AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Centre for Leadership and Corporate Social Responsibility

 

Centrum zostało utworzone z dniem 1 czerwca 2009 r. na podstawie Uchwały Nr 52 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. (zmienionej Uchwałą Nr 143 Senatu UMK z dnia 25 września 2018) jako naukowo-dydaktyczna jednostka ogólnouczelniana.

Z dniem 1 października 2019 r. na podstawie Zarządzenia Nr 163 Rektora UMK z dnia 4 listopada 2019 r. zostało przekształcone w uniwersyteckie centrum naukowe nadzorowane przez dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Centrum funkcjonuje na podstawie Statutu UMK oraz regulaminu.

 

Zadania:

1) Prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (określanej dalej skrótem CSR).

2) Świadczenie usług dla przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych (określanych dalej skrótem NGO’s) w zakresie:
– opracowania narzędzi, technik i programów umożliwiających ograniczenie ryzyka oraz naruszeń norm etycznych,
– opiniowania projektów z zakresu CSR,
– monitoringu i ewaluacji projektów CSR,
– szkolenia menedżerów i pracowników,
– pośredniczenia pomiędzy biznesem i NGO’s w nawiązywaniu współpracy oraz realizowaniu projektów,
– prowadzenia bazy danych przedsiębiorstw i NGO’s (z zaznaczonym profilem działalności), które są zainteresowane nawiązaniem współpracy/ realizowaniem projektów społecznych,
– propagowania najlepszych praktyk z zakresu CSR i etycznego przywództwa.

3) Świadczenie usług edukacyjnych polegających na:
− organizowaniu międzynarodowych konferencji poświęconych CSR i przywództwu,
− przygotowaniu książek, artykułów i raportów z badań,
− prowadzeniu bazy danych dobrych praktyk z całego świata z dostępem bezpłatnym lub płatnym,
− organizowaniu przez Centrum praktyk studenckich z zakresu CSR,
− organizowaniu wymiany studentów polskich i amerykańskich,
− tłumaczeniu zagranicznych publikacji poświęconych CSR i przywództwu,
− konsultacjach dla magistrantów i doktorantów.

4) Prowadzenie współpracy z instytucjami publicznymi przy realizowaniu badań oraz kampanii społecznych.

5) Organizowanie konkursów z zakresu CSR w trzech kategoriach: nauka, dydaktyka, praktyka (przywódca, przedsiębiorstwo).

6) Opracowywanie standardów CSR.

7) Aplikowanie o fundusze z Unii Europejskiej i inne potencjalne środki finansowe na realizację projektów CSR.

8) Tworzenie baz danych problemów społecznych wymagających szybkiego przeciwdziałania.

9) Wydawanie czasopisma CSR.

www.csr.umk.pl

Dyrektor: prof. dr hab. Robert Karaszewski
Katedra Doskonałości Biznesowej
tel.: +48 56 611 4892
email: csr@umk.pl

Zastępca Dyrektora: dr Kamila Skrzypczyńska
Katedra Doskonałości Biznesowej
tel.: +48 56 611 4887
email: k_skrzypczynska@umk.pl

Biuro Centrum: mgr Barbara Jóźwik
Dziekanat WNEiZ
tel.: +48 56 611 4892
email: csr@umk.pl