AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Kalendarium według Ustawy 2.0

Kalendarium wg Ustawy 2.0

30 listopad 2018

złożenie przez pracowników oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie

grudzień 2018

ogłoszenie Rozporządzenia MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
ogłoszenie wyników konkursu „wsparcie dla czasopism naukowych”

31 grudnia 2018

złożenie oświadczenia upoważniającego zaliczenie pracownika do liczby N

15 stycznia 2019

wprowadzenie przez UMK informacji ze złożonych oświadczeń do systemu POL-on

31 stycznia 2019

złożenie do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oświadczenia w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień do nadawania stopni naukowych do odpowiedniej dyscypliny

marzec 2019

publikacja przez MNiSW listy czasopism i wydawców

30 kwietnia 2019

koniec okresu wszczynania przewodów doktorskich i postępowań awansowych wg dotychczasowych zasad

1 maja 2019

stopnie naukowe nadawane są w nowych dyscyplinach

1 maja – 30 września 2019

okres, w którym nie będzie można wszczynać postępowań o nadanie stopni naukowych i tytułu profesora

31 maja 2019

ogłoszenie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej

30 czerwca 2019

powołanie pierwszej Rady Uczelni

 

30 września 2020

dostosowanie umów o pracę do Statutu i przepisów ustawy 2.0

30 września 2021

termin złożenia do KEN wniosku o ekspercką ocenę 5 wybranych monografii w ewaluowanej dyscyplinie, wydanych w latach 2017 – 2020 przez wydawnictwa nieujęte w ministerialnym wykazie wydawców

31 grudnia 2022

przewody doktorskie oraz postępowania awansowe wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 i niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 odpowiednio zamyka się albo umarza się

styczeń 2022

rozpoczęcie pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za okres 2017 – 2021

lipiec 2022

ostateczny termin wydania przez Ministra decyzji o przyznanej kategorii naukowej