnim 2023/2024

należy odebrać w czasie dyżuru WKS w “Akwarium” w dniach:

21 marca 2024  w godz. 9.00 – 13.00 oraz

22 marca 2024  w godz. 9.00 – 13.00

wraz z oświadczeniem (w załączeniu).

Decyzje do studentów studiów niestacjonarnych zostaną wysłane pocztą.

 

 

Wszystkie  bieżące informacje na temat stypendiów dostępne są na stronie www.stypendia.umk.pl

STYPENDIUM SOCJALNE – SEMESTR LETNI 2023/2024

Informujemy, że w dniu 5.02.2024 r. uruchomiony zostanie generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w roku akad. 2023/2024.

Termin składania wniosków do dnia 05.03.2024 r, jest to termin dyscyplinujący studentów, który ma  umożliwić wypłatę w miesiącu marcu.

Studenci, którzy złożyli wniosek o stypendium socjalne w semestrze zimowym, a ich dochód w rodzinie nie zmienił się składają:

  1. Wygenerowany wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim 2023/24
  2. Oświadczenie o niezmienności dochodów w rodzinie – załącznik
  3. W przypadku dochodu nieprzekraczającego 600 zł w każdym przypadku obowiązuje ponowne złożenie oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej – niezależnie od tego złożonego w semestrze zimowym – jest to obowiązek studenta wynikający z ustawy.
  4. Student zobowiązany jest także do dostarczenia do wniosku o stypendium socjalne aktualnej  umowy najmu lokalu/mieszkania – jeżeli wnioskuje o stypendium w zwiększonej wysokości.

Termin dyżurów Komisji Stypendialnej – „Akwarium”

4 marca 2024 r. w godz. 10.00 – 15.00

5 marca 2024 r.  w godz. 10.00 – 15.00

Studenci studiów niestacjonarnych mogą zostawiać wnioski w soboty w dziekanacie p. 41, 42.

lub przesłać pocztą na adres wydziału ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń (Komisja Stypendialna)

 

 

STYPENDIUM SOCJALNE – SEMESTR ZIMOWY 2023/2024

Studenci cudzoziemcy

Student cudzoziemiec i jego członkowie rodziny, zobowiązani są  do dostarczenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego

lub innej instytucji odpowiadającej Urzędowi Skarbowemu np. Państwowej Służby Fiskalnej, lub pracodawcy

o wysokości dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, w tym dochodu z działalności za rok kalendarzowy 2022.

W przypadku, gdy student lub członek rodziny nie składał deklaracji podatkowej należy dołączyć zaświadczenie,

że nie figuruje w ewidencji podatników lub, że właściwego zaświadczenia nie może otrzymać.

Oświadczenia nie będą honorowane.

Studenci i jego członkowie rodziny, którzy przybywali na terytorium Polski przed/ lub w 2022 r. 

zobowiązani są dostarczyć zaświadczenia z polskiego Urzędu Skarbowego.

 

SEKCJA POMOCY MATERIALNEJ:

mgr Jolanta Karpińska
tel. 56 61 14 714

e-mail: jolanta@umk.pl
p. 43, godziny przyjmowania dla studentów: poniedziałek-czwartek  9.00 – 12.00

Skład orzekający w roku 2023/2024
1. mgr Jolanta Karpińska – pracownik administracyjny

2. mgr Agnieszka Lesińska – pracownik administracyjny

3.  Julia Ignasiak – student

4. Kamil Jaśkiewicz – student

5. Monika Klubińska – student

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 będzie uruchomiony od dnia 12 października 2023 r. od godz. 9:00 do dnia 19 lutego 2024 r. do godz. 23:00;

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać na dyżurach komisji stypendialnej

Dyżury komisji stypendialnej (Akwarium, nowa część Wydziału):

W celu otrzymania stypendium od października br. należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego do dnia 6 listopada br.

OBOWIĄZKOWY ZAŁĄCZNIK – oświadczenie o dochodach

 

Zatwierdzone i wygenerowane wnioski o stypendium socjalne wraz z dołączonym oświadczeniem o dochodach i pozostałymi załącznikami można również wysyłać pocztą na adres:

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania; ul. Gagarina 13A; 87-100 Toruń (z dopiskiem Komisja Stypendialna)

Liczy się data stempla pocztowego.

Studenci studiów niestacjonarnych mogą również złożyć dokumenty w soboty, w dziekanacie p. 41, 42. (wnioski przy złożeniu nie będą weryfikowane, tylko przyjęte)

 


STYPENDIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych będzie uruchomiony :

od dnia 11 października 2023 r. od godz. 09:00 do dnia 30 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 w systemie USOSweb.

Komisja Stypendialna będzie przyjmowała wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w budynku Wydziału Teologicznego (hol na parterze), ul. Gagarina 37 (koło OdNowy) w dniach 16 (poniedziałek), 17 (wtorek) i 18 (środa) października 2023 r. od godziny 9:00 do 16:00.

Po 18 października 2023 r. wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych będą przyjmowane w:

Wnioski mogą być również wysłane pocztą na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Gagarina 11, 87-100 ToruńKomisja Stypendialna pokój 408
Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UMK stypendium dla osób niepełnosprawnych będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku (w przypadku wysłania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego).

UWAGA!!! Warunkiem wygenerowania wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności do Zespołu Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami (DS nr 12, ul. Reja 25, wejście od tyłu)


STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

  1. Średnia do stypendium obliczana jest ze wszystkich ocen (pozytywnych i negatywnych) uzyskanych w poprzednim roku akademickim tj. 2022/23. Minimalna średnia wynosi 4,0.
  2. Studenci naszego Wydziału będą mieli obliczoną średnią automatycznie. W związku z czym prosimy o dokładne sprawdzenie przed wypełnieniem wniosku w generatorze, czy średnia ocen jest prawidłowa. Jeśli  średnia ocen się nie zgadza, to należy skontaktować się z Panią Jolantą Karpińską (pokój 43, jolanta@umk.pl lub tel. 56 61 14 714) i poprosić o ponowne przeliczenie średniej.
  3. Osoby rozpoczynające studia na I roku studiów II stopnia przenoszące sie z innych uczelni, lub innego Wydziału wewnątrz UMK a chcące złożyć wniosek o stypendium rektora dla  najlepszych studentów muszą najpierw dostarczyć: zaświadczenie o średniej arytmetycznej uzyskanej na ostatnim roku studiów z podaniem sumy  i liczby (ocen pozytywnych i negatywnych) lub kartę okresowych osiągnięć z roku akademickiego 2022/2023 (suplement do dyplomu nie jest honorowany)

W/w dokumenty są niezbędne do wprowadzenia średniej ocen do rankingu.

Oryginał zaświadczenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Wydziału, koniecznie z dopiskiem Jolanta Karpińska p. 43.

RANKINGI BĘDĄ DOSTĘPNE 13 października 2023 r. po godz. 18.00

Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów będzie uruchomiony od dnia 11 października br. od godziny 09:00 do 18 października do godziny 15:00 w systemie USOSweb.

Komisja Stypendialna będzie przyjmowała wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium rektora w budynku Wydziału Teologicznego (hol na parterze), ul. Gagarina 37 (koło klubu Od Nowa) w dniach 16 (poniedziałek), 17 (wtorek) i 18 (środa) października 2023 r. od godziny 9:00 do 16:00.

Studenci studiów niestacjonarnych mogą ponadto składać wnioski o przyznanie stypendium rektora w sobotę 14 października 2023 r. od godziny 9:00 do 15:00 w Rektoracie UMK, ul. Gagarina 11, IV piętro, pokój 408.

W wyjątkowych sytuacjach wnioski mogą być wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru w terminie do dnia 18 października br. (UWAGA! liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, Komisja Stypendialna pokój 408

Studenci przebywający za granicą w ramach programu ERASMUS+, ubiegając się o przyznanie stypendium rektora powinni w terminie do dnia 18 października br. przesłać skan wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyznanie stypendium rektora (wraz ze skanami załączników) na adres komisja.stypendialna@umk.pl. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest przesłanie oryginału pocztą (na powyższy adres) z datą stempla pocztowego nie późniejszą niż 18 października 2023 r.


ZAPOMOGA

Generator wniosków o przyznanie zapomogi będzie uruchomiony od dnia 11 października 2023 r. od godz. 09:00 do dnia 30 września 2024 r. do godz. 15.00 w systemie USOSweb.

Wnioski o przyznanie zapomogi można składać w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (Rektorat UMK), IV piętro, pokój 408 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. lub przesłać pocztą na adres:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, pokój 408

Wnioski można składać przez cały rok akademicki.


ZAKWATEROWANIE W DOMU STUDENCKIM

Informacje o możliwości zakwaterowania w Domach Studenckich