AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Program stażowy dla kierunku EKONOMIA

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu

ogłasza konkurs na płatne 3-miesięczne staże finansowane z projektu

“Program stażowy dla kierunku EKONOMIA”

 

Liczba dostępnych staży: 40
w tym: 30 staży krajowych
10 staży zagranicznych

 

Lista firm oferujących staże:

Altkom Software & Consulting Sp. z o.o.

BZ WBK SA

CPP Toruń Pacific Sp. z o.o.

ERBUD SA

FST Management Sp. z o.o.

Mentor SA

NEUCA SA

RESPILON Group s.r.o.

Toruńskie Zakłady Graficzne “Zapolex” Sp. z o.o.

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA

WIKA Polska Sp. z o.o. sp.k.

WIKA Polska Sp. z o.o. SGF sp.k.

 

O staż mogą ubiegać się studenci II roku II stopnia studiów stacjonarnych kierunku EKONOMIA.

 

Osoby ubiegające się o staż powinny złożyć w Biurze Projektu (pokój 34 na WNEiZ) do dnia 29 lipca 2016 roku następujące dokumenty:

– wniosek o przyjęcie na staż (załącznik nr 1 do Regulaminu),
– oświadczenie (załącznik nr 2 do Regulaminu),
– CV.

 

Kontakt:

Barbara Jóźwik (pokój 34)
Tel./fax 56 6114892
E-mail: innovation@umk.pl

 

 

Program stażowy dla kierunku EKONOMIA

 

Okres realizacji projektu: 01.05.2016-31.12.2017 (2 edycje)

Instytucja przyznająca dofinansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dofinansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Grupa docelowa: studenci ostatniego roku II stopnia oraz absolwenci II stopnia studiów stacjonarnych kierunku EKONOMIA

Liczba planowanych miejsc stażowych: 60 w ramach 2 edycji (w tym 25% staże zagraniczne)

Staże krajowe

Staże zagraniczne

2015/16

30

10

2016/17

15

5

Czas trwania stażu: 3 miesiące (łącznie 360 h; po 120 h w miesiącu)

Nabór studentów: od czerwca 2016 r.

Średni wartość wsparcia na jednego uczestnika: 14 204,00 PLN

 

Wsparcie dla studentów:

  • stypendium stażowe,
  • pokrycie kosztów dojazdów i zakwaterowania (w przypadku staży poza miejscem zamieszkania),
  • ubezpieczenie, badania lekarskie,
  • wsparcie opiekuna ze strony pracodawcy,
  • informacja  odbyciu stażu wpisana do suplementu do dyplomu,
  • zaświadczenie ukończenia stażu

 

Kwestie merytoryczne:

– Zakres przedmiotowy stażu związany jest bezpośrednio z efektami kształcenia na kierunku EKONOMIA. Zakres realizowanych zadań zostanie określony przez uczelnię we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż.

– Program stażowy w ramach projektu uwzględnia zalecenia zawarte w:

– Zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01)

– Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk, opracowanych przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

Dokumenty do pobrania

Harmonogram wsparcia