AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Zasady funkcjonowania Wydziału

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Mariusz Lewandowski

Na podstawie Zarządzenia Nr 109 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK, od 1 czerwca 2020 roku zmianie ulegają obostrzenia dotyczące funkcjonowania Wydziału w czasie epidemii. Egzaminy kursowe i dyplomowe będą odbywać się w formie zdalnej. W uzasadnionych przypadkach niektóre zajęcia i egzaminy mogą odbywać się w formie tradycyjnej (w ścisłym reżimie sanitarnym). Przywrócona zostanie także obsługa administracyjna studentów na miejscu (wyłącznie w sprawach niemożliwych do załatwienia w sposób zdalny) oraz możliwość konsultacji z nauczycielami akademickimi w gmachu Wydziału.

W związku z powyższym – decyzją władz Wydziału – wprowadza się następujące zasady:

 • należy ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie na Wydziale,
 • po budynku można przemieszczać się jedynie w poprawnie założonej maseczce ochronnej (lub innym elemencie dokładnie zasłaniającym usta i nos) oraz po uprzedniej dezynfekcji rąk środkiem znajdującym się przy wejściu oraz zachowując dystans od drugiej osoby (min. 1,5 metra),
 • zakazuje się możliwości wejścia na teren budynku osobom towarzyszącym studentowi (wyjątkiem są opiekunowie osób niepełnosprawnych),
 • każdy student wchodzący na Wydział zobowiązany jest do posiadania ze sobą legitymacji studenckiej,
 • obowiązuje ograniczona liczba osób mogących przebywać w poszczególnych pomieszczeniach – należy bezwzględnie stosować się do informacji umieszczonych przy wejściu do danego pomieszczenia,
 • dyżury konsultacyjne z nauczycielami akademickimi odbywają się w sali nr I, po indywidualnym ustaleniu terminu z wykładowcą,
 • sale, w których odbywają się egzaminy i zajęcia otwarte będą odpowiednio wcześniej (15 minut) – po wejściu do budynku należy bezzwłocznie udać się do sali i zająć wyznaczone miejsce, które nie zostało wyłączone z użytkowania ze względów sanitarnych,
 • student przystępujący do egzaminu dyplomowego w formie tradycyjnej, zobowiązany jest przybyć 15 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu,
 • studenci zobowiązani są do posiadania własnych materiałów piśmienniczych,
 • po zakończonym egzaminie/zajęciach należy niezwłocznie opuścić budynek Wydziału,
 • student-cudzoziemiec, który chce zaliczyć egzamin w formie zdalnej (nawet jeśli egzamin został zaplanowany w formie tradycyjnej), powinien poinformować o tym fakcie prowadzącego zajęcia z właściwym wyprzedzeniem (przed wyznaczoną datą egzaminu),
 • wszelkie podania i inne dokumenty powinny być składane do dziekanatu w sposób zdalny. W przypadku spraw niemożliwych do załatwienia zdalnie, należy umówić się indywidualnie (mailowo lub telefonicznie) z odpowiednim pracownikiem dziekanatu,
 • w przypadku konieczności złożenia podania o zakwaterowanie w Domu Studenckim, należy przesłać je na adres bekoz@umk.pl. Szczegółowe zasady dotyczące powrotu do akademików dostępne są tutaj,
 • wszystkie osoby wykazujące objawy zakażenia koronawirusem powinny pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym, a w przypadku ujawnienia obecności w/w osób na terenie Wydziału, należy bezzwłocznie poinformować je o konieczności konsultacji z lekarzem poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie numeru alarmowego (112 lub 999). Osoba wykazująca objawy zakażenia i oczekująca na transport zostanie czasowo odizolowana w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. O każdym tego typu przypadku konieczne jest powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Powyższe zasady – zgodnie z Zarządzeniem Rektora – obowiązują do 30 września 2020 roku.

pozostałe wiadomości