AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Osiągnięcia

  OSIĄGNIĘCIA PRACOWNIKÓW KATEDRY:

  Najważniejsze artykuły, monografie i podręczniki:

 • D.Szostek, The impact of the quality of interpersonal relationships between employees on counterproductive work behavior: a study of employees in Poland, “Sustainability”, Vol. 11 No. 21, 2019, pp. 1-33.
 • J.Łapińska, J.Meluzínová, J.Uhman, Country-specific determinants of intra-industry trade in pharmaceuticals: the case of Poland and its European Union partners, “E & M Ekonomie a Management”, Vol. 22 No. 2, 2019, pp.188-202.
 • D. Szostek, Kontrproduktywne zachowania organizacyjne w kontekście jakości relacji interpersonalnych w zespołach pracowniczych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2019.
 • A.Glińska-Neweś,  I.Escher,  P.Brzustewicz,  D.Szostek,  J.Petrykowska, Relationship-focused or deal-focused? Building interpersonal bonds within B2B relationships, „Baltic Journal of Management”, Vol. 13 Issue 4, 2018, pp. 508-527.
 • A.Glińska-Neweś, A.Karwacki, Innovativeness of social economy entities in Poland : an empirical study from the perspective of Positive Organizational Scholarship, “Nonprofit Management & Leadership”, Vol. 28 No. 3. 2018, pp. 367-382.
 • A. Glińska-Neweś, Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017.
 • Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski, red. naukowa S.Kaczmarczyk, J.Petrykowska, “Handel Wewnętrzny” wrzesień-październik, Tom I, Instytut Badań Rynku i Koniunktur, Warszawa 2011.
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem. Stan, uwarunkowania, tendencje, red. naukowa S.Kaczmarczyk, J.Petrykowska, “Handel Wewnętrzny”, wrzesień-październik, Tom II, Instytut Badań Rynku i Koniunktur, Warszawa 2011.
 • Marketing. Podręcznik akademicki, red. naukowa K.Andruszkiewicz, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2011.
 • S.Kaczmarczyk, Badania marketingowe, Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011.
 • Zastosowania badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (cena, opakowanie, znak towarowy), red. naukowa S.Kaczmarczyk, M.Schulz, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2008.
 • S.Kaczmarczyk, Zastosowanie badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2006.
 • S.Kaczmarczyk, Badania marketingowe, Metody i techniki, PWE, Warszawa 2003.
 • Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian. Tom I. Raport z badania, red. naukowa S.Kaczmarczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
 • Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian. Tom II. Materiały konferencyjne, red. naukowa S.Kaczmarczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.

   Główne projekty badawcze:

 • Grant NCN (Miniatura 3) (Nr 2019/03/X/HS4/00350) pn. „Opracowanie zwalidowanej skali do pomiaru zachowań kontrproduktywnych w pracy” (termin realizacji: styczeń 2020 r. – grudzień 2020 r.), kierownik i wykonawca: dr hab. Dawid Szostek, prof. UMK
 • Projekt pn.  „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” (akronim: REGIOGMNA) w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG, finansowany ze środków NCBiR (termin realizacji: od stycznia 2019 r.), kierownik projektu:  dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK (zadanie: „Badanie metodami statystycznymi oraz ankietami wybranych kategorii firm w oparciu o informacje baz danych, a także w oparciu o funkcjonowanie struktury rynków i kooperacji”), prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś (zadanie: „Przeprowadzenie pogłębionych badań fokusowych w odniesieniu do wybranych kategorii firm i obszarów ich działania, wraz z weryfikacją rezultatów badań statystycznych, a także adekwatności możliwych do zastosowania instrumentów wsparcia oraz udziału instytucji”)
 • Grant NCN nr NCN UMO-2017/25/B/HS4/01113 pn. „Pozytywna zmiana społeczna w organizacji jako czynnik zaangażowania przedsiębiorstwa w realizację zrównoważonego rozwoju” (termin realizacji: styczeń 2018 – styczeń 2021), kierownik projektu: prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś
 • Grant NCN nr NCN UMO-2016/23/B/HS4/00861 pn. Zespołowe podejmowanie decyzji strategicznych. Uwarunkowania poznawcze, emocjonalne i relacyjne członków zespołów podejmujących decyzje strategiczne w przedsiębiorstwach” (termin realizacji: lipiec 2017 – lipiec 2019 – przedłużony do 15 maja 2020), kierownik projektu: prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś
 • Międzynarodowy project badawczy finansowany przez Angers TourismLab (Francja) pt. “The Tourism, Work and Emotions” (termin realizacji: wrzesień 2015 r. – wrzesień 2018 r.), koordynator w UMK: prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś
 • Projekt badawczy na temat związku relacji interpersonalnych, bezpieczeństwa psychicznego oraz autentycznego przywództwa (termin realizacji: październik 2016 r. – czerwiec 2017 r.), realizowany w kooperacji: prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś (WNEiZ UMK), Andre Soares (Coventry University), Pernilla Ingelsson i Ingela Bäckström (Mid-Sweden University), Aleksandr Kozlov (Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University)
 • Grant NCN nr DEC-2013/11/B/HS4/00691 pt. „Innowacje między ludźmi. Analiza procesu powstawania i implementacji innowacji w przedsiębiorstwach i podmiotach ekonomii społecznej funkcjonujących w Polsce” (termin realizacji: lipiec 2014 r. – sierpień 2016 r.), kierownik projektu: prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś
 • Projekt  badawczy finansowany w ramach grantu Santander Universidades dotyczący kapitału społecznego przedsiębiorstw rodzinnych (termin realizacji: listopad 2016 – luty 2017), zrealizowany z zespołem Pracowni Badania Jakości Życia Instytutu Socjologii UMK w Toruniu oraz Uniwersytetem Pablo de Olavide w Sewilli, Hiszpaniawykonawcy na WNEiZ UMK: prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś i dr Iwona Escher
 • Projekt nr POKL.08.02.01-04-034/12 pn. „Innowacyjne MMŚP- współpraca sfery nauki i biznesu” (termin realizacji: wrzesień 2013 r.- luty 2015 r.) realizowany w kooperacji: Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu (lider projektu) oraz UMK (partner projektu); wykonawcy w katedrze: dr hab. Dawid Szostek, prof. UMK, dr Iwona Escher, dr Joanna Petrykowska
 • Projekt pn. „Wszechstronność godna Kopernika” realizowany w ramach konkursu „Ścieżki Kopernika” ogłoszonego przez MNiSW, finansowany z projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” (Poddziałanie 1.1.3) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (termin realizacji: wrzesień 2013–wrzesień 2014), wykonawcy w katedrze: dr Iwona Escher
 • Projekt pn. „Staż sukcesem naukowca” realizowany ze środków UE w ramach EFS, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie: 8.2.1: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw (termin realizacji: grudzień 2011 r. – maj 2012 r.), organizator: Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Biuro Projektu w Toruniu, wykonawca w katedrze: dr Iwona Escher
 • Grant MNiSW nr N N115 549738 pt. „Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski” (termin realizacji: maj 2010 r.-  maj 2012 r.), kierownik projektu: prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk
 • Grant KBN nr H02D03318 pt. „Czynniki kształtujące marketingową świadomość polskiej kadry kierowniczej oraz stan i rozwój zastosowań marketingu w małych i średnich przedsiębiorstwach” (termin realizacji: styczeń 2000r. – czerwiec 2002r.), kierownik projektu: prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk

   Organizacja zjazdów i konferencji:

 • Konferencja pn. “Kobieta w biznesie” (Toruń, 22 października 2019 r.) https://www.econ.umk.pl/kobieta-w-biznesie-2019/ > <https://www.econ.umk.pl/kobieta-w-biznesie-2019/>
 • XXV Jubileuszowy Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji pt. „Marketing – Handel – Konsumpcja. Doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości” (Toruń, 14-16 września 2014 r.)
 • Konferencja naukowa pt. „Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski” (Toruń, 21-23 września 2011 r.).
 • XI Warsztaty Metodologiczne pt. „Badania koncepcji nowych produktów i związanych z nimi elementów” (Toruń, 25 maja 2007 r.).
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian zarządzania marketingowego w polskich przedsiębiorstwach” (Przysiek k/Torunia, 6-7 czerwca 2002 r.).

   Opieka nad Studenckim Kołem Marketingu (od roku 2001) https://www.facebook.com/SKM.UMK