AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Metryka projektu

Projekt:  „Kompetencje – energia dla rozwoju”

Perspektywa finansowa 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 r. – 31.10.2019 r.
Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa:
III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Całkowita wartość projektu: 810 241,25 zł, w tym dofinansowanie:
a)  ze środków europejskich (84,28%) 682 871,33 zł,
b)  ze środków dotacji celowej (11,59%) 93 929,92 zł,
c) wkład własny (4,13%) 33 440 zł, w tym:
– 21 000 zł ze środków publicznych,
– 12 440 zł ze środków prywatnych

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych oraz językowych w zakresie zagadnień księgowo-rozliczeniowych, a także kompetencji analitycznych w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstwa
i kompetencji organizacyjnych zgodnych z założeniami Lean Office u 70 studentów
(51 kobiet/ 19 mężczyzn) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Finanse
i Rachunkowość Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Planowane efekty (produkty/rezultaty):

  1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni –70 osób
  2. Odsetek absolwentów uczelni objętych wsparciem w projekcie, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia – 30%
  3. Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju – 70 osób.

Opis projektu:

W ramach projektu 70 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK podniesie kompetencje oczekiwane przez pracodawców z sektora nowoczesnych usług dla biznesu na rynku pracy poprzez realizację certyfikowanych szkoleń, moderowanych zajęć warsztatowych, zadań praktycznych w formie projektowej, wizyt studyjnych w regionalnych przedsiębiorstwach z branż BPO/SSC/IT oraz specjalistycznego programu stażowego na rzecz dalszego kształcenia i/lub zatrudniania absolwentów.

Partner projektu: Syntea S.A.

Koordynator projektu: dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK