AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Logistyki

logistyka@umk.pl
tel.: +48 56 611 4727
Kontaktul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

Konferencja: Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2018

V Konferencja Naukowa
Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2018
(wcześniej „Logistyka społeczna, służba zdrowia, odpowiedzialne łańcuchy dostaw”)
Toruń, 9 listopada 2018 roku

Pliki do pobrania:

 

ORGANIZATORZY

Katedra Logistyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Gagarina 13a,
87-100 Toruń
tel. 56 611 47 27 (lub 46 30)
www.logistyka.umk.pl
e-mail: logistyka@umk.pl
tel. kom. +48 609 129 609

Katedra Logistyki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

 

 

ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39,
90-214 Łódź
tel. 42 635 52 12
www.logistyka.uni.lodz.pl
e-mail: logistykaeksoc@uni.lodz.pl

PATRONI MEDIALNI

SPONSOR

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

 • dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK – przewodniczący
 • dr hab. Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska, UŁ – wice-przewodnicząca
 • dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. UŁ – wice-przewodniczący
 • dr hab. Joanna Bruzda, prof. UMK – wice-przewodnicząca
 • prof. dr hab. Mirosław Chaberek, UG
 • prof. dr hab. Magdalena Osińska, UMK
 • prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, UE w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik, PŁ
 • prof. dr hab. Maciej Urbaniak, UŁ
 • prof. dr hab. Jarosław Witkowski, UE we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. WSB we Wrocławiu
 • dr hab. Mariusz Jedliński, prof. AM
 • dr hab. Sabina Kauf, prof. UO
 • dr hab. inż. Joanna Nowakowska-Grunt, prof. P. Cz.
 • dr hab. Krzysztof Rutkowski, prof. SGH
 • dr hab. inż. Beata Skowron-Grabowska, prof. P. Cz.
 • dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW
 • dr hab. Magdalena Kalisiak-Mędelska, UPr we Wrocławiu
 • dr hab. Urszula Motowidlak, UŁ
 • dr Iwo Nowak, ILiM
 • dr Leszek Reszka, UMK, UG
 • dr Iwona Wieczorek, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
 • dr Wojciech Zalewski, UMK

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

 • dr hab. Joanna Bruzda, prof. UMK – sekretarz naukowy
 • dr inż. Wojciech Zalewski – sekretarz organizacyjny
 • mgr Iwona Wasielewska-Marszałkowska – sekretarz organizacyjny
 • dr Leszek Reszka
 • mgr Michał Oleszczak

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13 a, 87-100 Toruń
sala Rady Wydziału

 

CELE KONFERENCJI

 1. Wymiana poglądów, wyników badań i doświadczeń praktycznych w zakresie obsługi logistycznej organizacji publicznych, społecznych i biznesowych oraz w zakresie realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu łańcuchami dostaw.
 2. Zaprezentowanie aktualnych trendów rozwoju zadań logistyki w obsłudze procesów biznesowych i społecznych oraz stworzenie płaszczyzny wymiany myśli i doświadczeń w zakresie metod i narzędzi ją wspierających.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

I. Logistyka działalności publicznej i biznesowej

 1. Logistyka organizacji publicznych, społecznych i biznesowych – problemy definicyjne
 2. Współczesne megatrendy w kształtowaniu rzeczywistości logistycznej
 3. Koncepcje i strategie w nieklasycznych obszarach stosowania logistyki
 4. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw w ochronie zdrowia
 5. Logistyka działalności wojskowej w świetle zagrożeń regionalnych i globalnych
 6. Logistyka zapobiegania i usuwania skutków katastrof naturalnych i technologicznych
 7. Logistyka bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe
 8. Logistyka działalności humanitarnej
 9. Społeczny wymiar zarządzania łańcuchami dostaw przedsiębiorstw
 10. Odpowiedzialne łańcuchy dostaw w sektorze farmaceutycznym
 11. CSR w zarządzaniu logistyką
 12. Cyfrowe łańcuchy dostaw
 13. Smart Logistics
 14. Metody ilościowe i narzędzia informatyczne w analizie łańcuchów dostaw

II. Praktyczne aspekty zarządzania łańcuchami dostaw przedsiębiorstw (z udziałem przedstawicieli praktyki gospodarczej)

 1. CSR w zarządzaniu łańcuchami dostaw
 2. Metody ilościowe i narzędzia informatyczne w zarządzaniu łańcuchami dostaw
 3. Kierunki i wyzwania w rozwoju współczesnych łańcuchów dostaw

 

ZAKWATEROWANIE

Zarówno w dniu konferencji (9.11.2018 r.), jak i w dniu ją poprzedzającym (8.11.2018 r.), oferujemy możliwość skorzystania z noclegu w Hotelu Uniwersyteckim (ul. Szosa Chełmińska 83A). Do dyspozycji gości, z możliwością zarezerwowania przed końcem września na hasło: „konferencja logistyczna”, przygotowaliśmy 8 pokoi 1-osobowych z łazienką (120 PLN), 6 pokoi 2-osobowych z łazienką (do wykorzystania przez jedną – 120 PLN – lub dwie osoby – 200 PLN), 6 pokoi 1-osobowych LUX (150 PLN).

