AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Ekonometryczna analiza czynników przyspieszonego wzrostu w europejskich gospodarkach rynkowych (01.02.2016 – 31.01.2019)

Realizowane cele

  1. Identyfikacja czynników ekonomicznych i instytucjonalnych leżących u podstaw okresów przyspieszonego wzrostu gospodarczego, obserwowanych w II połowie XX w. i w XXI wieku w rynkowych gospodarkach europejskich i ich interpretacja w kontekście ekonomii głównego nurtu oraz ekonomii wiedzy niedoskonałej.
  2. Ekonometryczne modelowanie wybranych gospodarek w okresach przyspieszonego wzrostu oraz w okresach sąsiednich i analiza wyników z punktu widzenia wyspecyfikowanych wcześniej czynników.
  3. Badanie stabilności parametrów strukturalnych oraz wpływ zmian strukturalnych związanych bezpośrednio z okresami przyspieszonego wzrostu na parametry modeli ekonometrycznych.

Hipotezy badawcze

  1. Zmiany zasobów, instytucji i polityki w okresach przyspieszonego wzrostu gospodarczego generują zmiany oczekiwań co do stanów gospodarki w przyszłości.
  2. Wyjściowy poziom rozwoju gospodarczego kraju, ładu instytucjonalnego oraz zasobów determinuje charakter i trwałość zmian zachodzących w okresach przyspieszonego wzrostu.
  3. Występowanie okresów znacznie przyspieszonego wzrostu ma wpływ na zmiany struktury modeli ekonometrycznych, będących podstawą podejmowania decyzji makroekonomicznych.

Wpływ rezultatów

Projektowane badania dotyczą wzrostu gospodarczego, ekonomii międzynarodowej i ekonometrii stosowanej, jednak ze względu na proponowany zakres metodyczny i porównawczy są całkowicie unikatowe. Zaproponowana analiza czynników przyspieszonego wzrostu gospodarczego w Europie będzie miała znaczenie podstawowe dla oceny uwarunkowań instytucjonalnych i zasobowych wybranych przykładów państw, tj. Irlandii, Hiszpanii, Holandii i Turcji. Przedstawiona  zostanie także, nieznana dziś, odpowiedź na pytanie czy zakończenie okresu przyspieszonego wzrostu oznacza zmianę struktury procesu wzrostu, czy jest tylko naturalną konsekwencją zmian koniunktury gospodarczej. Analiza zróżnicowanych uwarunkowań przyspieszonego wzrostu gospodarczego w okresach obowiązywania różnych paradygmatów ekonomicznych i różnych poziomów wyjściowych dobrobytu w badanych krajach będzie miała znaczące implikacje dla wyników innych analiz ekonomicznych oraz prognoz związanych ze wzrostem gospodarczym. Ocena skutków przyspieszonego wzrostu gospodarczego pozwoli uzyskać odpowiedź na pytanie czy opłaca się indukować takie tempo wzrostu, które powoduje wzrost oczekiwań co do przyszłych stanów gospodarki, a także czy możliwe jest utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i jakie są tego warunki ograniczające. Wykorzystanie w tym celu koncepcji ideowych i metodologicznych ekonomii wiedzy niedoskonałej i ekonometrii do badania wpływu zmian zasobów i instytucji na proces wzrostu na przykładach wybranych przypadków gospodarek w Europie będzie stanowić zauważalny wkład w rozwój badań nad procesem zmian gospodarczych i ich perspektywami w skali ekonomii międzynarodowej, zatem zasięg publikacyjny wyników badań uzyskanych w ramach projektu jest potencjalnie bardzo szeroki. Oczekuje się publikacji wyników badań w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Wyniki cząstkowe badań zostaną ponadto poddane dyskusji poprzez zaprezentowanie ich w postaci referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Zamierzeniem autorów jest konfrontacja wyników badań na prestiżowych konferencjach naukowych zagranicą. Synteza uzyskanych wyników zostanie opublikowana w postaci monografii naukowej wydanej w języku angielskim w wydawnictwie zagranicznym. Tematyka badawcza wymaga konsultacji z ekspertami zakresie poszczególnych gospodarek. Przewiduje się kontakty z ekspertami z USA, Turcji oraz Hiszpanii.

Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki