AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Informacje ogólne

Program stażowy dla kierunku KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2017-31.10.2019 (2 edycje)

Wartość projektu: 406 935,00 zł

Dofinansowanie: ze środków UE – 342 964,82 zł, ze środków budżetu państwa – 51 762,12 zł

Grupa docelowa: studenci ostatniego roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku KOMUNIKACJA
I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE.

Liczba planowanych miejsc stażowych: 30 w ramach 2 edycji, dla 15 studentów z rocznika 2017/18 oraz 15 studentów z rocznika 2018/19

Czas trwania stażu: łącznie 360 h; zrealizowanych w 16 tygodni; minimum 20 godzin tygodniowo

Nabór studentów: od stycznia 2018 r.

Średni wartość wsparcia na jednego uczestnika: 13 564,50 PLN

Wsparcie dla studentów:

Zakres realizowanych zadań zostanie określony przez uczelnię we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż.

Program stażowy w ramach projektu uwzględnia Zalecenia Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01), zalecenia Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk, opracowanych przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

Cel projektu: umożliwienie 30 studentom ostatniego roku I stopnia studiów  zdobycia praktycznego doświadczenia, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach, poprzez realizację programu stażowego.

Rezultaty:
27 osób podniesie kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS
30 studentów będzie uczestniczyło w stażach wspieranych ze środków EFS