AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Kontakty z biznesem

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania prowadzi współpracę instytucjonalną i merytoryczną z otoczeniem społeczno-gospodarczym stawiając sobie za cel rozwój potencjału intelektualnego i maksymalizację satysfakcji wszystkich zainteresowanych stron:

 • Przedsiębiorców i Przedstawicieli Instytucji,
 • Pracowników Wydziału,
 • Studentów i Absolwentów.

Kooperacja oparta jest o zasady społecznej odpowiedzialności, otwartość, ale przede wszystkim wzajemne korzyści i pozytywne relacje. Jej przedmiotem jest prowadzenie i komercjalizacja wyników wspólnych badań oraz wymiana wiedzy na temat najnowszych osiągnięć teorii i rozwiązań praktycznych pomiędzy przedstawicielami środowiska akademickiego oraz praktykami biznesu przy wsparciu kluczowych organizacji branżowych.

Merytoryczny nadzór nad współpracą sprawuje zespół pod kierunkiem Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym dr hab. Marleny Ciechan-Kujawy, prof. UMK oraz Rada Doradcza Przedstawicieli Biznesu powołana z inicjatywy polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw współpracujących z Wydziałem  na wielu płaszczyznach.

W ramach współpracy instytucjonalnej Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oferuje wsparcie inicjatyw przedsiębiorstw w zakresie:

 1. Dotarcia do najlepszych studentów i absolwentów WNEiZ UMK, poprzez:
  • organizację  praktyk i staży studenckich,
  • współpracę z wiodącymi studenckimi kołami naukowymi,
  • promowanie osiągnięć przedsiębiorców wywodzących się z UMK.
 2. Współtworzenia i opiniowania oferty edukacyjnej Wydziału.
 3. Organizacji tematycznych seminariów magisterskich.
 4. Poszukiwania partnerów naukowych do projektów finansowanych ze środków unijnych i NCBiR.
 5. Organizacji szkoleń i warsztatów,  śniadań biznesowych, konferencji, spotkań tematycznych,  branżowych spotkań networkingowych.
 6. Promocji dobrych praktyk biznesowych, organizacji kampanii wizerunkowych i włączania przedsiębiorców w prowadzone na Wydziale zajęcia.

Główne płaszczyzny współpracy merytorycznej to: wspólne projekty badawcze, programy edukacyjne o charakterze biznesowym, ekspertyzy i opinie. Szczegółowa oferta WNEiZ UMK obejmuje konsultingowe usługi eksperckie (badania, analizy, ekspertyzy, opinie) oraz biznesowe usługi edukacyjne (studia podyplomowe z partnerami merytorycznymi, szkolenia i spersonalizowane programy rozwojowe).

Oferta komercyjna wydziału

Nasza szczegółowa oferta obejmuje:

 1. Konsultingowe usługi eksperckie (badania, analizy, ekspertyzy, opinie) w zakresie:
  1. Badań i analiz strategicznych i operacyjnych, np.:
   • badania rynku i marketingowe o charakterze ilościowym i jakościowym,
   • diagnozowanie sytuacji finansowej podmiotów oraz benchmark branżowy.
   • pomiar satysfakcji i zaangażowania pracowników,
   • pomiar satysfakcji i lojalności klientów,
   • analiza potrzeb personalnych organizacji oraz sytuacji na rynku pracy,
   • wycena przedsiębiorstw,
   • analizy i wsparcie współpracy gospodarczej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej.
  2. Oceny funkcjonowania i doskonalenie rozwiązań biznesowych, np.:
   • wielowymiarowe audyty biznesowe oraz audyty projektów i programów,
   • ocena efektywności i doskonalenie modeli biznesowych.
   • ocena poprawności przyjętych rozwiązań ewidencyjnych i sprawozdawczych w rachunkowości, poprawności cen stosowanych w przetargach, prawidłowości inwentaryzacji, opracowywanie polityk rachunkowości,
   • ocena systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego.
   • ocena skuteczności metod zarządzania łańcuchem dostaw, zapasami, siecią dystrybucji.
  3. Opracowywania dokumentacji, procedur i standardów działania, np.:
   • strategie budowania marek i ich wyceny,
   • biznes plany, strategie rozwoju organizacji¸ eksportu, plany marketingowe, programy restrukturyzacji,
   • mapowanie, dokumentowanie i opomiarowanie procesów biznesowych,
   • opracowanie wniosków o finansowanie zewnętrzne (np. z UE).
   • systemy premiowania, efektywności szkoleń,
  4. Wsparcia budowy systemów informacyjnych:
   • wdrażanie narzędzi Business Inteligence do pomiaru dokonań, raportowania i optymalizacji procesów,
   • wyszukiwanie informacji rynkowej w dostępnych źródłach wtórnych.
 2. Biznesowe usługi edukacyjne (studia podyplomowe z partnerami merytorycznymi, szkolenia i spersonalizowane programy rozwojowe), m. in.:
  • biznes controlling,
  • zarządzanie projektami, ryzykiem, jakością ,
  • negocjacje, komunikacja i rozwiązywanie konfliktów
  • marketing i wykorzystanie nowych mediów.
  • zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Usługi świadczone są przez pracowników Wydziału lub pod ich nadzorem merytorycznym oraz przez siedem spółek spin-off działających na Wydziale. Wiele lat doświadczeń, zaangażowania naukowego, znajomości najlepszych praktyk oraz elastyczność pozwala nam zapewnić wsparcie  w budowaniu dla biznesu spersonalizowanych rozwiązań. Posiadamy poparte referencjami doświadczenie we współpracy z jednostkami w różnych branżach, zarówno administracji publicznej, produkcji, dystrybucji, usługach.