 

WAŻNE TERMINY KONFERENCYJNE

 • do 15 czerwca 2018 r.: przesłanie abstraktu za pomocą formularza rejestracyjnego – prolongata terminu przesyłania abstraktu do 8 lipca 2018 r.
 • do 15 lipca 2018 r.: poinformowanie Autorów o zakwalifikowaniu do prezentacji na konferencji oraz do publikacji artykułu w jednym z czasopism patronackich
 • do 15 września 2018 r. – prolongata terminu do 30 września 2018 r.: przesłanie na adres e-mail: logistyka@umk.pl materiału do zamieszczenia na płycie CD wręczanej Uczestnikom w dniu konferencji (np. prezentacja) oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej.
 • do 15 września 2018 r.: (prolongata terminu do 30 września 2018 r.) przesłanie na adres e-mail: logistyka@umk.pl materiału do zamieszczenia na płycie CD wręczanej Uczestnikom w dniu konferencji (np. prezentacja) oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej
 • do końca września 2018 r.: ogłoszenie agendy konferencji
 • do końca stycznia 2019 r.: przesłanie artykułu sformatowanego zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi czasopisma, w którym zostanie on poddany procedurze recenzowania

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi:

 • w przypadku udziału z referatem – 480 PLN
 • w przypadku udziału bez referatu – 280 PLN

Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są Członkowie Rady Programowej Konferencji.

Opłata obejmuje:

 • uczestnictwo w konferencji,
 • materiały konferencyjne,
 • możliwość publikacji artykułu w jednym z czasopism patronackich po spełnieniu wymagań redakcyjnych i uzyskaniu pozytywnych recenzji,
 • catering.

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu i dojazdu.

 

MOŻLIWOŚĆ PUBLIKACJI ARTYKUŁU

Warunkiem publikacji artykułu jest wniesienie opłaty i uczestnictwo przynajmniej jednego z autorów w konferencji.

Po konferencji uczestnicy będą mieli możliwość publikacji artykułu w jednym z wymienionych poniżej czasopism po spełnieniu wymagań redakcyjnych i uzyskaniu pozytywnych recenzji. O kwalifikacji artykułu do publikacji w jednym z poniższych tytułów zadecydują organizatorzy konferencji.

 

KONTO BANKOWE

Opłatę należy uiścić na konto bankowe:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bank Millennium S.A. w Warszawie
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

z dopiskiem w tytule przelewu:
„Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2018 – imię i nazwisko uczestnika”

 


Formularz rejestracyjny


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. Gagarina 11 w 87-100 Toruń (dalej: ADO).
 2. Pana/Pani uzyskane w związku z rejestracją uczestnictwa w konferencji naukowej pt.: Odpowiedzialne Łańcuchy dostaw 2018 przetwarzane w następujących celach:
  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwionego interesu ADO:
   • Przygotowanie i obsługa konferencji – na czas organizacji konferencji,
   • Przygotowanie materiałów pokonferencyjnych – na czas przygotowania i kolportażu materiałów wśród uczestników konferencji,
   • W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – prze okres przedawnienia tych roszczeń,
   • W celu przekazania informacji o innych konferencjach, które mogłyby Pana/Panią zainteresować – do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażenie zgody:
   • W przypadku gdy będą wykonywane zdjęcia z zamiarem ich publikacji – do czasu wycofania zgody.
  3. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:
   1. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,
   2. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   3. Sprzeciw wobec przetwarzania,
   4. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów w jakich zostały zebrane i odmowa ich podania może skutkować brakiem realizacji tych celów, włącznie z odmową wstępu na konferencję w przypadku celów wskazanych w lit a. (myślniki: 1 i 2).
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być podmiotom, z którymi ADO współpracuje przy organizacji konferencji, organom administracji publicznej, sądom itp.
  7. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.
  8. Na podstawie podanych przez Pana/Panią danych, szczególnie w zakresie preferencji zawodowych będzie prowadzone profilowanie w wyniki, którego Pan/Pani otrzymywać inforamcje o ofertach odpowiadających tym preferencją, co nie wyłączy możliwości dostępu do pełnej treści serwisu. Na tej podstawie nie będą też podejmowane w sposób zautomatyzowany decyzje rodzące skutki prawne lub o podobnym charakterze .
  9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (pkt 1 lit. b) przysługuje Panu/Pani prawo wycofania zgody w każdym czasie, ze skutkiem od dnia odebrania wycofania zgody przez ADO.
  10. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@umk.pl lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”.

Treść zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku dla celów promocyjnych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji będą przekazywane w kolejnych komunikatach.