AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

List kandydata na Dziekana

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z listem kandydata na Dziekana WNEiZ, dr. hab. Jerzego Boehlke, prof. UMK:

Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,

zbliżają się kolejne wybory Dziekana WNEiZ. Wprowadzone w mijającej kadencji zmiany legislacyjne sprawiają, że w nowym porządku prawnym wybory te będą przebiegały w innej procedurze niż dotąd, a kompetencje i status Dziekana Wydziału ulegną zmianie. Niemniej stanowisko to będzie nadal istotne dla funkcjonowania i rozwoju Wydziału oraz jego pozycji i wizerunku w środowisku akademickim i otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Podjąłem decyzję o kandydowaniu na funkcję Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania głównie ze względu na moje dotychczasowe doświadczenie w zarządzaniu Wydziałem i długoletni staż pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Dostrzegam również konieczność kontynuacji realizacji przyjętej strategii naszego działania. Strategia ta opracowana i zatwierdzona przez władze WNEiZ już od czterech kadencji jest podstawą formułowanych krótko i średniookresowych programów działań. Jeśli zostanę wybrany Dziekanem WNEiZ na kolejną kadencję nie wprowadzę radykalnych zmian na stanowiskach prodziekanów, co powinno ułatwić realizację obowiązującej strategii rozwoju i opartego na niej zaproponowanego niżej programu działań na lata 2020 – 2024.

Upływająca kadencja przyniosła WNEiZ, w moim przekonaniu, sporo sukcesów. Udało się m.in.:

 1. utrzymać dobrą kondycję finansową Wydziału,
 1. przejść płynnie przez okres zmian wywołanych nową ustawą o szkolnictwie wyższym (powołanie rad dyscyplin, wybór ich przewodniczących, zmiany w składzie władz dziekańskich oraz w strukturze kompetencji pracowników administracyjnych),
 1. dokonać zmian w strukturze organizacyjnej katedr (powołanie trzech nowych katedr),
 1. zwiększyć liczbę zatrudnionych pracowników naukowo-dydaktycznych ( w tym z zagranicy),
 1. rozszerzyć skalę umiędzynarodowienia Wydziału (utworzenie studiów drugiego stopnia w języku angielskim na kierunku Economics prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem w Angers i Uniwersytetem w Maceracie oraz rozpoczęcie negocjacji z Uniwersytetem w Oldenburgu w sprawie utworzenia wspólnego programu studiów dwudyplomowych z finansów w języku angielskim),
 1. poprawić rozpoznawalność Wydziału w kraju i zagranicą poprzez zaproszenie do Torunia światowej sławy naukowców (prof. R. Engle, prof. O. Galor, prof. K. Juselius, prof. S. Johansen) oraz rozszerzenie reprezentacji naszych pracowników w komitetach naukowych PAN,
 1. poprawić infrastrukturę  niezbędną  do  prowadzenia  prac  badawczych  i  działalności dydaktycznej (dwie nowe pracownie komputerowe, powołanie Centrum Finansów i Gospodarki Cyfrowej, remonty sal dydaktycznych i modernizacja wydziałowej biblioteki, oznakowanie pomieszczeń na wydziale itd.),
 1. dokonać zmian organizacyjnych, poprawić funkcjonowanie i podnieść wynagrodzenia w administracji wydziałowej i częściowo pracownikom obsługi,
 1. wprowadzić nowe instrumenty informacji naukowej oraz monitorowania, kontroli i oceny dorobku naukowego pracowników naukowo-dydaktycznych oraz zwiększyć liczbę publikacji w wysoko punktowanych czasopismach, głównie zagranicznych,
 1. uzyskać międzynarodowe certyfikaty potwierdzające wysokie standardy kształcenia na studiach MBA (AMBA) oraz logistyce (ELA) oraz ocenę wyróżniającą PKA na dwóch prowadzonych przez WNEiZ kierunkach kształcenia (ekonomia, zarządzanie),
 1. poszerzyć ofertę edukacyjną na studiach podyplomowych, zwiększyć liczbę studentów na studiach niestacjonarnych, rozpocząć modyfikację programów studiów oraz zwiększyć udział praktyków w ich realizacji.

Sukcesy te nie byłyby możliwe bez Państwa wsparcia i zaangażowania. Serdecznie wszystkim za to dziękuję. Szczególne słowa uznania i podziękowania kieruję do moich najbliższych współpracowników, pracujących na stanowiskach prodziekanów, przewodniczących rad dyscyplin, kierowników katedr, kierownika i zastępców kierownika dziekanatu, asystentki dziekana, kierownika zespołu administracyjno-gospodarczego oraz studentów działających w wydziałowym samorządzie studenckim i studenckim ruchu naukowym. Jednocześnie wyrażam nadzieję, że o ile zostanę wybrany Dziekanem WNEiZ na drugą kadencję, atmosfera dobrej współpracy, zaangażowanie i kreatywność działań wszystkich pracowników i studentów umożliwią osiągnięcie kolejnych, ważnych dla przyszłości naszej społeczności akademickiej, celów strategicznych. Taki jest też i mój zamiar i dlatego proszę o akceptację przedłożonego niżej programu i o Państwa głosy.

