AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

O instrumentach wsparcia dla firm

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Naukowcy z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK: prof. Maciej Zastempowski oraz prof. Aldona Glińska-Neweś pokierują dwoma zadaniami w ramach projektu pn. „REGIOGMINA", który uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt dotyczący "Usytuowania na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” został zgłoszony do unikalnego programu wsparcia badań społeczno-gospodarczych pn. GOSPOSTRATEG w ramach konsorcjum, w którego skład wchodzą: Województwo Kujawsko-Pomorskie (jako lider) oraz współwykonawcy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. W I konkursie programu pn. „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” pozytywnie zaopiniowanych zostało 12 wniosków. Lista rankingowa

Koordynatorem przedsięwzięcia ze strony UMK jest prodziekan WNEiZ ds. nauki dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK. Celem projektu jest wypracowanie metod i instrumentów wsparcia ze strony samorządów lokalnych na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności lokalnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających w kooperacji z kluczowymi firmami.

Przedsięwzięcie składa się z siedmiu zadań obejmujących fazę badawczą oraz fazę przygotowania do zastosowania. UMK odpowiada za realizację dwóch zadań. Pierwsze – kierowane przez dr. hab. Macieja Zastempowskiego, prof. UMK – jest częścią fazy badawczej. Jego głównym celem jest sporządzenie aktualnego i wiarygodnego obrazu stanu sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim. Obraz ten budowany będzie w oparciu o szeroko zakrojone badania empiryczne MŚP (o charakterze ilościowym) i stanowić ma podstawę do realizacji dalszych zadań. Badania koncentrować się będą na takich zagadnieniach jak: konkurencyjność, innowacyjność, produktywność oraz związki kooperacyjne MŚP.

Zadaniem drugim koordynować będzie prodziekan WNEiZ ds. współpracy z zagranicą i rozwoju dr hab. Aldona Glińska-Neweś, prof. UMK. Jest ono częścią fazy przygotowania do zastosowania. Celem tego zadania jest identyfikacja uwarunkowań, w tym czynników sprzyjających i ograniczających możliwość wdrożenia instrumentów wsparcia dla MŚP, zaproponowanych w efekcie realizacji wcześniejszych zadań. W realizacji tegoż wykorzystana zostanie metoda grupowego wywiadu zogniskowanego. W badaniach (o charakterze jakościowym) uczestniczyć będą mikro, mali i średni przedsiębiorcy, a także przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Dr hab. Aldona Glińska-Neweś, prof. UMK jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Obecnie kieruje Katedrą Zachowań Organizacyjnych i Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, pełniąc równocześnie funkcję Prodziekana ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju na tymże Wydziale. W ostatnich latach jej główne zainteresowania i kierunki badań naukowych koncentrują się na relacjach interpersonalnych występujących w różnych płaszczyznach zarządzania, w tym: w zespołach pracowniczych, w relacji przełożony-podwładny, w relacjach międzyorganizacyjnych. Badania te, finansowane m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, prowadzone są w paradygmacie pozytywnego zarządzania, tj. nurtu wywodzącego się z Positive Organizational Scholarship, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego. Aldona Glińska-Neweś jest autorką licznych publikacji oraz wystąpień konferencyjnych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. W 2017 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ukazała się jej książka zatytułowana "Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu".

Maciej Zastempowski jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, gdzie pracuje od 1998 r. Ukończył Podyplomowe Studia Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa UMK w Toruniu. Profesor UMK, kierujący Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem. Kierownik i członek zespołów naukowo-badawczych realizujących projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Unię Europejską. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych. Specjalizuje się w problematyce zarządzania innowacjami, szczególnie w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu.

 

 

pozostałe wiadomości