AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Etapy procesu akredytacyjnego

1) Akredytacja (2009-2015)

Uzyskanie przez WNEiZ akredytacji AACSB International wymagało przejścia przez długotrwałą, sześcioletnią procedurę akredytacyjną składającą się z siedmiu etapów:

WNEiZ rozpoczął starania o międzynarodową akredytację AACSB w marcu 2009 roku. Pierwsze cztery etapy, tj.: uzyskanie członkostwa w AACSB International (etap 1), spełnienie wstępnych warunków (etap 2), wyznaczenie i wizyta mentora (etap 3) oraz ocena Planu Dostosowania się do Standardów (etap 4), zostały zakończone sukcesem w kwietniu 2012 roku. Ponadto, w lutym 2015 roku zakończono fazę 5 procesu akredytacyjnego, polegającą na wdrożeniu Planu Dostosowania się do Standardów oraz przygotowaniu i wysyłce Raportu Samooceny. Etap 6, polegający na wizycie Komisji Oceniającej z ramienia AACSB (Peer Review Team – PRT), zakończył się sukcesem w dniu 13 maja 2015 roku. Podczas tej wizyty odbyły się spotkania Komisji z pracownikami Wydziału, studentami i interesariuszami zewnętrznymi (absolwentami, Radą Doradczą Przedstawicieli Biznesu). Ostatnia faza procedury (etap 7) wiązała się z ratyfikacją przez Zarząd AACSB decyzji dotyczącej przyznania akredytacji (wydanej w dniu 5 sierpnia 2015 roku przez Komitet ds. Wstępnej Akredytacji) i miała miejsce w dniu 12 sierpnia 2015 roku. Akredytacja została przyznana na 5 lat.

 

2) Reakredytacja (2015-2021)

Po uzyskaniu akredytacji WNEiZ rozpoczął prace nad procesem reakredytacyjnym, który przebiegał zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

 

Szczegółowe informacje na temat etapów procesu akredytacyjnego AACSB dostępne są na stronie internetowej https://www.aacsb.edu/accreditation/journey.

 

Proces akredytacyjny
Etapy procesu akredytacyjnego
Kalendarium
Standardy Akredytacji
Zespół ds. Akredytacji
Katedralni koordynatorzy