AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Rodzaje zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zajęcia synchroniczne:

Wykład w czasie rzeczywistym – realizowany jako: wideokonferencja z udostępnianiem ekranu – możliwe prowadzenie prezentacji online w czasie rzeczywistym z domu lub studia.

Polecane narzędzia: Microsoft Teams

Funkcjonalności narzędzia:

Ćwiczenia w czasie rzeczywistym – realizowane jako praca zdalna z całą grupą w czasie rzeczywistym pod nadzorem prowadzącego.

Opcja 1:

Ćwiczenia niewymagające wykorzystania laboratorium komputerowego

Polecane narzędzia: Microsoft Teams

Funkcjonalności narzędzia:

Opcja 2:

Praca zdalna poprzez RDP na maszynach fizycznych i/lub wirtualnych będących na wyposażeniu Wydziału. Prowadzone są intensywne prace nad szczegółową instrukcją i procedurami – osoby chcące wykorzystać to rozwiązanie, prosimy o bieżące śledzenie tej strony. 

Seminarium – realizowane jako praca zdalna z całą grupą w czasie rzeczywistym pod nadzorem prowadzącego

Polecane narzędzia: Microsoft Teams

Funkcjonalności narzędzia:

Konsultacje – odpowiedniki dyżurów (konsultacji) stacjonarnych – realizowane jako oczekiwanie na kontakt ze strony studenta (czat i/lub połączenia audio/video) w określonym oknie czasowym

Polecane narzędzia: Microsoft Teams

Funkcjonalności narzędzia:

Zajęcia asynchroniczne:

Wykład asynchroniczny (z aktywnością studenta lub bez niej) – realizowany poprzez udostępnienie materiału multimedialnego i interaktywnego na wybranej platformie wymiany plików (np. MS OneDrive, EduDrive (integracja z Moodle), GoogleDrive) nagrany wykład wideo, wykład w postaci prezentacji multimedialnej ze ścieżką audio lub wideo. Treści wykładów może być wzbogacona o interaktywne zadania, testy i pytania problemowe. Wymiana informacji między wykładowcą i studentami drogą poczty elektronicznej, czatu lub forum dyskusyjnego, na którym gromadzone są różne wątki tematyczne.

Polecane narzędzia:

Rejestracja wykładu:

Publikacja kursu:

Moodle:

Wybrane repozytorium plików:

Platforma YouTube lub podobna:

Ćwiczenia asynchroniczne z pracą indywidualną studenta oraz z pracą grupową studentów:

Studenci przygotowują środowisko pracy zgodnie z instrukcjami prowadzącego (np. instalują aplikacje z zasobów Azure Education, łączą się ze wskazanymi przez prowadzącego aplikacjami SaaS itp.)

Ćwiczenia realizowane poprzez publikację w ramach kursu Moodle materiałów dydaktycznych, udostępnianie linków do zasobów zewnętrznych oraz publikację zadań obliczeniowych, case-studies, problemów itp. Student przesyła wykonane obliczenia, projekt, opracowanie, prezentację itp. W wybrane przez prowadzącego miejsce (np. folder udostępniony dla studentów na platformie Moodle, folder w wybranym repozytorium plików, poczta elektroniczna). Na wybranej platformie następuje omówienie i weryfikacja tych zadań (np. forum dyskusyjne w ramach kursu na Moodle, poczta elektroniczna). Praca grupowa – wspólne projekty, wykorzystanie narzędzi pracy grupowej dostępnych np. w Office365.

Publikacja kursu:

Moodle:

Narzędzia pracy grupowej:

Wybrane repozytorium plików:

Platforma YouTube lub podobna:

Zajęcia hybrydowe – synchroniczne i asynchroniczne:

Forma hybrydowa dotyczy wszystkich typów zajęć (wykład, ćwiczenia, seminaria). Zajęcia są realizowane częściowo w czasie rzeczywistym (np. wprowadzenie do tematyki, omówienie agendy, objaśnienie zadań itp.). Po uzyskaniu informacji zwrotnej od grupy (zakresy materiału jasno wskazany, zadania zrozumiałe itp.) studenci przechodzą do pracy własnej w trybie asynchronicznym.