AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Pomoc materialna

Wszystkie  bieżące informacje na temat stypendiów dostępne są na stronie www.stypendia.umk.pl

STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wydziałowa Komisja Stypendialna przypomina, że wygenerowanie poprawnego wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych wymaga aktualnych danych w USOS dotyczących posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.

Osoby ubiegające się o przyznanie w/w stypendium zarówno rozpoczynające studia na UMK, jak i kontynuujące naukę, a których orzeczenie utraciło ważność proszone są o dostarczenie aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do biura Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Biuro mieści się przy Domu Studenckim nr 11
ul. Gagarina 33, tel. 56/611-49-83
e-mail: pelnomoc@umk.pl

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy wygenerować w systemie USOSweb, a następnie dołączyć kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności i przesłać pocztą:

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń – koniecznie z dopiskiem Komisja Stypendialna

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Terminy uruchomienia generatora oraz składania wniosków będą ogłoszone w terminie późniejszym


STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH 

  1. Średnia do stypendium obliczana jest ze wszystkich ocen (pozytywnych i negatywnych) uzyskanych w poprzednim roku akademickim tj. 2019/20.
  2. Studenci naszego Wydziału będą mieli obliczoną średnią automatycznie. W związku z czym prosimy o dokładne sprawdzenie przed wypełnieniem wniosku w generatorze, czy średnia ocen jest prawidłowa. Jeśli  średnia ocen się nie zgadza, to należy skontaktować się z Panią Jolantą Karpińską: jolanta@umk.pl lub tel. 56 61 14 714 i poprosić o ponowne przeliczenie średniej.
  3. Osoby rozpoczynające studia na I roku studiów II stopnia przenoszące sie z innych uczelni, lub innego Wydziału wewnątrz UMK a chcące złożyć wniosek o stypendium rektora dla  najlepszych studentów muszą najpierw dostarczyć: zaświadczenie o średniej arytmetycznej uzyskanej na ostatnim roku studiów z podaniem sumy  i liczby (ocen pozytywnych i negatywnych) lub kartę okresowych osiągnięć z roku akademickiego 2019/2020.

W/w dokumenty są niezbędne do wprowadzenia średniej ocen do rankingu.

Skan zaświadczenie można dostarczyć drogą  elektroniczną jolanta@umk.pl, ale oryginał należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Wydziału, koniecznie z dopiskiem p. 43.

Komisja stypendialna UMK informuje, że generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2020/2021 otwarty będzie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 26 października 2020 r. do godziny 14:00.

Wniosek o stypendium rektora należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i wydruk wniosku wraz z dokumentami (kserokopie) potwierdzającymi osiągnięcia wysłać pocztą do Komisji Stypendialnej w terminie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 26 października 2020 r. (koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna – stypendium rektora”) na adres: UMK ul. Gagarina 11, 87-100

Oceny w generatorze zostaną wprowadzone przez Wydział do końca tygodnia tj. 16 października 2020 r.


STYPENDIUM SOCJALNE

Wnioski o stypendia będą rozpatrywane dwa razy w roku w semestrze  zimowym oraz semestrze letnim. Będzie podany tylko jeden termin na złożenie wniosków. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Semestr zimowy 2020/21- termin zostanie podany później, po otwarciu generatora.

Wszystkie  bieżące informacje na temat stypendiów dostępne są na stronie www.stypendia.umk.pl

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego należy wygenerować w systemie USOSweb, a następnie przesłać pocztą: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 87-100 Toruń – koniecznie z dopiskiem Komisja Stypendialna

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Terminy uruchomienia generatora oraz składania wniosków będą ogłoszone w terminie późniejszym