AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Rada Dziekańska

Rada Dziekańska jest organem opiniodawczo-doradczym dziekana,  a w jej skład wchodzą: dziekan jako jej przewodniczący, prodziekani, przewodniczący rad dyscyplin, dyrektorzy instytutów niebędący przewodniczącymi rady dyscypliny, zastępcy dyrektorów instytutów, kierownicy katedr w przypadku wydziałów, w których nie utworzono instytutów, przedstawiciele samorządu studentów wydziału.


Członkowie Rady Dziekańskiej:


Dziekan:

Prodziekani:

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości:

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse:

Kierownicy Katedr:

Kierownik Dziekanatu:

Przedstawiciele studentów: