AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Studia doktoranckie

Arkusz oceny doktoranta:
Arkusz oceny doktoranta
Arkusz oceny doktoranta: informacje i wykaz wymaganych dokumentów
Oświadczenie o pozytywnej recenzji i przyjętym artykule do druku

Stypendium doktoranckie
Skierowane do uczestników studiów doktoranckich stacjonarnych.
Termin składania wniosków: do 30 września.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich
Zarządzenie Nr 139 z 29 czerwca 2020 roku  w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i terminu wypłaty stypendium doktoranckiego

Stypendium projakościowe
Skierowane do uczestników studiów doktoranckich stacjonarnych.
Termin składania wniosków: do 30 września.

Zarządzenie nr 128 Rektora z dnia 20 września 2013 r. Regulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
Załącznik do wniosku o stypendium projakościowe – osiągnięcia doktoranta
Stypendium projakościowe: kryteria przyznawania stypendium

Pomoc materialna

Zarządzenie Nr 138 z 2019 r – Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

1. Stypendium Rektora dla doktorantów:

Stypendium rektora dla doktorantów, informacje, wykaz dokumentów oraz kryteria wyliczania punktów

 

 

2. Stypendium socjalne:

Wykaz dokumentów określających sytuację materialną i socjalną doktoranta
Stypendium socjalne: wniosek
Stypendium socjalne: wniosek

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

Wydziałowa Komisja Stypendialna przypomina, że wygenerowanie poprawnego wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych wymaga aktualnych danych w USOS dotyczących posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego. Osoby ubiegające się o przyznanie w/w stypendium zarówno rozpoczynające studia na UMK, jak i kontynuujące naukę, a których orzeczenie utraciło ważność proszone są o dostarczenie aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do biura Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnosprawnych. Biuro mieści się przy Domu Studenckim nr 11, ul. Gagarina 33, tel. 56/611-49-83, e-mail: pelnomoc@umk.pl.

Wygenerowane wnioski z załączonym orzeczeniem o niepełnosprawności oraz oświadczeniem  o nie pobieraniu stypendium  na innym kierunku studiów proszę składać: p. 67, mgr Aneta Chrząstowska.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: wniosek
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: wniosek

4. Zapomoga:
Zapomoga: wniosek
Zapomoga: wniosek

Wszystkie  bieżące informacje na temat zapomogi dostępne są na stronie Samorządu Studenckiego UMK

Wszystkie  bieżące informacje na temat stypendiów dostępne są na stronie www.stypendia.umk.pl

Wydarzenia na WNEiZ:

Formularz
Lista uczestników