AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Polityka jakości

Priorytetowym celem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK jest spełnienie aktualnych i przyszłych oczekiwań studentów w zakresie usług edukacyjnych na wszystkich kierunkach oferowanych studiów, studiach doktoranckich oraz na studiach podyplomowych. W związku z tym Wydział prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz kształci, bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach praktycznych, kształtując postawy społecznej odpowiedzialności, otwartości i pozytywnych relacji. Swoją misję Wydział wypełnia kierując się uniwersalnymi zasadami wolności i niezależności myśli oraz badań naukowych, samorządności studenckiej, zasadami etyki, rzetelności naukowej i dydaktycznej oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Uniwersytecie. W procesie kształcenia Wydział podejmuje ciągłe działania mające na celu doskonalenie procesu dydaktycznego oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności naukowych studentów. W działalności wychowawczej Wydział dąży do upowszechniania zasad etycznego i odpowiedzialnego biznesu oraz uniwersalnych wartości humanitarnych. Ponadto, konsekwentnie dążąc do doskonalenia jakości, Wydział szczególną uwagę przywiązuje do analizy i weryfikacji efektów uczenia się i działań na rzecz doskonalenia programów kształcenia, rozwoju umiejętności kadry naukowo-dydaktycznej oraz systemu wsparcia dla studentów.

Wydział konsekwentnie i nieustannie dąży do doskonalenia jakości kształcenia oraz osiągnięcia i utrzymania wysokiej pozycji poprzez:

 • kształcenie studentów na najwyższym poziomie, z zachowaniem własnej unikatowości Wydziału,
 • dbałość o odpowiedni poziom kompetencji kadry nauczającej i jej ciągły rozwój,
 • wdrażanie standardów i procedur jakościowych AACSB,
 • stymulowanie sukcesywnego unowocześniania programów nauczania, z uwzględnieniem współczesnych osiągnięć nauki i techniki oraz wymagań rynku pracy,
 • dbałość o właściwe warunki prowadzenia zajęć i efektywną obsługę administracyjną procesu dydaktycznego,
 • popieranie i wspomaganie działalności kół naukowych, organizacji studenckich seminariów i sesji naukowych,
 • promowanie wyróżniających się studentów,
 • zwiększenie wpływu studentów na jakość kształcenia i funkcjonowania procesu kształcenia,
 • promocję dydaktycznej i naukowej oferty Uczelni, skierowanej do kandydatów na studia oraz pracodawców,
 • dostarczanie interesariuszom Uczelni (kandydatom na studia, pracodawcom, władzom)  wiarygodnych informacji na temat jakości kształcenia i poziomu wykształcenia absolwentów,
 • wzrost rangi pracy dydaktycznej i przyznanie należnego jej miejsca w opinii społeczności akademickiej i w ocenach nauczycieli akademickich,
 • kierowanie się wartościami etycznymi i budowanie postaw społecznie odpowiedzialnych,
 • stymulowanie ciągłej ewaluacji i doskonalenia procesów jakości kształcenia.

Więcej informacji o jakości kształcenia na UMK tutaj.