AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Studia podyplomowe “zarządzanie szkołą wyższą”

UWAGA: Zgłoszenia chęci udziału w studiach podyplomowych należy przesyłać na adres kanclerz@umk.pl.

 

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania szkołą wyższą będą prowadzone wspólnie przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydział Prawa i Administracji, zgodnie z zarządzeniem nr  47 Rektora UMK z dnia 23 lutego 2021 r.

 

Zarządzanie szkołą wyższą – podstawowe informacje (163 KB)

 

TEMATYKA

Plan studiów (313 KB)

Program studiów (378 KB) – ustalony uchwałą nr 4 Senatu UMK z dnia 23 lutego 2021 r.

 

GRUPA DOCELOWA

Studia skierowane są do osób zatrudnionych na UMK w ramach umowy o pracę, będących absolwentami studiów wyższych dowolnego kierunku studiów, należących do:

1) KADRY KIEROWNICZEJ UMK:
a) władze rektorskie,
b) dziekani i prodziekani,
c) przewodniczący rad dyscyplin naukowych,
d) władze administracyjne,
e) pełnomocnicy Rektora,
f) inne osoby pełniące funkcje kierownicze zgodnie z § 61 Statutu UMK:
– dyrektor instytutu,
– dyrektor szkoły doktorskiej,
– dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej,
g) kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych (w tym wewnętrznych jednostek organizacyjnych wydziałów, czyli katedr, katedr klinicznych oraz wydziałowych jednostek dydaktycznych) oraz komórek administracji, a także ich zastępcy. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego UMK, przez kierowników komórek administracji rozumie się również pracowników zatrudnionych na wyodrębnionych organizacyjnie samodzielnych stanowiskach administracji.

2) KADRY ADMINISTRACYJNEJ UMK, tj. pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni w grupach określonych w Statucie UMK, na stanowiskach, o których mowa w § 10 Regulaminu Organizacyjnego UMK, w sytuacji uzasadnionej interesem lub planami uczelni.

 

Studiami zostanie objętych 100 pracowników.

Dla uczestników edycji realizowanych w ramach projektu udział w studiach jest bezpłatny.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Liczebność grup: 20 osób

Miejsce realizacji zajęć:
– WPiA – w odniesieniu do pracowników z kampusu toruńskiego,
– Collegium Medicum – w odniesieniu do pracowników z kampusu bydgoskiego.

 

Przewiduje się 5 grup. Kolejne grupy będą uruchamiane w turach:
1) 03.2021-02.2022 (grupa 1 – edycja online)
2) 10.2021-09.2022 (grupa 2 – Toruń i grupa 3 – Bydgoszcz)
3) 03.2022-02.2023 (grupa 4 – Toruń)
4) 10.2022-09.2023 (grupa 5 – Toruń)

 

Zajęcia w każdej grupie zostaną zrealizowane w trakcie 16 zjazdów:
– piątek 4 godz. zajęciowe godz. 16:30-19:45,
– sobota 8 godz. zajęciowych godz. 08:00-15:00.

 

HARMONOGRAM

plan ZSW grupa 1 (online) sem1 2021.05.19 na stronę (261 KB)

Plan ZSW grupa 1 (online) sem2 2021.07 na stronę (204 KB)

Plan ZSW grupa 2 (Toruń) sem1 2021.10 na stronę (859 KB)

Plan ZSW grupa 3 (Bydgoszcz) sem1 2021.10 na stronę (860 KB)

Harmonogram zajęć w USOS

 

PROWADZĄCY

 

POTWIERDZENIE UKOŃCZENIA

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji podyplomowych;

certyfikat ukończenia studiów w ramach projektu z akredytacją AACSB – logotyp AACSB podnosi wartość dyplomu i powoduje, że jest on rozpoznawalny na całym świecie (obecnie akredytację AACSB posiada elitarne grono mniej niż 5% wszystkich szkół biznesu na świecie).

 

KONTAKT

REGULAMIN UDZIAŁU I DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE