AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Będzie doradzał Ministrowi i Prezydentowi Torunia

Zdjęcie starszego, siwego mężczyzny
Prof. Zenon Wiśniewski z Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy fot. Andrzej Romański

Prof. Zenon Wiśniewski z Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy został powołany - jako przedstawiciel Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN – do  krajowej Rady Rynku Pracy przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na kadencję 2023-2027. W Radzie tej – o charakterze doradczo-opiniodawczym - zasiadają przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych i organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

Głównym celem Rady jest włączenie partnerów rynku pracy w proces zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania oraz monitorowania polityki rynku pracy na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym. Inspiruje ona przedsięwzięcia zmierzające do pełnego i produktywnego zatrudnienia w Polsce. Gremium to opiniuje między innymi projekty ustaw dotyczących promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, projekt Krajowego Planu Działań na rzecz rynku pracy przygotowywany przez rząd w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia i okresowe sprawozdania z jego realizacji.

Rady Rynku Pracy działają również na poziomie lokalnym. W Toruniu, podobnie jak na szczeblu centralnym, rozpoczęła się nowa kadencja Rady. Prezydent Miasta Michał Zaleski powołał w skład tego 10-osobowego organu także Prof. Zenona Wiśniewskiego. Na inauguracyjnym posiedzeniu w dniu 6 listopada Profesor został jednogłośnie wybrany przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Torunia na kadencję 2023-2027.

Do zadań Rady Rynku pracy należą m.in.:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia
    i rozwoju zasobów ludzkich;
  • opiniowanie projektu opiniowanie przedłożonych przez ministra właściwego do spraw pracy priorytetów, wzoru podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego i planu ich wydatkowania;
  • ustalanie w układzie branżowym i regionalnym dodatkowych priorytetów wydatkowania środków z rezerwy KFS oraz decydowanie o przeznaczeniu tych środków zgodnie z przyjętymi priorytetami;
  • realizacja zadań określonych w przepisach o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

W skład Rady Rynku Pracy, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wchodzą osoby powołane przez ministra właściwego do spraw pracy spośród przedstawicieli:

  • wszystkich organizacji związkowych i organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego - tj. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych oraz Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club,
  • jeden przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, reprezentujący stronę samorządową.

W posiedzeniach Rady Rynku Pracy uczestniczyć będzie również stały przedstawiciel organizacji pozarządowych.

pozostałe wiadomości