AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Zmiany w organizacji kształcenia

Zdjęcie ilustracyjne
fot. fot. Andrzej Romański

Na podstawie nowego Zarządzenia JM Rektora UMK w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na naszym Uniwersytecie, informuję, że decyzją władz dziekańskich, do 30 stycznia 2022 roku wszystkie zajęcia na naszym Wydziale na studiach I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych (łącznie z lektoratami) prowadzone będą przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie). Informacja ta nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i zajęć ogólnouczelnianych, innych niż wykłady, chyba, że ich prowadzący zadecydują inaczej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami w/w Zarządzenia, egzaminacyjna sesja zimowa oraz egzaminacyjna sesja zimowa poprawkowa w roku akademickim 2021/2022 odbywa się na terenie Uniwersytetu przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

 

Pełna treść Zarządzenia:

Zarządzenie nr 4 Rektora UMK z 5 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. W okresie od dnia 10 stycznia 2022 r. do dnia 30 stycznia 2022 r. wszystkie wykłady, niezależnie od liczby uczestniczących w nich studentów i uczestników innych form kształcenia, oraz inne zajęcia prowadzone w grupach liczących powyżej 30 osób odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym lub jeżeli względy organizacyjne tego wymagają - asynchronicznym.
  2. W celu umożliwienia studentom i uczestnikom innych form kształcenia uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zajęciach dydaktycznych dziekan może podjąć decyzję o przeprowadzeniu innych zajęć, niż określone w ust. 1, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym lub asynchronicznym.
  3. Dziekan sporządza zbiorcze zestawienie zajęć, o których mowa w ust. 2 i przekazuje je prorektorowi ds. kształcenia w terminie do 15 stycznia 2022 r.
  4. Zajęć, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, nie wlicza się do limitu punktów określonego w zarządzeniu Nr 162 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
    kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2021 r., poz. 269).

§ 2

  1. Egzaminacyjna sesja zimowa oraz egzaminacyjna sesja zimowa poprawkowa w roku akademickim 2021/2022 odbywa się na terenie Uniwersytetu.
  2. Pisemne egzaminy i zaliczenia końcowe odbywają się przy zachowaniu reżimu sanitarnego wynikającego z odrębnych przepisów.

§ 3

  1. Konsultacje (dyżury) pracowników w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, oraz w okresie sesji, o których mowa w § 2 ust. 1, odbywają się na terenie Uniwersytetu, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Student może wziąć udział w konsultacjach z wykorzystaniem platform umożliwiających kontakt na odległość w trybie synchronicznym oraz z zapewnieniem możliwości interakcji między pracownikiem a studentem lub uczestnikiem innej formy kształcenia w czasie rzeczywistym.

§ 4

Zaleca się nauczycielom akademickim i innym osobom prowadzącym zajęcia dydaktyczne na terenie Uniwersytetu zakrywanie w trakcie zajęć ust i nosa przy pomocy maseczki.

§ 5

Traci moc zrządzenie Nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2022 r., poz. 6).

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2022 r.

 

R E K T O R 
prof. dr hab. Andrzej Sokala

 

Treść zarządzenia

pozostałe wiadomości