Kontakt

 

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym:
dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK

pok. 237
e-mail: marlenac@umk.pl
terminy dyżurów: środa 12.00-13.00


Zespół ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym:

Dr Katarzyna Liczmańska  – Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Dr hab. Dawid Szostek, prof. UMK – Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu

Dr Katarzyna Goldmann – Katedra Rachunkowości

Dr hab. Michał Pietrzak, prof. UMK – Katedra Ekonometrii i Statystyki

Dr Aranka Ignasiak-Szulc – Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych

Dr inż. Wojciech Zalewski – Katedra Logistyki

Dr hab. Kamil Zawadzki, prof. UMK – Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy

 

Rada Doradcza Przedstawicieli Biznesu WNEiZ

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania rozwija współpracę z prężnie działającymi przedsiębiorstwami z kraju i regionu. Firmy partnerskie tworzą przy Wydziale Radę Doradczą Przedstawicieli Biznesu. Celem współpracy Wydziału z biznesem jest maksymalizacja obustronnej satysfakcji przedsiębiorców, jak i studentów. Kontakty z przedsiębiorstwami umożliwiają studentom uczestnictwo w licznych wykładach, warsztatach porwadzonych przez doświadczonych menedżerów jak również odbycie praktyki.

Radę tworzy zespół wybitnych praktyków – przedsiębiorców i menedżerów. Służy ona realizacji misji Wydziału, zwłaszcza w zakresie kreowania nowych, wartościowych projektów edukacyjnych, naukowych i eksperckich, a także wspieraniu jego rozwoju i budowaniu relacji pomiędzy nauką i biznesem przynoszących trwałe, obustronne korzyści.

 

Skład Rady konsultacyjno-programowej WNEiZ

 

Praktyki studenckie

Program praktyk zawodowych

Dobrze zorganizowany Program Praktyk Zawodowych, od wielu lat działający na naszym Wydziale, otworzył drzwi do kariery szerokiemu gronu studentów, którzy dziś doskonale funkcjonują w kręgach biznesowych. W jego ramach studenci korzystają z licznej oferty firm pozyskanych do współpracy, a także są stymulowani do indywidualnej aktywności w poszukiwaniu przedsiębiorstw umożliwiających odbycie praktyk.

Naszym celem w obszarze współpracy z biznesem jest maksymalizacja obustronnej satysfakcji, zarówno przedsiębiorstw, jak i studentów odbywających praktyki.

 

Programy

Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”. Realizowany przez nas projekt powstał w odpowiedzi na niedostatecznie wykorzystany potencjał, tkwiący we współdziałaniu, wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy światem nauki i biznesu oraz w wyniku rosnącego znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu we współczesnej gospodarce. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu wspólnie z trzema przedsiębiorstwami z województwa kujawsko-pomorskiego, przy czym dwa z nich w 2010 roku zakwalifikowane zostały do indeksu Respect Index.

www.csr.umk.pl

 

Biuro Karier UMK

Biuro Karier UMK zostało powołane, aby służyć studentom i absolwentom UMK w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz aby ułatwić znalezienie zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom.

www.biurokarier.umk.pl

 

SME Internationalisation Exchange (SIE)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, na podstawie porozumienia zawartego z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego SA, przystąpił do współpracy w realizacji międzynarodowego projektu SME Internationalisation Exchange (SIE), którego głównym celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze wspierania umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Projekt SME Internationalisation Exchange prowadzony jest przez konsorcjum siedmiu instytucji z różnych krajów europejskich, którym przewodzi Kent County Council – ośrodek władzy regionalnej hrabstwa Kent w Wielkiej Brytanii. Regionalnym partnerem projektu w Polsce jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA.

Projekt jest współfinansowany ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Europa, a jego realizacja zaplanowana została na okres od kwietnia 2016 roku do marca 2021 roku.

Zasadniczym przedmiotem porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika i Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego jest współpraca w zakresie oceny i doskonalenia polityki wsparcia internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, w tym w szczególności przedsiębiorstw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz dokonanie ulepszeń polityki w zapisach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

Z ramienia Uniwersytetu udział w realizacji porozumienia biorą pracownicy Katedry inwestycji i Nieruchomości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

 

Więcej na temat projektu:

http://www.interregeurope.eu/sie/

http://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/internacjonalizacja-msp/

Główni partnerzy projektu: