AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Aktualności

Seminarium warsztatowe dla doradców zawodowych ze szkół zawodowych i powiatowych urzędów pracy

W dniu 12.10.2021 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, ul. Gagarina 13A. odbędzie się seminarium warsztatowe dla doradców zawodowych ze szkół zawodowych i powiatowych urzędów pracy, poświęcone innowacyjnym modelom wsparcia młodzieży w wejściu na rynek pracy. To wydarzenie należy do etapu wdrożenia w Projekcie. Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do kontaktu. Program szkolenia w załączniku.

Wizyta u Partnera ponadnarodowego

Zespół projektowy w dniach 06-09.09 2021 r. odbył wizytę u Partnera ponadnarodowego w Berlinie. W trakcie wizyty eksperci projektu przedstawili ostateczne wersje trzech innowacyjnych modeli, jak również się wiedzą i doświadczeniami.

Platforma Współpracy

Zespół pracuje na koncepcją i realizacją Platformy Współpracy, która zawierać będzie m.in. interaktywne kursy dedykowane 1) doradcom zawodowym w szkołach branżowych, 2) powiatowych urzędach pracy oraz 3) poświęcony współpracy międzyinstytucjonalnej szkół i PUP. Dodatkowo zawierać będzie narzędzia wsparcia dla doradców i inne przydatne instrumenty. Po skończeniu fazy testów dostęp do Platformy będzie możliwy dla instytucji (PUP i SZ) i ich pracowników.

Przygotowanie ebooka

Zespół na końcu lipca 2021 r. przygotował opracowanie w formie monografii, która podlega procedurze recenzyjnej i wydawniczej w Wydawnictwie UMK.

Raport z procesu testowania

Z końcem czerwca 2021 r. Zespół przygotował raport z procesu testowania

Wizyta u Partnera ponadnarodowego

Z uwagi na obostrzenia w związku z pandemią, Zespół projektowy w dniu 15 czerwca 2021 r. odbył wizytę w formie zdalnej. W trakcie spotkania wymieniono się wiedzą i doświadczeniami, przeanalizowano wyniki procesu testowania i przedyskutowano wypracowane innowacyjne modele.

 

Koniec testowania rozwiązania

 

W lutym 2021 r. zakończono proces testowania wypracowanego rozwiązania we współpracy międzynarodowej. Z uwagi na utrudnienia w związku z pandemią część działań się przedłużyła i testowanie mające się zakończyć planowo w grudniu 2020 musiało zostać przedłużone. Od stycznia 2021 r. eksperci realizowali zadanie 3 – Analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii ekspertów oraz wsparcia partnera ponadnarodowego). Raport z tejże analizy zostanie złożony z końcem czerwca 2021 r.

Wizyta u Partnera ponadnarodowego

Z uwagi na obostrzenia w związku z pandemią, Zespół projektowy w dniu 15 czerwca 2021 r. odbył wizytę w formie zdalnej. W trakcie spotkania wymieniono się wiedzą i doświadczeniami, przeanalizowano wyniki procesu testowania i przedyskutowano wypracowane innowacyjne modele.

Koniec testowania rozwiązania

W lutym 2021 r. zakończono proces testowania wypracowanego rozwiązania we współpracy międzynarodowej. Z uwagi na utrudnienia w związku z pandemią część działań się przedłużyła i testowanie mające się zakończyć planowo w grudniu 2020 musiało zostać przedłużone. Od stycznia 2021 r. eksperci realizowali zadanie 3 – Analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii ekspertów oraz wsparcia partnera ponadnarodowego). Raport z tejże analizy zostanie złożony z końcem czerwca 2021 r.

Druga wizyta Partnera ponadnarodowego w Polsce

Z uwagi na ograniczenia epidemiologiczne wizyta Partnera ponadnarodowego odbyła się w formie zdalnej w dniu 26.11.2020. W jego trakcie zreferowano proces testowania rozwiązania w PUPach i szkołach i wymieniono się wiedzą i doświadczeniami oraz przedstawiono propozycje stworzenia Platformy Współpracy skierowanej do PUPów i SZ.

