AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Studia podyplomowe “zarządzanie szkołą wyższą”

UWAGA: Zgłoszenia chęci udziału w studiach podyplomowych należy przesyłać na adres kanclerz@umk.pl.

 

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania szkołą wyższą będą prowadzone wspólnie przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydział Prawa i Administracji, zgodnie z zarządzeniem nr  47 Rektora UMK z dnia 23 lutego 2021 r.

 

Zarządzanie szkołą wyższą – podstawowe informacje (163 KB)

 

TEMATYKA

Plan studiów (313 KB)

Program studiów (378 KB) – ustalony uchwałą nr 4 Senatu UMK z dnia 23 lutego 2021 r.

 

GRUPA DOCELOWA

Studia skierowane są do osób zatrudnionych na UMK w ramach umowy o pracę, będących absolwentami studiów wyższych dowolnego kierunku studiów, należących do:

1) KADRY KIEROWNICZEJ UMK:

  • pracownicy zatrudnieni na stanowisku: kanclerz, zastępca kanclerza, kwestor, zastępca kwestora, główny specjalista, kierownik/ dyrektor komórki administracji lub innej jednostki organizacyjnej, zastępca kierownika/ dyrektora,
  • pracownicy zatrudnieni na wyodrębnionych organizacyjnie samodzielnych stanowiskach administracji,
  • pracownicy pełniący funkcję kierownika/ dyrektora (jednostek organizacyjnych Uniwersytetu lub ich wewnętrznych jednostek organizacyjnych) lub zastępcy kierownika/ dyrektora,
  • nauczyciele UMK pełniący funkcję kierowniczą (rektor, prorektor, dziekan, prodziekan, przewodniczący rady dyscypliny naukowej, dyrektor instytutu, dyrektor szkoły doktorskiej) lub pełniący funkcję pełnomocnika Rektora, zastępcy dyrektora instytutu, kierownika/ dyrektora (jednostek organizacyjnych Uniwersytetu lub ich wewnętrznych jednostek organizacyjnych) lub zastępcy kierownika/ dyrektora, a także pełniący funkcje administracyjne.

2) KADRY ADMINISTRACYJNEJ UMK, tj. pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni w grupach określonych w Statucie UMK, na stanowiskach, o których mowa w § 10 Regulaminu Organizacyjnego UMK, w sytuacji uzasadnionej interesem lub planami uczelni.

 

Studiami zostanie objętych 120 pracowników.

Dla uczestników edycji realizowanych w ramach projektu udział w studiach jest bezpłatny.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Liczebność grup: 20 osób

Miejsce realizacji zajęć:
– WPiA – w odniesieniu do pracowników z kampusu toruńskiego,
– Collegium Medicum – w odniesieniu do pracowników z kampusu bydgoskiego.

 

Przewiduje się 6 grup. Kolejne grupy będą uruchamiane w turach:
1) 03.2021-02.2022 (grupa 1 – edycja online)
2) 10.2021-09.2022 (grupa 2 – Toruń i grupa 3 – Bydgoszcz)
3) 03.2022-02.2023 (grupa 4 – Toruń)
4) 10.2022-09.2023 (grupa 5 i grupa 6 – Toruń)

 

Zajęcia w każdej grupie zostaną zrealizowane w trakcie 17 zjazdów:
– piątek 4 godz. zajęciowe godz. 16:30-19:45 (od 04.2022 w godz. 16:00-19:15),
– sobota 8 godz. zajęciowych godz. 08:00-15:00.

 

HARMONOGRAM

2020/2021 semestr letni

plan ZSW grupa 1 (online) sem1 2021.05.19 na stronę (261 KB)

 

2021/2022 semestr zimowy

Plan ZSW grupa 1 (online) sem2 2022.01.27 na stronę (232 KB)

Plan ZSW grupa 2 (Toruń) sem1 2022.03.03 na stronę (256 KB)

Plan ZSW grupa 3 (Bydgoszcz) sem1 2022.01.27 na stronę (246 KB)

2021/2022 semestr letni

Plan ZSW grupa 2 (Toruń) sem2 2022.05.25 na stronę (218 KB)

Plan ZSW grupa 3 (Bydgoszcz) sem2 2022.06.10 na stronę (202 KB)

Plan ZSW grupa 4 (Toruń) sem1 2022.06.22 na stronę (254 KB)

 

2022/2023 semestr zimowy

Plan ZSW 4 sem2 2022.06.15 na stronę (233 KB)

Plan ZSW 5 sem1 2022.08.22 na stronę (252 KB)

Plan ZSW 6 sem1 2022.10.18 na stronę (252 KB)

 

 

PROWADZĄCY

Zajęcia prowadzone przez specjalistów z UMK oraz przez praktyków spoza UMK.

 

WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

– minimum 80% obecności na zajęciach,
– uzyskanie zaliczeń.

 

POTWIERDZENIE UKOŃCZENIA

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji podyplomowych;

certyfikat ukończenia studiów w ramach projektu z akredytacją AACSB – logotyp AACSB podnosi wartość dokumentu i powoduje, że jest on rozpoznawalny na całym świecie (obecnie akredytację AACSB posiada elitarne grono mniej niż 5% wszystkich szkół biznesu na świecie).

 

KONTAKT