AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Bank nagród w "Debiutach" rozbity

Pieniądze - banknoty na granatowym tle
fot. Andrzej Romański

Ogłoszono wyniki VII edycji konkursu Debiuty, organizowanego w ramach „Inicjatywy Doskonałości – Uczelni Badawczej”. Wśród laureatów znalazło się liczne grono pracowniczek i pracowników naszego Wydziału.

Konkurs skierowany był do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) posiadający stopień doktora i będący pracownikami Uniwersytetu, nauczycieli akademickich, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 50. roku życia, nauczycieli akademickich spełniający kryteria określone w pkt. 1 lub 2, którzy w ostatnich 3 latach urodzili lub wychowywali dziecko korzystając z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, którzy nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat nie kierowali własnym grantem badawczym uzyskanym ze środków zewnętrznych pochodzących z Narodowego Centrum Nauki (NCN), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) lub Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Do konkursu wpłynęły 22 zgłoszeń do rady HS, 6 zgłoszeń do rady ST oraz 16 zgłoszeń do rady NZ (razem 44 wniosków, w tym 42 spełniających wymagania formalne). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe Rady Dziedzinowe.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych sporządzona została lista laureatów. W kategorii „Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce”, 5 na 7 nagród zdobyły osoby z naszego Wydziału:

  • dr Joanna Michalak
  • dr Michał Buszko
  • dr Tomasz Grodzicki
  • dr hab. Krzysztof Celuch, prof. UMK
  • dr Mariusz Czupich

pozostałe wiadomości