AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Współpraca z zagranicą

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu jest bardzo aktywny na polu współpracy międzynarodowej. Aktualnie posiada podpisanych ponad 40 umów dwustronnych z 15 krajami, co łącznie daje około 100 miejsc na uczelniach zagranicznych dla studentów. Tym, którzy najlepiej opanują język obcy Wydział umożliwia odbycie części studiów (jeden lub dwa semestry) na jednej z zagranicznych uczelni partnerskich w ramach programu edukacyjnego Wspólnoty Europejskiej Erasmus. Studenci wyjeżdżający uzyskują stypendium programu Erasmus, które pokrywa część miesięcznych kosztów utrzymania na studiach za granicą. Uczelnie partnerskie znajdują się w takich miejscach jak: Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Turcja, Wielka Brytania oraz Włochy.

W związku z koniecznością zapewnienia studentom (tak wyjeżdżającym, jak i przyjeżdżającym) kompleksowego wsparcia podczas wyjazdów zagranicznych w grudniu 2009 roku zostało utworzone Wydziałowe Biuro Programów Międzynarodowych. Jego głównym zadaniem jest udzielanie pomocy przy organizacji studiów i praktyk związanych z programem Erasmus. Biuro wspiera również różnorakie inicjatywy międzynarodowe, m.in: corocznie gości kilku wykładowców z uczelni zagranicznych, którzy przyjeżdżają na Wydział z cyklem wykładów, seminariów czy warsztatów, organizuje takie wydarzenia jak International Week, podczas których studenci WNEiZ odbywają wspólne zajęcia oraz bawią się razem ze studentami i wykładowcami przyjeżdżającymi do Torunia z uczelni partnerskich.

Programy

Program Erasmus+

Program Erasmus+, z budżetem 14,7 mld EUR, wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem.

Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020… więcej…

Polsko-Francuski Program Studiów Magisterskich

Polsko-Francuski Program Studiów Magisterskich został powołany do życia w 2010 r. wspólnym wysiłkiem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK oraz Wydziału Prawa, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Angers. Studenci, którzy ukończą ten program uzyskują dwa dyplomy:

1. Dyplom UMK (Magister na kierunku Zarządzanie o specjalności Business Administration)

2. Dyplom Uniwersytetu w Angers (Master en Droit, Economie et Gestion, mention Management o specjalności International Human Resources Management lub International Management… więcej…

Polsko-hiszpański program dwudyplomowych studiów licencjackich

Polsko-hiszpański program dwudyplomowych studiów licencjackich (I stopnia) na kierunku Zarządzanie (nazywany w skrócie Doble Diploma) został powołany do życia w grudniu 2014 r. Jest realizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu wspólnie z Wydziałem Nauk o Zarządzaniu Uniwersytetu Pablo de Olavide z Sewilli. Absolwenci programu uzyskują dwa dyplomy licencjackie: polski (Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) oraz hiszpański (Uniwersytetu Pablo de Olavide). Do programu rekrutowane są osoby będące studentami II roku studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie prowadzonych na WNEiZ UMK w Toruniu. więcej…

Kontakt

Wydziałowe Biuro Programów Międzynarodowych      International Office of the Faculty
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania                                   of Economic Sciences and Management
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu                                     Nicolaus Copernicus University in Toruń
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

Osoby odpowiedzialne za programy międzynarodowe:


dr hab. Aldona Glińska-Neweś, prof. UMK
Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą
Koordynator Polsko-Francuskiego Programu Studiów Magisterskich – Business Administration
Koordynator Polsko-Hiszpańskiego Programu Dwudyplomowych Studiów Licencjackich
pok. 18
tel.: +48 56 611 47 83
e-mail: aldona.glinska@umk.pl
terminy dyżurów: wtorek 11.00-13.00


mgr Joanna Turkiewicz

Wydziałowy Koordynator Programów Międzynarodowych / Faculty Coordinator for International Programmes
– rekrutacja studentów na wyjazdy dotyczące studiów
– obsługa od strony merytorycznej studentów wyjeżdżających na studia
– obsługa od strony merytorycznej studentów i absolwentów wyjeżdżających na praktyki
pok. 19
tel. +48 56 611 47 83
e-mail: international.econ@umk.pl


mgr Milena Miszewska
– obsługa od strony administracyjnej (USOS) studentów przyjeżdżających na studia
pok. 20
tel.: +48 56 611 46 14
e-mail: milenam@econ.umk.pl


dr hab. Agata Sudolska, prof. UMK
Koordynator Polsko-Francuskiego Programu Studiów Magisterskich – Tourism & Sport Management
pok. 35A
tel.: +48 56 611 48 89
e-mail: aga@econ.umk.pl


dr Iwona Escher
Koordynator Polsko-Hiszpańskiego Programu Dwudyplomowych Studiów Licencjackich
pok. 41A
tel.: +48 56 611 46 31
e-mail: escher@umk.pl


Koordynatorzy uczelniani

Aktualne dane kontaktowe koordynatorów uczelnianych dostępne są na stronie Uniwersytetu.