Wizyta monitorująca IP

21.08.2020 IP przeprowadziła wizytę monitorującą realizacji procesu testowania, w konkluzji uznano, że projekt realizowany jest prawidłowo.

Rekrutacja bezrobotnych absolwentów do Projektu

W czerwcu 2020 r. rozpoczęto proces rekrutacji bezrobotnych absolwentów do projektu w 3 PUP.

Praca zdalna w Projekcie

W związku z sytuacją epidemiologiczną w marcu 2021 r. , w ramach zadania nr 2 (Testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej projektu przy wsparciu partnera ponadnarodowego) zdecydowano o kontynuacji działań w Projekcie w formie zdalnej: opracowano zalecenia dla nauczycieli pełniących funkcję doradców, dla doradców z PUP oraz ekspertów dotyczące wypracowania i utrzymania kontaktu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Skonsultowano z Fundacją ProEuropa nowe zalecenia dla nauczycieli w związku z działalnością Centrum Kariery Młodych. Prowadzono monitoring działań nauczycieli w nowych warunkach pracy zdalnej. Podjęto działania zmierzające do wypracowania najbardziej efektywnych form kontaktu dla spotkań grupowych. Rozpoczęto wdrażanie instrumentów skierowanych do uczniów.

Rekrutacja uczniów do Projektu

W styczniu 2020 r. nadzorowano przeprowadzenie procedury naboru uczniów w szkołach branżowych (zawodowych) do Projektu, a w styczniu i lutym przeprowadzono spotkania zespołu projektowego ze zrekrutowanymi uczniami i rodzicami w szkołach, mające na celu przedstawienie idei i zasad projektu.

Szkolenia doradców zawodowych oraz nauczycieli

W ramach projektu zostanie przeprowadzone szkolenie dla doradców zawodowych
z Powiatowych Urzędów Pracy oraz nauczycieli realizujących obowiązki doradców zawodowych w szkołach branżowych, z którymi nawiązano współpracę. Szkolenie dla doradców zawodowych jest przewidziane w cyklu 8 godzin i odbędzie się 05.11.2019 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w sali 58. Z kolei szkolenia dla nauczycieli ze szkół branżowych realizujących obowiązki doradcy zawodowego zostanie zrealizowane
w cyklu 4×8 godzin. Szkolenia dla nauczycieli zostaną przeprowadzone w następujących terminach:

  • 19.11.2019 (wtorek), godz. 9.00-17.00;
  • 26.11.2019 (wtorek), godz. 9.00-17.00;
  • 06.12.2019 (piątek), godz. 9.00-17.00;
  • 13.12.2019 (piątek), godz. 9.00-17.00.

Szkolenia dla nauczycieli odbędą się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Sali 58.


Rekrutacja podmiotów do udziału w projekcie

W dniach 01-09.10.2019 r. ogłoszono otwarty nabór, w którym poszukiwano dwóch Powiatowych Urzędów Pracy do udziału w projekcie. Zgodnie z ideą projektu powinny one pochodzić z obszarów odpowiednio o trudnej oraz bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy. W ramach tego naboru nawiązano współpracę z następującymi urzędami pracy:

  • Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego;
  • Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.

Ponadto, poszukiwano szkół branżowych (zawodowych), które będą zlokalizowane na terenie wyłonionych urzędów pracy. Chęć udziału w projekcie zgłosiły następujące podmioty:

  • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie;
  • Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku.

W kolejnym etapie tego zadania nawiązano współpracę z doradcami zawodowymi zatrudnionymi w powyższych urzędach pracy oraz z nauczycielami, którzy pełnią funkcję doradców zawodowych.


