AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

IDUB - naukowcy WNEiZ z nagrodami

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański, DzPiI UMK.

Rozstrzygnięto konkursy zorganizowane w ramach Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza. Naukowcy z naszego Wydziału uzyskali granty na prowadzone przez siebie badania.

Konkurs "Debiuty 2" skierowany był dla do (1) młodych naukowców posiadających stopień doktora, którzy w szczególności wpisują się w definicję młodego naukowca w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, (2) nauczycieli akademickich, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 50. roku życia, (3) nauczycielek akademickich spełniających wymogi grupy pierwszej lub drugiej, które w ostatnich trzech latach urodziły i wychowywały (urlop macierzyński lub/i wychowawczy) dziecko, którzy nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat nie kierowali własnym grantem badawczym uzyskanym ze środków zezewnętrznych pochodzących z Narodowego Centrum Nauki (NCN), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) lub Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

W konkursie złożono 52 wnioski spełniające wymagania formalne). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki. W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych sporządzona została lista nagrodzonych w konkursie "Inicjatywa Doskonałości - Debiuty 2". Wśród nagrodzonych w Naukach Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce: znalazła się dwójka naukowców z naszego Wydziału:

  • I miejsce: dr Marcin Fałdziński, "Quantitative risk management with application of high and low prices in case of multivariate models", liczba punktów: 84.
  • II miejsce: dr Dorota Górecka, "Multi-criteria assessment of sustainable development in regions of Poland, Belarus, and Ukraine, with particular emphasis on transborder area", liczba punktów 80.

Z kolei celem konkursu "Inter Disciplinas Excellentia" było wyłonienie interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz wspieranie rozwoju ich działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność.

Konkurs adresowany był do pracowników Uniwersytetu, którzy w okresie ostatnich trzech lat wykazywali się znaczącą, udokumentowaną aktywnością naukową (m. in. publikacje, monografie, organizacja konferencji i warsztatów). Pracownicy i doktoranci biorących udział w konkursie nie mogli być jednocześnie członkami żadnego z wyłaniających się pól badawczych ani centrów doskonałości. Zgłaszany zespół badawczy musiał reprezentować co najmniej dwie dyscypliny naukowe, które wpisują się w zakres tematyczny nauk humanistycznych, nauk społecznych, sztuki lub nauk o życiu. Wśród wyróżnionych znalazł się dr hab. Tomasz Kruszewski, prof. UMK, w którego zespole pracuje mgr Joanna Michalak z Katedry Ekonomii. 

Wcześniej informowaliśmy o sukcesie prof. dr. hab. Tadeusza Kufla, którego projekt został nagrodzony w konkursie "CRUSH - badania nad pandemią COVID-19". Więcej informacji 

pozostałe wiadomości