AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Zasady rejestracji

KALENDARZ REJESTRACJI WNEiZ

KALENDARZ REJESTRACJI UMK

Rejestracja na zajęcia kursowe

Studenci 1 roku I stopnia studiów stacjonarnych nie rejestrują się na obowiązujące ich zajęcia kursowe. Zostają wpisani na poszczególne przedmioty i do grup ćwiczeniowych przez Dziekanat. Także przez Dziekanat zostają zapisani na zajęcia studenci kierunków prowadzonych w języku angielskim.

Pozostali studenci (stacjonarni i niestacjonarni) rejestrują się na wszystkie obowiązujące przedmioty i do grup ćwiczeniowych w obu semestrach, zgodnie z planem studiów, zwyczajowo pod koniec września przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Na starszych latach bywają sytuacje łączenia dwóch grup specjalnościowych lub modułowych na ćwiczeniach z przedmiotów kierunkowych. Prosimy o sprawdzanie opisów grup.

Niektóre zajęcia odbywają się w formie zdalnej (plik), więc studenci którzy nie zapiszą się do grupy nie będą mieli technicznej możliwości uczestniczenia w zajęciach. Każdy przedmiot prowadzony w formie zdalnej jest wpisany jako kurs na platformie MOODLE, a studenci zapisani do poszczególnych grup zajęciowych otrzymują odpowiednie instrukcje i zaproszenia od nauczycieli prowadzących zajęcia.

UWAGA! Zajęcia zdalne (oraz seminaria, odbywające się w gmachu WNEiZ) w planie zajęć nie mają przyporządkowanej sali.

Rejestracja na seminaria

Rejestracja na seminaria dyplomowe dla 3 roku I stopnia odbywa się we wrześniu podczas rejestracji na zajęcia kursowe.

Rejestracja na seminaria magisterskie dla studentów 1 roku II stopnia zwyczajowo odbywa się w styczniu. Studenci 2 roku II stopnia zapisują się do grup seminaryjnych, które realizowali u prowadzących na 1 roku II stopnia.

Maksymalny limit grupy seminaryjnej to 7 osób, minimalny 2 osoby. Podczas rejestracji obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.

Rejestracja na zajęcia z obszaru nauk humanistycznych

Studenci I stopnia mają obowiązek zrealizowania zajęć z dziedziny nauk humanistycznych w wymiarze 6 ECTS w trzyletnim toku studiów. W ofercie WNEiZ znajduje się sześć wykładów:

  • Filozofia
  • Podstawy etyki
  • Historia gospodarcza
  • Sztuka wystąpień publicznych
  • Writing – pisemne formy użytkowe dla studentów studiów ekonomicznych
  • Nowe media i demokracja

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego

Rejestracja na lektoraty z języków obcych

Każdy z w/w przedmiotów ma 2 ECTS, które przypisane są do danego roku studiów i semestru studiów. Brak realizacji takiego wykładu na danym roku skutkować będzie niezaliczeniem roku studiów. W związku z tym, każdy student powinien sprawdzić w swoim planie studiów, na którym roku (semestrze) musi zrealizować te zajęcia, aby otrzymać punkty ECTS.

W semestrze zimowym obowiązek zaliczenia wykładu humanistycznego mają tylko studenci 3 roku 1 stopnia, w letnim semestrze rejestracja będzie dostępna dla studentów 1 i 3 roku studiów I stopnia.

Rejestracja na zajęcia z obszaru nauk humanistycznych zwyczajowo odbywa się przed rozpoczęciem każdego semestru i trwa około 2 tygodnie.

Uwaga studenci 3 roku! Nie ma możliwości ponownego zaliczenia przedmiotu, który realizowało się na 1 roku.

Rejestracja na zajęcia ogólnouczelniane

Zgodnie z planem studiów każdy student 2 roku I stopnia oraz 1 roku II stopnia musi zrealizować przedmiot z grupy wykładów ogólnouczelnianych w wymiarze nie mniejszym niż 2 ECTS.

Rejestracja na studiach stacjonarnych jest ogólnouniwersytecka – jest to możliwość wybrania zajęć oferowanych przez wszystkie wydziały. Rejestracja odbywa się przed rozpoczęciem każdego semestru.

Zgodnie z obowiązującymi w UMK przepisami każdy student ma możliwość zapisania się i zaliczenia dwóch przedmiotów ponadprogramowych w ciągu roku bez dodatkowych opłat.

WAŻNE! Studenci studiów stacjonarnych II stopnia w ramach oferty ogólnouczelnianej mają obowiązek zaliczyć przedmiot w języku obcym.

Studenci na 2 roku I stopnia oraz na 1 roku II stopnia studiów niestacjonarnych maja także obowiązek zrealizować przedmiotu z grupy wykładów ogólnouczelnianych w wymiarze 2 ECTS. Rejestracja rozpoczyna się w dniu 15.02.2024 r.

W ofercie znajdują się następujące wykłady ogólnouczelniane specjalnie dedykowane dla studentów studiów niestacjonarnych:

  • Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych
  • Własna firma krok po kroku
  • Zrównoważony rozwój
  • Zarządzanie własną karierą  – w semestrze letnim r. ak. 2023/24 tylko dla 2 roku I stopnia na kierunku zarządzanie – (wyjątkowo rejestruje dziekanat)