AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Współpraca i kontakty z biznesem

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania prowadzi współpracę instytucjonalną i merytoryczną z otoczeniem społeczno-gospodarczym stawiając sobie za cel rozwój potencjału intelektualnego i maksymalizację satysfakcji wszystkich zainteresowanych stron:

 • Przedsiębiorców i Przedstawicieli Instytucji,
 • Pracowników Wydziału,
 • Studentów i Absolwentów.

Kooperacja oparta jest o zasady społecznej odpowiedzialności, otwartość, ale przede wszystkim wzajemne korzyści i pozytywne relacje. Jej przedmiotem jest prowadzenie i komercjalizacja wyników wspólnych badań oraz wymiana wiedzy na temat najnowszych osiągnięć teorii i rozwiązań praktycznych pomiędzy przedstawicielami środowiska akademickiego oraz praktykami biznesu przy wsparciu kluczowych organizacji branżowych.

Merytoryczny nadzór nad współpracą sprawuje zespół pod kierunkiem Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym dr hab. Marleny Ciechan-Kujawy, prof. UMK oraz Rada Doradcza Przedstawicieli Biznesu powołana z inicjatywy polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw współpracujących z Wydziałem  na wielu płaszczyznach.

W ramach współpracy instytucjonalnej Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oferuje wsparcie inicjatyw przedsiębiorstw w zakresie:

 1. Dotarcia do najlepszych studentów i absolwentów WNEiZ UMK, poprzez:
  • organizację  praktyk i staży studenckich,
  • współpracę z wiodącymi studenckimi kołami naukowymi,
  • promowanie osiągnięć przedsiębiorców wywodzących się z UMK.
 2. Współtworzenia i opiniowania oferty edukacyjnej Wydziału.
 3. Organizacji tematycznych seminariów magisterskich.
 4. Poszukiwania partnerów naukowych do projektów finansowanych ze środków unijnych i NCBiR.
 5. Organizacji szkoleń i warsztatów,  śniadań biznesowych, konferencji, spotkań tematycznych,  branżowych spotkań networkingowych.
 6. Promocji dobrych praktyk biznesowych, organizacji kampanii wizerunkowych i włączania przedsiębiorców w prowadzone na Wydziale zajęcia.

Główne płaszczyzny współpracy merytorycznej to: wspólne projekty badawcze, programy edukacyjne o charakterze biznesowym, ekspertyzy i opinie. Szczegółowa oferta WNEiZ UMK obejmuje konsultingowe usługi eksperckie (badania, analizy, ekspertyzy, opinie) oraz biznesowe usługi edukacyjne (studia podyplomowe z partnerami merytorycznymi, szkolenia i spersonalizowane programy rozwojowe).

Współpraca naukowa

Oferta komercyjna wydziału

Nasza szczegółowa oferta obejmuje:

 1. Konsultingowe usługi eksperckie (badania, analizy, ekspertyzy, opinie) w zakresie:
  1. Badań i analiz strategicznych i operacyjnych, np.:
   • badania rynku i marketingowe o charakterze ilościowym i jakościowym,
   • diagnozowanie sytuacji finansowej podmiotów oraz benchmark branżowy.
   • pomiar satysfakcji i zaangażowania pracowników,
   • pomiar satysfakcji i lojalności klientów,
   • analiza potrzeb personalnych organizacji oraz sytuacji na rynku pracy,
   • wycena przedsiębiorstw,
   • analizy i wsparcie współpracy gospodarczej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej.
  2. Oceny funkcjonowania i doskonalenie rozwiązań biznesowych, np.:
   • wielowymiarowe audyty biznesowe oraz audyty projektów i programów,
   • ocena efektywności i doskonalenie modeli biznesowych.
   • ocena poprawności przyjętych rozwiązań ewidencyjnych i sprawozdawczych w rachunkowości, poprawności cen stosowanych w przetargach, prawidłowości inwentaryzacji, opracowywanie polityk rachunkowości,
   • ocena systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego.
   • ocena skuteczności metod zarządzania łańcuchem dostaw, zapasami, siecią dystrybucji.
  3. Opracowywania dokumentacji, procedur i standardów działania, np.:
   • strategie budowania marek i ich wyceny,
   • biznes plany, strategie rozwoju organizacji¸ eksportu, plany marketingowe, programy restrukturyzacji,
   • mapowanie, dokumentowanie i opomiarowanie procesów biznesowych,
   • opracowanie wniosków o finansowanie zewnętrzne (np. z UE).
   • systemy premiowania, efektywności szkoleń,
  4. Wsparcia budowy systemów informacyjnych:
   • wdrażanie narzędzi Business Inteligence do pomiaru dokonań, raportowania i optymalizacji procesów,
   • wyszukiwanie informacji rynkowej w dostępnych źródłach wtórnych.
 2. Biznesowe usługi edukacyjne (studia podyplomowe z partnerami merytorycznymi, szkolenia i spersonalizowane programy rozwojowe), m. in.:
  • biznes controlling,
  • zarządzanie projektami, ryzykiem, jakością ,
  • negocjacje, komunikacja i rozwiązywanie konfliktów
  • marketing i wykorzystanie nowych mediów.
  • zarządzanie zasobami ludzkimi

Usługi świadczone są przez pracowników Wydziału lub pod ich nadzorem merytorycznym oraz przez siedem spółek spin-off działających na Wydziale. Wiele lat doświadczeń, zaangażowania naukowego, znajomości najlepszych praktyk oraz elastyczność pozwala nam zapewnić wsparcie  w budowaniu dla biznesu spersonalizowanych rozwiązań. Posiadamy poparte referencjami doświadczenie we współpracy z jednostkami w różnych branżach, zarówno administracji publicznej, produkcji, dystrybucji, usługach.

Kontakt

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym:
dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK

pok. 237
e-mail: marlenac@umk.pl
terminy dyżurów: środa 12.00-13.00


Zespół ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym:

 • Dr Katarzyna Liczmańska  – Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
 • Dr hab. Dawid Szostek, prof. UMK – Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu
 • Dr Katarzyna Goldmann – Katedra Rachunkowości
 • Dr Aranka Ignasiak-Szulc – Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych
 • Dr inż. Wojciech Zalewski – Katedra Logistyki
 • Dr hab. Kamil Zawadzki, prof. UMK – Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy

Rada Biznesu WNEiZ UMK

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania rozwija współpracę z prężnie działającymi przedsiębiorstwami z kraju i regionu. Firmy partnerskie tworzą przy Wydziale Radę Biznesu. Celem współpracy Wydziału z biznesem jest maksymalizacja obustronnej satysfakcji przedsiębiorców, jak i studentów. Kontakty z przedsiębiorstwami umożliwiają studentom uczestnictwo w licznych wykładach, warsztatach porwadzonych przez doświadczonych menedżerów jak również odbycie praktyki.

Radę tworzy zespół wybitnych praktyków – przedsiębiorców i menedżerów. Służy ona realizacji misji Wydziału, zwłaszcza w zakresie kreowania nowych, wartościowych projektów edukacyjnych, naukowych i eksperckich, a także wspieraniu jego rozwoju i budowaniu relacji pomiędzy nauką i biznesem przynoszących trwałe, obustronne korzyści.
Skład Rady Biznesu

Praktyki studenckie

Program praktyk zawodowych

Dobrze zorganizowany Program Praktyk Zawodowych, od wielu lat działający na naszym Wydziale, otworzył drzwi do kariery szerokiemu gronu studentów, którzy dziś doskonale funkcjonują w kręgach biznesowych. W jego ramach studenci korzystają z licznej oferty firm pozyskanych do współpracy, a także są stymulowani do indywidualnej aktywności w poszukiwaniu przedsiębiorstw umożliwiających odbycie praktyk.

Naszym celem w obszarze współpracy z biznesem jest maksymalizacja obustronnej satysfakcji, zarówno przedsiębiorstw, jak i studentów odbywających praktyki.

 

Programy

Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”. Realizowany przez nas projekt powstał w odpowiedzi na niedostatecznie wykorzystany potencjał, tkwiący we współdziałaniu, wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy światem nauki i biznesu oraz w wyniku rosnącego znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu we współczesnej gospodarce. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu wspólnie z trzema przedsiębiorstwami z województwa kujawsko-pomorskiego, przy czym dwa z nich w 2010 roku zakwalifikowane zostały do indeksu Respect Index.

www.csr.umk.pl

 

Biuro Karier UMK

Biuro Karier UMK zostało powołane, aby służyć studentom i absolwentom UMK w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz aby ułatwić znalezienie zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom. Kontakt: tel. 56 611 47 71, biurokarier@umk.pl

Zgłoszenia ofert pracy, stażów, praktyk: https://biurokarier.edu.pl

 

SME Internationalisation Exchange (SIE)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, na podstawie porozumienia zawartego z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego SA, przystąpił do współpracy w realizacji międzynarodowego projektu SME Internationalisation Exchange (SIE), którego głównym celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze wspierania umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Projekt SME Internationalisation Exchange prowadzony jest przez konsorcjum siedmiu instytucji z różnych krajów europejskich, którym przewodzi Kent County Council – ośrodek władzy regionalnej hrabstwa Kent w Wielkiej Brytanii. Regionalnym partnerem projektu w Polsce jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA.

Projekt jest współfinansowany ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Europa, a jego realizacja zaplanowana została na okres od kwietnia 2016 roku do marca 2021 roku.

Zasadniczym przedmiotem porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika i Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego jest współpraca w zakresie oceny i doskonalenia polityki wsparcia internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, w tym w szczególności przedsiębiorstw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz dokonanie ulepszeń polityki w zapisach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

Z ramienia Uniwersytetu udział w realizacji porozumienia biorą pracownicy Katedry inwestycji i Nieruchomości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

 

Więcej na temat projektu:

http://www.interregeurope.eu/sie/

http://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/internacjonalizacja-msp/

Główni partnerzy projektu: