AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Zarządzanie finansami

Dlaczego warto wybrać ten moduł?

Program studiów oraz treści i efekty kształcenia są opracowane zgodnie z wytycznymi Standardu kształcenia. Cele poszczególnych przedmiotów są podporządkowane przedstawionej powyżej sylwetce absolwenta. Należy jednak podkreślić, że wymagania dotyczące umiejętności absolwentów określone w standardzie kształcenia mają charakter ogólny. Dlatego przy w ramach każdej specjalności został określony profil absolwenta, uwzględniający zarówno ogólne wytyczne, jak również szczególne umiejętności specjalizacyjne.
Standard kształcenia na kierunku „Finanse i Rachunkowość” określa kwalifikacje absolwentów obu poziomów studiów. Po ukończeniu pierwszego stopnia absolwenci ocenianego kierunku powinni, między innymi:

  • posiadają wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych.
  • rozumieją przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej.
  • umieć znajdować materiały źródłowe z zakresu finansów i bankowości, rozumieć je oraz umieć je analizować.
  • być przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Co po studiach?

Specjalność ta umożliwia studentom nabycie wszechstronnej wiedzy w dziedzinie zarządzania finansowego w skali przedsiębiorstwa, bez względu na formy organizacyjne, prawne i własnościowe firm. Absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności konieczne do realizacji prac analitycznych, operacyjnych i menedżerskich w bankach, przedsiębiorstwach i innych instytucjach sektora finansowego. Zdobyte umiejętności umożliwią trafnie interpretować informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych. Prawidłowa ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa pozwala na podejmowanie prawidłowych bieżących i przyszłych decyzji.

Zobacz także:

Prezentacja modułu

[Zarejstruj się]