AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Rady Dyscyplin Naukowych

Do kompetencji rady dyscypliny naukowej należy:

  • nadawanie stopni naukowych,
  • opiniowanie programów studiów na kierunkach przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz kierunkach wielodyscyplinowych, na których dana dyscyplina jest dyscypliną wiodącą,
  • wskazywanie kierunków polityki kadrowej w ramach dyscypliny naukowej,
  • opiniowanie kryteriów oceny i awansu,
  • opiniowanie wniosków o awanse i zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego,
  • zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących badań naukowych, rozwoju i kształcenia w dyscyplinie naukowej objętej zakresem jej działania,
  • nostryfikowanie dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzanie ukończenia studiów na określonym poziomie,
  • nostryfikowanie stopni naukowych i stopni naukowych w zakresie sztuki nadanych za granicą.

Rada Dyscypliny Ekonomia i Finanse

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości