AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Wspieranie przechodzenia ze szkoły na rynek pracy. Innowacyjne modele współpracy publicznych służb zatrudnienia ze szkołami zawodowymi.

O projekcie

Celem głównym projektu jest zapewnienie płynnego i skutecznego przejścia młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych (SZ) i ich absolwentów na rynek pracy poprzez opracowanie i adaptację do polskich warunków, przetestowanie w 3 szkołach zawodowych na grupie 60 uczniów i w 3 powiatowych urzędach pracy (PUP) na grupie 30 bezrobotnych absolwentów SZ oraz wdrożenie przez 24 instytucje (PUP lub SZ) innowacyjnych modeli:

 • zacieśnienia współpracy doradców zawodowych z PUP z nauczycielami ze szkół zawodowych,
 • wspierania przechodzenia na rynek pracy uczniów już na etapie nauki w szkole zawodowej,
 • wspierania bezrobotnych absolwentów szkół zawodowych w wejściu na rynek pracy w ramach działalności publicznych służb zatrudnienia,

bazujących na niemieckich rozwiązaniach w tym zakresie.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania do realizacji:

 • Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym (I-VIII.2019);
 • Testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej projektu przy wsparciu partnera ponadnarodowego (IX.2019-XII.2020);
 • Analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii ekspertów oraz wsparcia partnera ponadnarodowego (I-VI.2021);
 • Opracowanie z partnerem ponadnarodowym ostatecznej wersji wdrożeniowej rozwiązania z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy jego efektów (IV-IX.2021);
 • Wdrożenie rozwiązania do praktyki (X-XII.2021);
 • Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania wypracowanego rozwiązania (X-XII.2021).

Do planowanych efektów należą:

 • Transfer i zaadoptowanie niemieckich rozwiązań w formie 3 innowacyjnych modeli w wersji do testowania).
 • Wdrożenie nowych rozwiązań w instytucjach (PUP lub SZ).
 • Wymiana doświadczeń i informacji w partnerstwie ponadnarodowym.
 • Podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności doradców zawodowych PUP i nauczycieli ze szkół zawodowych testujących opracowane rozwiązanie.
 • Wzrost świadomości partnerów projektu w zakresie 3 innowacyjnych modeli.
 • Rekomendacja w zakresie skutecznego i trwałego stosowania rozwiązania.
 • Podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności doradców zawodowych z PUP i nauczycieli ze SZ w zakresie rozwiązania .

Projekt realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym oraz w partnerstwie krajowym.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 842 117,75 zł