Założenia programowe

Podstawowym celem w kadencji 2020 -2024 jest utrzymanie dobrej kondycji finansowej Wydziału. Przewiduję również kontynuację działań podporządkowanych realizacji następujących celów strategicznych:

1. W sferze badań naukowych:

 • Uzyskanie w najbliższej parametryzacji kategorii naukowej co najmniej B+ w obu istniejących na WNEiZ UMK dyscyplinach naukowych,
 • wykorzystanie możliwości wynikających z uzyskania przez UMK statusu uczelni badawczej współpraca ze szkołami doktorskimi w zakresie kształcenia młodych badaczy,
 • stworzenie systemu zachęt i wsparcia dla wzrostu liczby grantów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych,

 • wzrost liczby zespołów badawczych realizujących długofalowe badania naukowe,
 • wspieranie publikacji w liczących się na świecie czasopismach i wydawnictwach,

 • poprawa wydziałowego systemu monitoringu i oceny dorobku naukowego pracowników   badawczych  i  badawczo-dydaktycznych,  a  także  istotnego dorobku dydaktycznego i organizacyjnego pracowników,

 • rozszerzenie  międzynarodowej  współpracy  naukowej  dzięki  zatrudnianiu badaczy z ośrodków zagranicznych, wyjazdów pracowników WNEiZ na staże i wizyty studyjne w renomowanych zagranicznych ośrodkach akademickich, zapraszaniu  na  wykłady  i  seminaria  wybitnych  uczonych  z  ośrodków zagranicznych,

 • utworzenie międzynarodowego centrum badania rynku pracy przy współpracy z Federalną Agencją Pracy w Norymberdze,

 • intensyfikacja działań na rzecz pozyskania partnerów biznesowych i innych organizacji dla realizacji prowadzonych programów badawczych.

2. W obszarze kształcenia:

 • dalsza modyfikacja i aktualizacja programów studiów,

 • rozszerzenie  oferty  dotyczącej  współpracy  międzynarodowej  w  obszarze kształcenia,

 • pozytywna reakredytacja AACSB i AMBA,
 • rozszerzenie współpracy ze środowiskiem gospodarczym w procesie kształcenia studentów,

 • wzrost aktywności organizacji Samorządu Studenckiego i studenckiego ruchu naukowego,

 • poprawa infrastruktury (doposażenie pracowni komputerowych, dostęp do baz danych i oprogramowania komputerowego dla potrzeb kształcenia, partycypacja w programach edukacyjnych oferowanych przez organizacje zewnętrzne, takie jak NBP, GPW itp.),

3. W obszarze infrastruktury:

 • dokończenie modernizacji biblioteki,
 • kontynuacja planu remontowego i instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału,
 • kontynuacja zabiegów o termomodernizację budynku wydziału,
 • organizacja i zapewnienie bazy dla Centrum Finansów i Gosopdarki Cyfrowej.

4. W obszarze obsługi administracyjnej i technicznej:

 • dokończenie programu zmian organizacyjnych w administracji wydziałowej,
 • opracowanie  systemu  szkoleń  i  nauki  języków  obcych  dla  pracowników administracji,
 • wymiana doświadczeń z pracownikami ośrodków akademickich współpracujących z WNEiZ w zakresie wspólnych programów badawczych i edukacyjnych,
 • podjęcie starań na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi.

5.  W obszarze kontaktów z pracownikami i zarządzania zasobami ludzkimi:

 • kontynuacja spotkań formalnych i nieformalnych w celu poprawy komunikacji wewnętrznej na Wydziale,
 • utworzenie  skrzynki  email  w  celu  zgłaszania  przez  pracowników  WNEiZ propozycji, pomysłów i komentarzy odnoszących się do wszystkich obszarów działalności Wydziału,
 • budowa kultury organizacyjnej opartej na współdziałaniu i zaangażowaniu każdego pracownika,

Jeszcze raz proszę Państwa o zaufanie i poparcie mojej kandydatury w nadchodzących wyborach w dniu 22.05.2020 r. Wszystkich zainteresowanych szczegółami przedstawionego programu zapraszam w piątek 22.05.2020 r. do kontaktu mailowego (jurekbo@umk.pl) lub telefonicznego (56 611 46 08) w godzinach od 10.00 do 12.00.

Z poważaniem

Jerzy Boehlke

pozostałe wiadomości