AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

W Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański, Dział Promocji i Informacji UMK

Jakub Szczepkowski, doktorant III roku studiów doktoranckich w dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz przewodniczący Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, został członkiem zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Wybory nowych władz KRD odbyły się podczas XVII Zjazdu Delegatów.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. Do jej statutowych zadań należy m.in. promowanie środowiska doktorantów, a także jego potrzeb edukacyjnych, socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych; przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym opiniowanie projektów aktów normatywnych; ochrona praw i interesów doktorantów w kraju oraz polskich doktorantów za granicą; dbanie o podnoszenie jakości kształcenia doktorantów; wspieranie i promowanie samorządności doktorantów; kreowanie i promowanie w środowisku doktoranckim postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; wspieranie mobilności doktorantów oraz prowadzenie działalności upowszechniającej naukę.

Więcej informacji

mgr inż. Jakub Szczepkowski – absolwent automatyki i robotyki na Politechnice Gdańskiej oraz ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych studiów z zarządzania projektami na SGH w Warszawie. Obecnie doktorant III roku studiów doktoranckich w dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu i Jakości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Wieloletni i doświadczony działacz samorządowy (m. in. Przewodniczący Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, Senator PG, członek Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej). Obecnie Przewodniczący Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspert z grona pracodawców w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Product Marketing Manager w Apator SA. Współautor projektu eDoktorant.pl (wspólnie z Fundacją Scientia Thorunensia). Członek zespołu nr IV - innowacje i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach wdrażania strategii Inicjatywy doskonałości - uczelni badawczej. Współpracownik Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK w Toruniu. Tenor w Chórze Akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Instruktor żeglarstwa, jachtowy sternik morski.

pozostałe wiadomości