AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UMK

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

Wartość projektu: 1 367 280,00 zł

Dofinansowanie:

– ze środków UE: 1 152 343,58 zł

– ze środków budżetu państwa: 163 636,42 zł

Wkład własny: 51 300,00 zł

Średnia wartość wsparcia na jednego uczestnika: 4 557,60 zł

Jednostka realizująca projekt: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK (jednostka wiodąca), Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania

Instytucja przyznająca dofinansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. – 31.07.2019 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UMK poprzez objęcie działaniami projektowymi 300 osób kadry dydaktycznej uczelni w okresie 01.08.2017-31.07.2019.

Grupę docelową projektu stanowią nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach umowy o pracę na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego (w rozumieniu art. 108 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym), należący do grupy Młodych pracowników lub Doświadczonych pracowników. Okres zatrudnienia na UMK musi obejmować minimum 1,5 roku od momentu rozpoczęcia udziału w projekcie.

 

Projekt obejmuje nauczycieli akademickich 13 wydziałów zlokalizowanych w kampusie toruńskim (bez WPiA).

 

Uczestnicy będą klasyfikowani w projekcie według przynależności do jednej z grup:

a) Młodzi pracownicy – pracownicy posiadający tytuł magistra lub stopień doktora (60% uczestników projektu);

b) Doświadczeni pracownicy – pracownicy posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

Podział podyktowany jest charakterem prac wykonywanych przez określoną grupę. Każdej grupie zostaną zaproponowane w ramach kursów inne programy szkoleń, dopasowane do rodzaju prowadzonych zajęć dydaktycznych i wymaganych kompetencji, co pozwoli na efektywne wykorzystanie wsparcia uzyskanego w projekcie w ramach wykonywanej pracy.

 

Liczba planowanych miejsc: 300

Ścieżka udziału w projekcie:

1) Bilans Kompetencji na wejściu – wskazujący poziom posiadanych kompetencji i weryfikujący indywidualne potrzeby.

2) Udział w maksymalnie dwóch z czterech poniższych kursów dokształcających dotyczących podniesienia kompetencji dydaktycznych w zakresie:

zgodnie ze wskazaniem wynikającym z Bilansu Kompetencji na wejściu, przy czym całkowity koszt na Uczestnika nie może przekroczyć 9 000,00 zł.

Obowiązkowy jest udział w jednym z powyższych kursów. Każdy kurs trwa 90 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie jednego semestru, z czego część zajęć odbywa się w formie e-learningu.

Uczestnik ma możliwość udziału w drugim wybranym kursie.

3) Bilans Kompetencji na wyjściu – wskazujący poziom (zmianę) nabytych kompetencji.

4) Wdrożenie nabytych kompetencji w ramach prowadzonych zajęć, mających wymiar min. jednego semestru (zrealizowanego lub rozpoczętego w trakcie realizacji projektu).

 

 

Tematyka zajęć w poszczególnych kursach

 

Kurs

Młodzi pracownicy

(mgr, dr)

Doświadczeni pracownicy

(dr hab., prof.)

I. Akademicki język angielski – podnoszenie kompetencji w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym

 

90 godzin/ grupę

1. Przygotowanie i przekaz wykładów/zajęć

2. Terminologia języka akademickiego, zastosowanie w praktyce

3. Przygotowanie i przedstawianie prezentacji

4. Kluczowe obszary gramatyczne

5. Słownictwo do debaty naukowej

6. Dodatkowe zagadnienia wskazane przez uczestników

                                                             Zobacz sylabus (206 KB)

Grupy dzielone wydziałami. Kurs prowadzi do osiągnięcia poziomu C1.

120 miejsc (24 grupy x 5 osób)

II. Działania w zakresie kompetencji dotyczących innowacyjnych umiejętności dydaktycznych

 

90 godzin/ grupę

1.Innowacyjne metody dydaktyczne (161 KB)

2.Design thinking (155 KB)

3.Nauczanie z wykorzystaniem gier edukacyjnych (163 KB)

 

100 miejsc (10 grup x 10 osób)

1. Innowacyjne metody dydaktyczne

2. Nowoczesne metody pracy w grupach, odwrócona klasa, projekt edukacyjny

3. Metody behawioralne, kognitywne i symulacje komputerowe w dydaktyce

 

60 miejsc (6 grup x 10 osób)

III. Działania w zakresie kompetencji dotyczących umiejętności informatycznych

 

90 godzin/ grupę

1. Zdalne nauczanie w praktyce

2. Tworzenie stron i blogów internetowych, wykorzystanie mediów społ. w dydaktyce

3. Techniki i narzędzia pracy z grafiką, animacją, filmem

 

80 miejsc (8 grup x 10 osób)

1. Metodyka kształcenia na odległość

2. Nowoczesne metody tworzenia interaktywnych prezentacji multimedialnych

3. Współczesne systemy informatyczne wspomagające dydaktykę

 

 

60 miejsc (6 grup x 10 osób)

IV. Działania w zakresie kompetencji dotyczących zarządzania informacją

 

90 godzin/ grupę

1. Współczesne techniki wyszukiwania, przetwarzania i zarządzania informacją (Sylabus-moduł IV.1 wyszukiwanie (311 KB))

2. Statystyka i eksploracja danych (Sylabus-moduł IV.2 statystyka (234 KB))

3. Techniki i narzędzia wizualizacji dużych zbiorów danych (Sylabus-moduł IV.3 wizualizacja (275 KB))

 

30 miejsc (3 grupy x 10 osób)

1. Współczesne techniki wyszukiwania, przetwarzania i zarządzania informacją (Sylabus-moduł IV.4 wyszukiwanie (312 KB))

2. Przetwarzanie informacji z naukowych baz danych (Sylabus-moduł IV.5 przetwarzanie (280 KB))

3. Metody i narzędzia prezentowania informacji (Sylabus-moduł IV.6 prezentowanie (235 KB))

 

 

20 miejsc (2 grupy x 10 osób)

 

 

Lp.

Planowany efekt (produkt/rezultat)

Zakładana wartość

Liczba pracowników kadry dydaktycznej uczelni objętych wsparciem EFS w zakresie procesu kształcenia

300

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach krajowych

300

Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne

270

Liczba osób objętych szkoleniami z zakresu kompetencji językowych

120

Liczba osób, które podniosły kompetencje językowe poprzez udział w szkoleniu z języka obcego na poziomie min. C 1 zgodnie z ESOKJ

108

Liczba osób objętych szkoleniami z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych

160

Liczba osób, które podniosły kompetencje w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych

144

Liczba osób objętych szkoleniami z zakresu umiejętności informatycznych

140

Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

140

Liczba osób, które podniosły kompetencje w zakresie umiejętności informatycznych

126

Liczba osób objętych szkoleniami z zakresu zarządzania informacją

50

Liczba osób, które podniosły kompetencje w zakresie zarządzania informacją

45