AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Nowa strategia Wydziału

Zdjęcie ilustracyjne
Strategia Wydziału jest wynikiem wytężonej pracy zespołu strategicznego złożonego z pracowniczek i pracowników naszego Wydziału oraz konsultacji z członkami społeczności akademickiej i przedstawicielami praktyki zawodowej, które odbyły się między marcem a czerwcem br.

Nowy rok akademicki to dynamiczny okres wdrażania przyjętej w czerwcu br. strategii Wydziału na lata 2023 – 2030. Głównym celem jej wdrażania jest zwiększenie wpływu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu na otoczenie poprzez badania, kształcenie i przedsięwzięcia stymulujące zrównoważony rozwój, cyfryzację oraz konkurencyjność organizacji, regionów i gospodarki.

Nowa strategia Wydziału oparta została na harmonijnym wdrażaniu działań, skupionych wokół trzech obszarów funkcjonowania Wydziału, jego specjalizacjach i filarach wzrostu – podkreśla dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym. Zespół strategiczny zdefiniował trzy kluczowe specjalizacje Wydziału - są nimi: cyfryzacja, zrównoważony rozwój oraz konkurencyjność. To właśnie wokół tych specjalizacji w najbliższych latach będziemy koncentrować badania naukowe, rozwijać programy kształcenia , a także organizować szereg przedsięwzięć, tematycznie powiązanych z określonymi kierunkami rozwoju – zauważa dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK. Naszą drogę do celu wyznaczają trzy filary wzrostu: zwiększanie zasięgu naszych działań poprzez umiędzynarodowienie, inspirowanie wszystkich członków społeczności do podejmowania nowych wyzwań w duchu przedsiębiorczość oraz spirala wartości, nastawiona na wzajemne wzmacnianie potencjału interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych poprzez ich zaangażowanie w życie Wydziału.

 

Strategia Wydziału jest wynikiem wytężonej pracy zespołu strategicznego złożonego z pracowniczek i pracowników naszego Wydziału oraz konsultacji z członkami społeczności akademickiej i przedstawicielami praktyki zawodowej, które odbyły się między marcem a czerwcem br. Dopełnieniem strategii jest polityka wpływu społecznego WNEiZ UMK, która zakłada generowanie przez Wydział wpływu w 5 obszarach: dobra jakość życia, wzrost gospodarczy i godna praca, zrównoważone innowacje, przemysł i infrastruktura, spójność społeczna, współpraca na rzecz rozwoju zrównoważonego. Powstaje także nowa polityka komunikacyjna, oparta na trzech specjalizacjach Wydziału (cyfryzacja, zrównoważony rozwój oraz konkurencyjność) i skupiona na działaniach ukierunkowanych na wszystkich interesariuszy Wydziału. 

Cele zawarte w strategii mają zostać zrealizowane do końca 2030 roku.

 

pozostałe wiadomości