AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Ekonomii

katedraekonomii@umk.pl
+48 56 611 48 97
ul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

Seminaria

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

 • Przedsiębiorstwo: ekonomiczna teoria firmy, struktura, formy organizacyjno-prawne i własnościowe, pozycja rynkowa i strategie zachowań.
 • Rynki i branże: teoria konkurencji, polityka konkurencji, struktura i funkcjonowanie rynków.
 • Historia myśli ekonomicznej, w szczególności: współczesne koncepcje zatrudnienia i funkcjonowania rynków pracy, teoria pieniądza i polityka pieniężna. Teoria koniunktury gospodarczej.
 • Gospodarka nieoficjalna.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze.

dr hab. Mirosław Bochenek, prof. UMK

Tematy prac magisterskich wybierają studenci. Powinny one dotyczyć szeroko pojętej teorii ekonomii, ekonomii nierynkowej, ekonomii sektora publicznego oraz historii myśli ekonomicznej, m.in. następujących zagadnień:

 • Polityka ekonomiczna w okresie transformacji polskiej gospodarki.
 • Bezrobocie i inflacja w Polsce i na świecie.
 • Społeczne koszty transformacji.
 • Nierówności dochodowe i majątkowe.
 • Główne szkoły we współczesnej ekonomii.
 • Krytyczna analiza wybranych koncepcji ekonomicznych.
 • Rozwój myśli ekonomicznej w Polsce.
 • Homo oeconomicus.
 • Ekonomia kobiet i rodziny.
 • Ekonomia sztuki i kultury.
 • Ekonomia historii.
 • Sektor publiczny w gospodarce.
 • Ekonomiczna analiza programów publicznych.
 • Ekonomia a socjobiologia.
 • Szara strefa.
 • Międzynarodowa ekonomia polityczna.
 • Współczesne systemy gospodarcze.
 • Problemy globalizacji.

dr hab. Michał Moszyński

 • Elastyczne formy zatrudnienia (perspektywa mikro- i makroekonomiczna)
 • Rynki pracy wobec procesów globalizacji
 • Gospodarka współczesnych Niemiec
 • Przepływy czynników produkcji (migracje, delokalizacja, bezpośrednie inwestycje zagraniczne)
 • Integracja i deintegracja gospodarcza (w tym unia gospodarcza i walutowa)
 • Kryzysy gospodarcze przyczyny, konsekwencje, polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu, strategie wyjścia z kryzysu)
 • Zagadnienia ładu gospodarczego (teoria i polityka ładu gospodarczego); ordoliberalizm, ekonomia instytucjonalna
 • Ewentualnie inne tematy w oparciu o zainteresowania studentów.

Bardzo pomocna będzie znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

dr Adam P. Balcerzak

Perspektywa mikroekonomiczna

 • Współczesne teorie przedsiębiorstwa
 • Budowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa
 • Determinanty produktywności mikropodmiotów
 • Instytucjonalne uwarunkowania przedsiębiorczości

Perspektywa makroekonomiczna

 • Proces powstawania globalnej gospodarki opartej na wiedzy
 • Budowanie potencjału innowacyjnego gospodarki
 • Działania państwa w sferze stymulowania międzynarodowej konkurencyjności gospodarki
 • Narodowe systemy innowacji
 • Produktywność gospodarek w ujęciu makroekonomicznym
 • Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego
 • Determinanty wzrostu gospodarczego
 • Działania państwa w sferze kreowania ładu instytucjonalnego
 • Nowa ekonomia instytucjonalna
 • Polityka fiskalna i monetarna państwa.
 • Efektywność antycyklicznych działań państwa

Badanie empiryczne jako obligatoryjna część pracy

Warunkiem przygotowania pracy jest zastosowanie w części empirycznej metod ilościowych do rozwiązania przyjętego problemu badawczego. Podstawowe stosowane metody i narzędzia: metody analizy wielowymiarowej, metody taksonomiczne, jednorównaniowe liniowe modele ekonometryczne, modele zmiennych jakościowych, modele podstawowych szeregów czasowych, model zgodny, modele korekty błędem, modele VAR, modele dla danych panelowych.

dr Krzysztof Kannenberg

Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie (w tym m. in.)

 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Formułowanie strategii marketingowej
 • Zarządzanie produktem
 • Strategie cenowe
 • Strategie dystrybucji
 • Komunikowanie się przedsiębiorstwa z otoczeniem
 • Opakowanie jako element marketingu – mix
 • Personel jako element kompozycji marketingowej

Zachowania rynkowe nabywców (w tym m. in.)

 • Etapy i uwarunkowania procesu podejmowania decyzji zakupu
 • Społeczne uwarunkowania zachowań nabywców
 • Ekonomiczno-demograficzne determinanty zachowań
 • Psychologiczne podstawy zachowań konsumentów
 • Znaczenie ról w procesie zakupu

Motywowanie do pracy (w tym m. in.)

 • Konstruowanie skutecznych systemów motywacyjnych w przedsiębiorstwie
 • Wynagrodzenia w przedsiębiorstwie
 • Ocena efektów pracy w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, w tym:

 • Analiza finansowa
 • Analiza techniczno-ekonomiczna

dr Ilona Pietryka

Makroekonomia:

 • inflacja i polityka pieniężna
 • bankowość centralna
 • rynek międzybankowy
 • metody ilościowe w ekonomii
 • nowe teorie bezrobocia
 • teorie wzrostu gospodarczego

Mikroekonomia: analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa

Macroeconomics:

 • inflation and monetary policy
 • central banking
 • interbank market
 • quantitative methods in economics
 • new theories of unemployment
 • theories of economic growth

Microeconomics: economic analysis of company

dr Maciej Ryczkowski

Polityka pieniężna:

 • Współczesne strategie polityki pieniężnej,
 • Znaczenie jakościowych aspektów dla skuteczności polityki monetarnej,
 • Przejrzystość polityki pieniężnej,
 • Znaczenie niezależności banków centralnych,
 • Funkcje reakcji władz monetarnych,
 • Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej,
 • Znaczenie podaży pieniądza i kredytu w gospodarce,
 • Problem zerowych, nominalnych stóp procentowych, deflacja, pułapka płynności,
 • Interakcje między polityką pieniężną i fiskalną,
 • Polityka pieniężna w czasie globalnego kryzysu finansowego,
 • Zagadnienie stabilności systemów finansowych,
 • Bankowość i polityka pieniężna.

Rynek pracy:

 • Bilans rynku pracy – analiza wybranych wskaźników,
 • Problem bezrobocia – uwarunkowania demograficzne,
 • Modelowanie zatrudnienia i wynagrodzeń na rynku pracy,
 • Problem nierówności i dyskryminacji na rynku pracy.

dr Ewa Zysnarska

 • Negocjacje w biznesie

– negocjacje handlowe

– negocjacje menedżerskie

– negocjacje zbiorowe.

 • Komunikowanie się w organizacji
 • Ochrona środowiska i problemy ekologii w ekonomii
 • Problemy rozwoju zrównoważonego
 • Informacje ekologiczne, pomiar rozwoju zrównoważonego
 • Jakość życia a rozwój zrównoważony
 • Rola państwa w gospodarce

Wybór tematu prac magisterskich będzie dokonany w oparciu o zainteresowania studentów.