AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Bezpieczny powrót do zajęć stacjonarnych

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

W związku z planowanym powrotem do kształcenia na terenie UMK w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 JM Rektor UMK określił zasady i wytyczne dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych dla studentów, doktorantów i innych uczestników procesu dydaktycznego przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Szczegółowe wytyczne wynikające z reżimu sanitarnego obowiązującego na Uniwersytecie od początku roku akademickiego określi zarządzenie rektora, które zostanie wydane dnia 27 września 2021 r. i które będzie uwzględniać aktualną sytuację epidemiczną oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Zasady:

 1. Szczepienie: rekomendowane dla wszystkich pracowników Uniwersytetu oraz wszystkich studentów i doktorantów.
 2. Dezynfekcja: przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
 3. Dystans: minimalna odległość pomiędzy osobami przebywającymi w przestrzeniach wspólnych to 1,5 m.
 4. Higiena: częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Maseczka: prawidłowo noszona przez wszystkie osoby przebywające w przestrzeniach wspólnych oraz przez studentów, doktorantów i innych uczestników procesu kształcenia podczas zajęć.
 6. Wietrzenie: przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Wytyczne:

 1. W zajęciach na terenie Uniwersytetu mogą uczestniczyć studenci, doktoranci i inni uczestnicy procesu kształcenia bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Przy wejściach do budynków, w których odbywają się zajęcia należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać dozowniki.
 3. Wymaga się stosowania maseczek przez studentów, doktorantów i innych uczestników procesu kształcenia zarówno w przestrzeni wspólnej budynków, jak i podczas zajęć dydaktycznych. Nauczyciel akademicki może prowadzić zajęcia bez maseczki.
 4. Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w budynkach Uniwersytetu osób z zewnątrz.
 5. Należy zapewnić taką organizację zajęć, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie Uniwersytetu, szczególnie w miejscach wspólnych, i ograniczy gromadzenie się studentów, doktorantów i innych uczestników procesu kształcenia.
 6. Należy tak zaplanować zajęcia dydaktyczne, aby możliwe było korzystanie przez studentów, doktorantów i innych uczestników procesu kształcenia z przerw nie rzadziej niż co 45 min.
 7. W salach dydaktycznych należy:
 • zachować odległość między biurkiem nauczyciela akademickiego a miejscami studentów, doktorantów i innych uczestników procesu kształcenia, co najmniej 1,5 m,
 • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekować powierzchnię dotykową biurka nauczyciela akademickiego,
 • w miarę możliwości ograniczyć przemieszczanie się nauczyciela akademickiego pomiędzy miejscami studentów, doktorantów i innych uczestników procesu kształcenia.
 1. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do Uniwersytetu należy umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub dezynfekować.
 3. Należy wietrzyć sale i części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, szczególnie w czasie przerw między zajęciami.
 4. Zajęcia kliniczne oraz inne zajęcia odbywające się̨ na terenie szpitali są̨ prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego ustalonych przez dyrektora szpitala w porozumieniu z dziekanem właściwego wydziału.

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania co do zasady zajęcia odbywać się będą w sposób stacjonarny. Wyjątkiem są pewne przedmioty (poza I rokiem studiów), których lista zostanie ogłoszona pod koniec września na stronie internetowej Wydziału. 

pozostałe wiadomości