Pierwsza wizyta Partnera ponadnarodowego w Polsce

W dniach 24-26.06.2019 polska strona gościła przedstawicieli Partnera ponadnarodowego – Regionalnej Dyrekcji Bundesagentur für Arbeit z Berlina – p. Silke Wojcik oraz p. Olivera Kurza. Celem wyjazdu była wymiana wiedzy i doświadczeń oraz zapoznanie Partnera z rozwiązaniami polskimi w zakresie współpracy publicznych służb zatrudnienia ze szkołami zawodowym. W dniu 25.06.2019 na WNEiZ UMK odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektu. Otworzył je prodziekan WNEiZ, prof. dr hab. Maciej Zastempowski. Ze strony Lidera w spotkaniu wzięli udział Koordynator dr hab. Michał Moszyński, sekretarz dr Łukasz Topolewski i eksperci (prof. dr hab. Zenon Wiśniewski, dr Monika Maksim, dr Monika Wojdyło, dr hab. Kamil Zawadzki), którzy prezentowali postępy w projekcie na tle otoczenia instytucjonalnego i gospodarczego. Powiatowy Urząd Pracy reprezentowała p. dyrektor Violetta Weroniecka oraz p. Anna Orzeł; ze strony Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu – p. wicedyrektor oraz p. Michał Szymczak, zaś Fundację Gospodarczą Pro Europa – prezes, p. Roman Chamier-Ciemiński. W dyskusji analizowano wypracowane innowacyjne modele w wersji do testowania. Goście z Niemiec pozytywnie ocenili propozycje ekspertów i wysunęli szereg korekt zmierzających do doskonalenia rozwiązań.


Wizyta u Partnera ponadnarodowego

Zgodnie z harmonogramem w dniach 07-10.05.2019 eksperci oraz doradcy w projekcie wzięli udział w wizycie studyjnej w Niemczech. Celem wyjazdu była Wymiana wiedzy i doświadczeń, zapoznanie się z rozwiązaniami niemieckimi w zakresie modeli współpracy publicznych służb zatrudnienia ze szkołami zawodowymi. Odbyto szereg spotkań w Regionalnej Dyrekcji Bundesagentur für Arbeit oraz na terenie Berlina. Konsultacje dotyczyły zarówno modeli działających w systemie niemieckim, jak również praktycznych rozwiązań i projektów skierowanych na wsparcie młodzieży ze szkół zawodowych do startu w życie zawodowe.

W czerwcu 2019 r. planowana jest wizyta przedstawicieli partnera ponadnarodowego w Toruniu.


Spotkanie Partnerów projektu „Wspieranie przechodzenia ze szkoły na rynek pracy. Innowacyjne modele współpracy publicznych służb zatrudnienia ze szkołami zawodowymi”.

W dniu 05.02.2019 r., na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania odbyło się spotkanie Partnerów Krajowych projektu, tj. Lidera (UMK w Toruniu), Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, Fundacji Gospodarczej Pro Europa.

Spotkanie inaugurujące projekt miało m.in. na celu przedstawienie Zespołu Projektowego, omówienie głównych celów, planowanych efektów i harmonogramu zadań. Ponadto uczestnicy spotkania przeprowadzili dyskusję związaną z instytucjonalnymi uwarunkowaniami w otoczeniu projektu.

Powiatowy Urząd Pracy reprezentowała p. dyrektor Violetta Weroniecka oraz p. Magdalena Ostrowska i p. Anna Orzeł; ze strony Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu – p. dyrektor Małgorzata Łopatko i p. Michał Szymczak, zaś Fundację Gospodarczą Pro Europa – jej prezes, p. Roman Chamier-Ciemiński.

Lidera reprezentowali: prof. dr hab. Zenon Wiśniewski, dr Monika Maksim, dr Monika Wojdyło, dr hab. Kamil Zawadzki oraz dr hab. Michał Moszyński i dr Łukasz Topolewski.