AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Seminaria magisterskie

prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś

1. Zachowania organizacyjne i psychologia zarządzania, np.:

 • praca zespołowa i mechanizmy grupowe w organizacji,
 • relacje interpersonalne w organizacji,
 • psychologiczne narzędzia wpływu i ich wykorzystanie w zarządzaniu,
 • komunikacja w organizacji,
 • władza i przywództwo w organizacji,
 • kultura organizacyjna,
 • wpływ kultury narodowej na zachowania ludzi w organizacjach,
 • negocjacje w biznesie,
 • psychologia zachowań konsumenckich,
 • etc.

2. Inne tematy związane z zarządzaniem organizacją, np.

 • zarządzanie wiedzą i kapitał intelektualny w organizacji,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji (systemy motywacyjne, oceny pracownicze, system szkoleń…),
 • struktury organizacyjne,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • etc.

Ważna informacja: seminarium jest traktowane jako przedmiot w ramach kierunku Management (Master’s Diploma Seminar 1100-12-M21-0-Semin), ale praca może być pisana zarówno w języku angielskim, jak i polskim.

 

dr hab. Justyna Łapińska, prof. UMK

 • Handel zagraniczny, transakcje handlu zagranicznego, negocjacje handlowe, promocja eksportu.
 • Marketing międzynarodowy i globalny. Różnice kulturowe w działaniach marketingowych na wybranych rynkach zagranicznych.
 • Marketing ekologiczny.
 • Marketing polityczny.
 • Marketing internetowy.
 • Marketing terytorialny.
 • Marketing usług.
 • Strategie marketingowe przedsiębiorstw.

dr hab. Dawid Szostek, prof. UMK

 • Badanie opinii pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa….
 • Marketing społeczny na przykładzie kampanii …
 • Marketing personalny na przykładzie przedsiębiorstwa …
 • Pomiar satysfakcji i lojalności pracowników w przedsiębiorstwie …
 • Pomiar satysfakcji i lojalności klientów w przedsiębiorstwie …
 • Całościowa identyfikacja przedsiębiorstwa na przykładzie …
 • Badanie marketingowe nt … w przedsiębiorstwie …
 • Partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie…
 • Analiza SWOT z wykorzystaniem wywiadów/badań ankietowych dla obszaru powiatu/gminy, etc.
 • Kontrproduktywne/patologiczne zachowania w/na przykładzie … (w tym: pracoholizm, kradzieże pracownicze, wypalenie zawodowe, mobbing, etc.)
 • ewentualnie swoje propozycje

dr Iwona Escher

 • Planowanie oraz realizacja badań marketingowych z zastosowaniem metod ankietowych oraz wywiadu kwestionariuszowego (osobistego, telefonicznego, internetowego). Budowa kwestionariuszy ankietowych i kwestionariuszy wywiadu.
 • Planowanie oraz realizacja badań marketingowych z zastosowaniem metod i technik badań jakościowych (wywiady grupowe, pogłębione wywiady indywidualne, obserwacje, techniki projekcyjne).
 • Wykorzystanie CAQDAS w analizie danych pozyskiwanych w badaniach jakościowych – dostępne oprogramowania, ich możliwości, plusy i mankamenty ich wykorzystania.
 • Polski rynek badań marketingowych – stan, tendencje, aktualne problemy i wyzwania.
 • Nowoczesne metody pozyskiwania danych w badaniach marketingowych oparte o wykorzystanie Internetu i technologii mobilnych.
 • Marketing w organizacjach komercyjnych i niekomercyjnych, w tym m.in.: zarządzanie marką produktu, rebranding marki, relaunch marki; kształtowanie polityki promocyjnej (reklama, public relations wewnętrzny i zewnętrzny, sponsorowanie, promocja konsumencka i handlowa, promocja osobista); system całościowej identyfikacji organizacji; budowanie i utrzymywanie relacji z klientami; merchandising producenta i merchandising dystrybutorów.
 • Wykorzystanie internetu / nowoczesnych mediów / social media w działaniach marketingowych organizacji komercyjnych i niekomercyjnych.
 • Rynkowe zachowania konsumentów – charakterystyka, uwarunkowania.
 • Cechy współczesnego konsumenta. Konsument w sieci. Screenagers. Konsumenci generacji baby boomers, konsumenci pokolenia X, pokolenia Y, pokolenia Z – odmienności wyznawanych wartości,  oczekiwań i zachowań rynkowych (oraz i ich uwarunkowania).
 • Współczesne mikro- i megatrendy konsumenckie – uwarunkowania sprzyjające ich powstawaniu, przejawy ich rozwoju, implikacje dla działalności marketingowej przedsiębiorstw.

dr Joanna Petrykowska

 • Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • Strategie marketingowe przedsiębiorstw (przemysłowych, handlowych, usługowych, banków i firm ubezpieczeniowych, organizacji non-profit).
 • Promocja (public relations, reklama, promocja uzupełniająca – konsumencka i handlowa, promocja osobista).
 • Strategie konkurencji.
 • Strategia produktowa przedsiębiorstwa.
 • Strategia cenowa w przedsiębiorstwie.
 • Strategia dystrybucji.
 • Marketing w handlu.
 • Marketing usług.
 • Zachowania nabywców.
 • Satysfakcja i lojalność nabywców, programy lojalnościowe.
 • Zarządzanie relacjami z klientem – CRM.
 • Badania marketingowe (metody, zastosowanie).
 • Logistyka, zarządzanie procesami logistycznymi, zarządzanie logistyczne.