AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Finanse i bankowość

Dlaczego warto wybrać moduł finanse i bankowość?

Program studiów oraz treści i efekty kształcenia są opracowane zgodnie z wytycznymi Standardu kształcenia. Cele poszczególnych przedmiotów są podporządkowane przedstawionej powyżej sylwetce absolwenta. Należy jednak podkreślić, że wymagania dotyczące umiejętności absolwentów określone w standardzie kształcenia mają charakter ogólny. Dlatego przy w ramach każdej specjalności został określony profil absolwenta, uwzględniający zarówno ogólne wytyczne, jak również szczególne umiejętności specjalizacyjne.
Standard kształcenia na kierunku „Finanse i Rachunkowość” określa kwalifikacje absolwentów obu poziomów studiów. Po ukończeniu pierwszego stopnia absolwenci kierunku powinni, między innymi:

 • posiadać wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych.
 • rozumieć przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej.
 • umieć znajdować materiały źródłowe z zakresu finansów i bankowości, rozumieć je oraz umieć je analizować.
 • być przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia,

Co po studiach?

Moduł umożliwia kontynuację studiów na II stopniu studiów na kierunkach finansowych, ekonomicznych oraz z zakresu zarządzania

Moduł pozwala na podjęcie pracy w:

 • Bankach komercyjnych
 • Bankach spółdzielczych
 • Domach maklerskich
 • Towarzystwach ubezpieczeniowych
 • Instytucjach pośrednictwa ubezpieczeniowego
 • PTE
 • Firmach audytorskich
 • Firmach doradztwa finansowego

Moduł szczególnie polecany osobom planującym pracę na stanowiskach:

 • Aktuariusza
 • Agenta ubezpieczeniowego
 • Brokera ubezpieczeniowego
 • Doradcy klienta detalicznego, prywatnego lub korporacyjnego w banku
 • Analityka finansowego
 • Menedżera finansowego
 • Maklera giełdowego
 • Doradcy finansowego lub inwestycyjnego

Zobacz także:

Prezentacja modułu

Plan studiów

[Zarejestruj się]