AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Zarządzanie rozwojem miasta i regionu

Absolwent będzie posiadać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie funkcjonowania gospodarki regionalnej, jej struktury oraz czynników i barier rozwoju jednostek terytorialnych. W szczególności będzie dogłębnie znać i rozumieć cele, zasady i instrumenty zarządzania publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym. Będzie także dysponować profesjonalną wiedzą o formalno-prawnych aspektach samorządności terytorialnej, finansach lokalnych oraz zasadach opracowywania i analizy programów i strategii rozwoju regionalnego i lokalnego. Nie będą mu obce procedury i sposoby korzystania ze środków wsparcia Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych. Absolwent będzie także posiadać niezbędne kompetencje w zakresie nawiązywania współpracy międzyregionalnej w skali krajowej i międzynarodowej.

Co po studiach na tej specjalności?

Dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom absolwent będzie dobrze przygotowany do pracy kierowniczej i na samodzielnych stanowiskach eksperckich w jednostkach sektora publicznego prowadzących działalność związaną z gospodarką regionalną i szeroko rozumianym rozwojem regionalnym w kraju i za granicą, w tym w instytucjach unijnych i w innych jednostkach i organizacjach międzynarodowych. W szczególności jego kompetencje zawodowe będą dotyczyć rozpoznawania i rozwiązywania problemów gospodarki samorządowej. Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego projektowania i wykonywania analiz zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących na poziomie lokalnym i regionalnym. Jego wiedza i umiejętności pozwolą mu dostosowywać się do specyficznych uwarunkowań sytuacji w poszczególnych jednostkach lokalnych i regionalnych oraz do przemian zachodzących w polityce regionalnej na wszystkich poziomach zarządzania publicznego.

Zobacz także:

Prezentacja specjalności (2,02 MB)

Zarejestruj się