AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Czas stypendiów

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Można już wypełniać wnioski o stypendia na rok akademicki 2019/2020. Odbywa się to za pośrednictwem generatora dostępnego w systemie USOSWeb.

Studenci UMK mogą ubiegać się o rozmaite formy pomocy materialnej: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium rektora. Pełną informację na ten temat można znaleźć na stronie www.stypendia.umk.pl. Oto najważniejsze fakty i terminy:

STYPENDIUM SOCJALNE

 • w celu uzyskania stypendium socjalnego należy wygenerować w systemie USOSWeb dwa dokumenty, które następnie w wersji papierowej należy złożyć w siedzibie komisji stypendialnej na wydziale: średnie dochody za 2018 r. oraz wniosek o stypendium socjalne;
 • przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym zależne jest od sytuacji materialnej studenta lub doktoranta oraz jego rodziny w przeliczeniu na miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie. W zależności od sytuacji student ma prawo ubiegać się o stypendium socjalne albo stypendium socjalne w zwiększonej wysokości;
 • generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego otwarty będzie do 4 listopada 2019 r.;
 • wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać na wydziałach na dyżurach komisji stypendialnej do 4 listopada 2019 r.;
 • więcej informacji;
 • instrukcja obsługi generatora.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • wniosek o przyznanie stypendium specjalnego należy wygenerować w systemie USOSweb, a następnie złożyć w wersji papierowej w siedzibie komisji stypendialnej na wydziale;
 • warunkiem wygenerowania wniosku jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności do Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnoprawnych (DS nr 11, ul. Gagarina 33, Toruń) lub Działu Dydaktyki CM – studenci Collegium Medicum UMK;
 • generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych pozostanie otwarty do 30 czerwca 2020 r.;
 • więcej informacji.

STYPENDIUM REKTORA

 • generator wniosków o przyznanie stypendium rektora będzie otwarty do  26 października do godziny 14:00;
 • wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium rektora należy składać:
 • studenci kampusu toruńskiego:  Aula UMK, ul. Gagarina 11, Toruń, w dniach:
  • 22 października br. (wtorek) od godziny 12:00 do 17:00;
  • 23-24 października br. (środa, czwartek) od godziny 9:00 do 16:00;
  • 25 października br. (piątek) od godziny 8:00 do 12:00;
  • 26 października br. (sobota) od godziny 9:00 do 14:00 – termin dla studentów studiów niestacjonarnych.
 • studenci Collegium Medicum UMK: Dział Dydaktyki CM (ul. Jagiellońska 13, budynek A, II piętro, pokój 11 i 12), w dniach:
  • 22-25 października 2019 r. (wtorek – piątek) w godzinach 8:00 – 14:30;
  • 26 października 2019 r. (sobota) w godzinach 8:00 – 13:00;
  • więcej informacji.

Studenci kampusu toruńskiego wyjeżdżający na studia w ramach programu ERASMUS+ mogą przesłać skan wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (wraz ze skanami załączników) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października na adres oks@umk.pl. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest przesłanie oryginału pocztą (adres Komisja Stypendialna UMK, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, pokój 408), z datą stempla pocztowego nie późniejszą niż 26 października 2019 r.

ZAPOMOGA

 • wnioski o przyznanie zapomogi można składać:
 • studenci kampusu toruńskiego – w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK, rektorat (ul. Gagarina 11), IV piętro, pokój 408, w czwartek od 11:00 do 15:00;
 • studenci Collegium Medicum UMK – w Dziale Dydaktyki Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13, budynek A, p. 11-12 (II piętro);

Kontakt do wydziałowych komisji stypendialnych

pozostałe wiadomości