AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Monografia w 8 językach

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Mariusz Lewandowski

Monografia prof. dr. hab. Jerzego W. Wiśniewskiego Econometrics of Qualitative Phenomena (2018) została wydana w Niemczech w kolejnych 8 językach: francuskim, hiszpańskim, niemieckim, niderlandzkim, portugalskim, polskim, rosyjskim oraz włoskim. To wielki sukces naukowca z WNEiZ - do tej pory w wielu językach świata została wydana jedynie jedna publikacja polskiego ekonomisty (Wstęp do ekonometrii, O. Lange, 1957, tłumaczenie dostępne w ponad 20 językach).

Wydanie monografii w tak wielu językach to przede wszystkim ogromna szansa na upowszechnienie polskiej myśli ekonomicznej na świecie, a także prestiż dla naszego Wydziału. 

Celem książki jest przedstawienie metod badawczych, odpowiednich dla zjawisk jakościowych, wraz z przykładami ich zastosowań. Książka ta przedstawia m.in.: proste metody pomiaru cech jakościowych oparte na słabych skalach Stevensa; częste błędy w zastosowaniu metod statystycznych do analizy wyników pomiaru w skali porządkowej, które nie były wcześniej prezentowane w żadnej książce; wskazuje na ryzyko znanego współczynnika korelacji Spearmana; nowy współczynnik asocjacji cech jakościowych stworzony i potwierdzony przez książkę autorską, równoważny współczynnikowi korelacji Pearsona (ten współczynnik asocjacji przedstawiony w książce może być testowany np. za pomocą prostego testu t-Studenta); możliwości zastosowania współczynnika asocjacji, który może być wykorzystany do podejmowania decyzji zarządczych w przedsiębiorstwie; możliwości zastosowania funkcji liniowego prawdopodobieństwa w przedsiębiorstwie wraz z zaletami jej zastosowania, wraz z wykorzystaniem metody Aitken, która daje dokładniejsze oszacowania parametrów na tle OLS; ekonometryczne modele ograniczonych zmiennych zależnych.

Profesor Jerzy Witold Wiśniewski na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pracuje od 1990 roku. Pełnił m.in. funkcję prorektora oraz dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Obecnie jest kierownikiem Katedry Ekonometrii i Statystyki. Jego specjalnościami są: ekonometria zjawisk jakościowych, dynamiczne modele ograniczonych zmiennych endogenicznych, mikroekonometria.

Okładki zagranicznych wydań monografii

 

pozostałe wiadomości