AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Studia doktoranckie

Arkusz oceny doktoranta:
Arkusz oceny doktoranta
Arkusz oceny doktoranta: informacje i wykaz wymaganych dokumentów
Oświadczenie o pozytywnej recenzji i przyjętym artykule do druku

Stypendium doktoranckie
Skierowane do uczestników studiów doktoranckich stacjonarnych.
Termin składania wniosków: do 30 września.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich
Zarządzenie Nr 139 z 29 czerwca 2020 roku  w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i terminu wypłaty stypendium doktoranckiego

Stypendium projakościowe
Skierowane do uczestników studiów doktoranckich stacjonarnych.
Termin składania wniosków: do 30 września.

Zarządzenie nr 128 Rektora z dnia 20 września 2013 r. Regulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
Załącznik do wniosku o stypendium projakościowe – osiągnięcia doktoranta
Stypendium projakościowe: kryteria przyznawania stypendium

Pomoc materialna

Zarządzenie Nr 138 z 2019 r – Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

1. Stypendium Rektora dla doktorantów:

Stypendium rektora dla doktorantów, informacje, wykaz dokumentów oraz kryteria wyliczania punktów

 

2. Stypendium socjalne:

Wykaz dokumentów określających sytuację materialną i socjalną doktoranta
Stypendium socjalne: wniosek
Stypendium socjalne: wniosek

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

Wydziałowa Komisja Stypendialna przypomina, że wygenerowanie poprawnego wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych wymaga aktualnych danych w USOS dotyczących posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego. Osoby ubiegające się o przyznanie w/w stypendium zarówno rozpoczynające studia na UMK, jak i kontynuujące naukę, a których orzeczenie utraciło ważność proszone są o dostarczenie aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do biura Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnosprawnych. Biuro mieści się przy Domu Studenckim nr 11, ul. Gagarina 33, tel. 56/611-49-83, e-mail: pelnomoc@umk.pl.

Wygenerowane wnioski z załączonym orzeczeniem o niepełnosprawności oraz oświadczeniem  o nie pobieraniu stypendium  na innym kierunku studiów proszę składać: p. 67, mgr Aneta Chrząstowska.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: wniosek
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: wniosek

4. Zapomoga:
Zapomoga: wniosek
Zapomoga: wniosek

Wszystkie  bieżące informacje na temat zapomogi dostępne są na stronie Samorządu Studenckiego UMK

Wszystkie  bieżące informacje na temat stypendiów dostępne są na stronie www.stypendia.umk.pl

Opłata za wydanie legitymacji uczestnika studiów doktoranckich wynosi 17 zł (wydanie duplikatu: 25,50 zł).
Opłatę należy wnieść na indywidualne konto.

Wydarzenia na WNEiZ:

Formularz
Lista uczestników

Inne: