AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Szkolenie “Zarządzanie sobą”

TEMATYKA

W ramach zadania realizowane będą ogólnouniwersyteckie szkolenia z zakresu “Zarządzania sobą”.

Tematyka szkoleń będzie dostosowana do grup pracowników wskazanych poniżej – szkolenia kompetencyjne dla kadry administracyjnej  i szkolenia menedżerskie dla kadry kierowniczej.

Szkolenie ma na celu zwiększenie efektywności pracy pracowników na stanowiskach administracyjnych i kierowniczych UMK.

Stanowiska kierownicze
(Grupa Kier)
Stanowiska administracyjne
(Grupa AIB, Grupa PrO)
motywacja do pracy, zarządzanie pracą/sobą/czasem, zarządzanie zespołem, delegowanie zadań, zarządzanie informacją, poprawa komunikacji motywacja do pracy, zarządzanie pracą/sobą/czasem,  zarządzanie informacją, poprawa komunikacji

 

Rozwijane kompetencje i kwalifikacje:

Grupa Kier Grupa AIB Grupa PrO
asertywność i zdolności komunikacyjne v v v
radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (perspektywa osobista) v v v
umiejętność współpracy v v v
wzrost jakości obsługi klienta (student/pracownik) v v v
zarządzanie zespołem v
motywowanie pracowników i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników v
delegowanie zadań v

Efekty uczenia się: umiejętności komunikacyjne, postawa asertywna, umiejętność pracy w warunkach stresu, innowacyjne metody rozwiązywania problemów i rozmów z trudnym klientem, zarządzanie czasem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Weryfikacja osiągnięcia efektów: test/ ankieta/ case study

 

Zobacz zakres tematyczny szkolenia:

Grupa Kier (148 KB)

Grupa AIB (149 KB)

Grupa PrO (149 KB)

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenia skierowane są do osób zatrudnionych w UMK w ramach umowy o pracę i należących do wskazanych grup:

1) KADRA KIEROWNICZA UMK (Grupa Kier):
a) władze rektorskie,
b) dziekani i prodziekani,
c) przewodniczący rad dyscyplin naukowych,
d) władze administracyjne,
e) pełnomocnicy Rektora,
f) inne osoby pełniące funkcje kierownicze zgodnie z § 61 Statutu UMK:
– dyrektor instytutu,
– dyrektor szkoły doktorskiej,
– dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej,
g) kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych (w tym wewnętrznych jednostek organizacyjnych wydziałów, czyli katedr, katedr klinicznych oraz wydziałowych jednostek dydaktycznych) oraz komórek administracji, a także ich zastępcy. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego UMK, przez kierowników komórek administracji rozumie się również pracowników zatrudnionych na wyodrębnionych organizacyjnie samodzielnych stanowiskach administracji.

2) KADRA ADMINISTRACYJNA UMK, tj. pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni w grupach określonych w Statucie UMK, na stanowiskach, o których mowa w § 10 Regulaminu Organizacyjnego UMK, czyli:
a) Grupa AIB:
– pracownicy administracji,
– pracownicy inżynieryjno-techniczni,
– bibliotekarze,
b) Grupa PrO – pracownicy obsługi.

UWAGA: W przypadku, gdy stanowisko danej osoby daje możliwości zakwalifikowania do obydwu w/w grup, osoba ta kwalifikowana jest w projekcie do grupy KADRA KIEROWNICZA UMK.

Planuje się objąć szkoleniami 1900 pracowników.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Liczebność grup: 15 osób

Miejsce realizacji zajęć:
– WNEiZ – w odniesieniu do pracowników z kampusu toruńskiego (możliwa realizacja także na innych wydziałach UMK),
– Collegium Medicum – w odniesieniu do pracowników z kampusu bydgoskiego.

UWAGA: do momentu kiedy możliwe będzie wznowienie zajęć stacjonarnych, zajęcia będą realizowane w formie zdalnej na platformie MsTeams.

 

Schemat godzinowy 1 – przewiduje się 10 grup godzinowych tygodniowo, tj. zajęcia od poniedziałku do piątku w dwóch grupach godzinowych dziennie po 4 godziny dydaktyczne:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00-11:15 G1.1 G2.1 G3.1 G4.1 G5.1
11:45-15:00 G1.2 G2.2 G3.2 G4.2 G5.2

Konkretna grupa zajęciowa będzie miała zajęcia przez 10 tygodni po 4 godziny dydaktyczne w danej grupie godzinowej (łącznie 40 godzin dydaktycznych).

Schemat godzinowy 2 – w okresach wakacyjnych przewiduje się 5 grup godzinowych tygodniowo, tj. zajęcia od poniedziałku do piątku po 8 godzin dydaktycznych w następujących grupach:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00-15:00 G1.3 G.2.3 G3.3 G4.3 G5.3

Konkretna grupa zajęciowa będzie miała zajęcia przez 5 tygodni po 8 godzin dydaktycznych w danej grupie godzinowej (łącznie 40 godzin dydaktycznych).

 

HARMONOGRAM

Szkolenia będą realizowane w turach:

Tura Okres Schemat godzinowy 1
(10 tygodni po 4 godziny dydaktyczne)
Schemat godzinowy 2
(5 tygodni po 8 godzin dydaktycznych)
1 04-06.2021 10-15 grup
2 07.2021 5 grup
3 08.2021 5 grup
4 09-11.2021 10-15 grup
5 11.2021-02.2022 10-15 grup
6 02-05.2022 10-15 grup
7 04-07.2022 10-15 grup
8 06-07.2022 5 grup
9 07-08.2022 5 grup
10 09-11.2022 10-15 grup
11 11.2022-02.2023 10-15 grup
12 01-04.2023 10-15 grup
13 04-07.2023 10-15 grup
14 06-07.2023 5 grup (termin rezerwowy)
15 07-09.2023 5 grup (termin rezerwowy)
16 08-09.2023 5 grup (termin rezerwowy)

 

PROWADZĄCY

Zajęcia będą prowadzone przez zewnętrzną firmę szkoleniową, która zostanie wybrana zgodnie z odpowiednią procedurą.

 

KONTAKT

REGULAMIN UDZIAŁU I DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE