AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Ekonomia z wyróżnieniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Z radością informujemy, iż Polska Komisja Akredytacyjna przyznała wyróżniającą ocenę programową studiom na kierunku ekonomia, prowadzonym przez nasz Wydział.

Jak czytamy w Uchwale nr 61/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lutego 2018 roku:

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż wysoka jakość kształcenia prowadzonego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz stopień spełnienia przyjętych kryteriów jakościowych uzasadniają wydanie oceny wyróżniającej.

Sześć spośród ośmiu kryteriów oceny programowej przyjętych przez Komisję otrzymało ocenę "wyróżniającą". Były to: koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni, program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, kadra prowadząca proces kształcenia, umiędzynarodowienie procesu kształcenia oraz infrastruktura w nim wykorzystywana.

Natomiast kryteria: współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym w procesie kształcenia i opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia uzyskały ocenę "w pełni".

Przyznanie tak wysokiej oceny to bez wątpienia duże wyróżnienie dla naszego Wydziału. Następna ocena programowa kierunku ekonomia oferowanego przez nasz Wydział powinna nastąpić w roku akademickim 2025/2026.

pozostałe wiadomości