AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Ogłoszenia

“IMSErt: poszukujemy uczestników badań!”


Zapraszamy do dołączenia do newslettera “IMSErt: poszukujemy uczestników badań!” informującego o rekrutacjach na badania prowadzone przez Centrum Doskonałości IMSErt (Interacting Minds,
Societies,Enviroments) powstałego w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelni Badawczej UMK: https://imsert.umk.pl/

Do newslettera dołączysz pod tym adresem:

https://imsert.umk.pl/newsletter/

Do listy dołączysz anonimowo - udostępniasz nam jedynie swój adres email i wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości z informacjami o naszych badaniach, do których potrzebni są uczestnicy. Badania prowadzone są w różnych dziedzinach nauki - Twoim zadaniem może być:
uzupełnienie ankiety, wykonanie badania z pomocą Eye trackera, udział w grze interaktywnej czy dokonanie wyboru na ekranie komputera. Nie musisz zgadzać się na udział w każdym badaniu - wybierz te, które wydadzą Ci się najbardziej interesujące albo te, które oferują najkorzystniejsze wynagrodzenie!

Tak, za udział w prowadzonych przez nas badaniach przewidzieliśmy
wynagrodzenia: ich forma i wartość zależą od konkretnego badania, ale możesz spodziewać się wynagrodzenia pieniężnego w wysokości od 10 PLN do 50 PLN lub równowartości w formie rzeczowej. Możesz otrzymać również dokument potwierdzający Twój udział w badaniu.

Jeśli któreś z oferowanych przez nas badań Cię zainteresuje i zdecydujesz się na udział w nim, jego organizatorzy mogą poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji (np. wiek, płeć, znajomość języków obcych, a także dane potrzebne do wypłaty wynagrodzenia). Biorąc udział w badaniach, każdorazowo zostaniesz poproszony/-a o podpisanie zgody na udział oraz klauzuli RODO.

Dołącz już dziś! :)

Centrum Doskonałości „Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko”
https://imsert.umk.pl/

We invite you to join the newsletter "IMSErt: we're looking for research participants!" informing you about the recruitment of participants for research conducted by the Center of Excellence IMSErt (Interacting Minds, Societies, Environments) established within the Excellence Initiative - UMK Research University: https://imsert.umk.pl/

You can join the newsletter using this link: https://imsert.umk.pl/newsletter/

Joining the list is anonymous - you only share your email address with us and agree to receive messages with information about our research, for which participants are needed. Studies are conducted in various scientific fields - your task may be to complete a survey, take an eyetracking study, participate in an interactive game or make choices on a computer screen. You don't have to agree to participate in every study - choose the ones that seem particularly interesting or offer the most favorable remuneration! Yes, we remunerate participation in the studies we conduct: their form and value depend on the specific study, but you can expect a monetary remuneration ranging from PLN 10 to PLN 50 or the equivalent in kind. You can also receive a document confirming your participation in the study.

If one of the studies we offer captures your interest and you decide to participate, its organizers may ask you to provide additional information (e.g. age, gender, language skills, and data needed for payment). When taking part in surveys, you will be asked to sign a consent to participate and a RODO clause.

Join today!