AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Nagroda za doktorat

Zdjęcie ilustracyjne

Praca doktorska "Działalność innowacyjna polskich małych przedsiębiorstw i źródła jej finansowania" autorstwa dr Agnieszki Kuś z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania została nagrodzona w konkursie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. 

Dysertacja autorstwa dr Agnieszki Kuś otrzymała nagrodę w XIV Konkursie na prace naukowe w zakresie nauk o zarządzaniu powstałe w latach 2019-2020, w kategorii doktoraty. Konkurs został zorganizowany przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Wręczenie nagród odbyło się 22 września 2022 r. w Łodzi podczas uroczystego posiedzenia plenarnego Komitetu w nowej siedzibie Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. 

Nagrodzona praca doktorska prezentuje dotychczasowy stan wiedzy odnośnie roli małych przedsiębiorstw w strukturze gospodarczej, problematyki zarządzania działalnością innowacyjną przedsiębiorstw oraz możliwości finansowania tej działalności. Poziom innowacyjności przedsiębiorstwa jest wypadkową oddziaływania różnorodnych czynników, jednak to właśnie kwestia finansowania podejmowanych działań innowacyjnych przez polskie małe podmioty gospodarcze jest jedną z głównych przyczyn ich niskiej innowacyjności. W związku z powyższym celem głównym pracy było opracowanie modelu wyjaśniającego podejmowanie przez polskie małe przedsiębiorstwa działalności innowacyjnej. Zawarte w pracy treści przyczyniają się do wypełnienia luki poznawczej w zakresie badań dotyczących identyfikacji zakresu, czynników warunkujących oraz źródeł finansowania działalności innowacyjnej prowadzonej przez małe podmioty gospodarcze w Polsce. Praca posiada walory utylitarne i może stanowić dla praktyków zarządzania z MSP zbiór wytycznych odnośnie podejmowania, realizowania oraz finansowania działalności innowacyjnej.

Dr Agnieszka Kuś - adiunkt w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swojej aktywności zawodowej analizuje problematykę i zjawiska związane z działalnością innowacyjną współczesnych podmiotów gospodarczych. Szczególne miejsce zajmują analizy uwarunkowań rozwojowych sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jest autorką i współautorką ponad 30 publikacji naukowych, w tym dwóch autorskich monografii oraz redaktorką kilku publikacji. Prywatnie miłośniczka kryminałów, polskiej kuchni oraz działań wspierających bioróżnorodność. 

 

pozostałe wiadomości