AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Osiągnięcia

Zakończone projekty badawcze:

  • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski – analiza porównawcza projekt badawczy zrealizowany w latach 2014-2016 we współpracy z zespołami badawczymi z: Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Praca zespołu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nad badaniami dotyczącymi bezpośrednich inwestycji zagranicznych została nagrodzona Wyróżnieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2016 w dziedzinie “nauka, badania naukowe i postęp techniczny”. Wyniki przeprowadzonego projektu zostały przedstawione w publikacji książkowej oraz raportach badawczych:

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski – analiza porównawcza, opracowanie naukowe pod kierunkiem W. Karaszewskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016;

W. Karaszewski, E. Siemińska, M. Jaworek, L. Czaplewski, M. Kuzel, M. Szałucka, A. Szóstek, M. Kuczmarska, M. Kokosińska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim. Raport z badania 2015, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2015;

K. Pawlak, A. Standar, M. Kołodziejczak, W. Kołodziejczak, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie wielkopolskim. Raport z badania 2015, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2015;

R. Kisiel, W. Lizińska, R. Marks-Bielska, K. Babuchowska, I. Serocka, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie warmińsko-mazurskim. Raport z badania 2015, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2015;

J. Różański, M. Jasiniak, J. Kaczmarska-Krawczak, B. Kaźmierska-Jóźwiak, D. Starzyńska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie łódzkim. Raport z badania 2015, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015.


  • Gminy województwa kujawsko-pomorskiego w perspektywie finansowej 2014-2020 – szanse i zagrożenia  – projekt badawczy realizowany w okresie od maja do sierpnia 2014 roku przez zespół w składzie: prof. UMK, dr hab. Włodzmierz Karaszewski (kierownik), dr Leszek Czaplewski, prof. UMK dr hab. inż. Małgorzata Jaworek, dr Marcin Kuzel, dr Małgorzata Szałucka, dr Aneta Szóstek, mgr Magdalena Kuczmarska. Wyniki przeprowadzonego badania zostały zaprezentowane w raporcie wydanym pod tym samym tytułem.

  • Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą – czynniki i skutki – grant finansowany ze środków MNiSzW nr N N112 322338, zrealizowany w latach 2010-2013 przez zespół w składzie: dr hab., prof. UMK Włodzimierz Karaszewski (kierownik), dr inż. Małgorzata Jaworek, dr Marcin Kuzel, dr Małgorzata Szałucka, dr Aneta Szóstek, mgr Magdalena Kuczmarska. Praca zespołu w zakresie międzynarodowych przepływów kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych z udziałem Polski została nagrodzona Wyróżnieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2012 w dziedzinie “nauka, badania naukowe i postęp techniczny”. Wyniki przeprowadzonego badania zostały zaprezentowane w następujących publikacjach książkowych:

Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą. Czynniki i skutki, pod red. W. Karaszewskiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013;

W. Karaszewski, M. Jaworek, M. Kuzel, M. Szałucka, A. Szóstek, Foreign Direct Investment by Polish Companies, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.


  • Uwarunkowania dotyczące inwestowania na rynku nieruchomości – grant finansowany ze środków MNiSzW nr N N112 295235, zrealizowany przez zespół w składzie: dr hab. Ewa Siemińska (kierownik), dr inż. Małgorzata Krajewska, mgr Barbara Stolińska. Wyniki przeprowadzonego badania zostały zaprezentowane w następujących publikacjach książkowych:

Inwestowanie na rynku nieruchomości, pod red nauk. E. Siemińskiej, Poltext, Warszawa 2011;

Investment on the real estate market , ed. by E. Siemińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.


  • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw (skala, struktura, motywy i uwarunkowania, znaczenie dla konkurencyjności) – projekt badawczy zrealizowany w latach 2006-2009 przez zespół pod kierunkiem prof. UMK, dr hab. W. Karaszewskiego (nr 1 H02C 044 30). Zespół realizujący projekt został nagrodzony Zespołową Nagrodą Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (II stopnia) za osiągnięcia usyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2008 roku. Wyniki przeprowadzonego badania zostały zaprezentowane w następujących publikacjach książkowych:

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, pod red. nauk. W. Karaszewskiego, TNOiK – “Dom Organizatora”, Toruń 2008;

W. Karaszewski, M. Jaworek, M. Kuzel, M. Szałucka, A. Szóstek, K. Długołęcka, Foreign Direct Investment of Polish Companies: its scale, structure, determinants, influence on the competitiveness, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.


  • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim (stan, znaczenie dla gospodarki województwa, stymulanty i destymulanty napływu) – projekt badawczy współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zrealizowany w latach 2003-2004 pod kierownictwem prof. UMK, dr hab. Włodzimierza Karaszewskiego przez zespół Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Praca otrzymała Wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2004 w dziedzinie nauka i postęp techniczny, a wyniki badania zostały zaprezentowane w publikacji książkowej:

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawko-pomorskim (stan, znaczenie dla gospodarki województwa, stymulanty i destymulanty napływu), pod red. nauk. W. Karaszewskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005.


Zakończone przewody doktorskie z wyróżnieniem:

• 2008 – zakończenie tematu badawczego pn.”Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w budowaniu potencjału konkurencyjności polskich przedsiębiorstw” przedstawionego w dysertacji doktorskiej dr Małgorzaty Szałuckiej, promotor pracy: prof UMK, dr hab. Włodzimierz Karaszewski (praca wyrózniona nagrodą Dziekana WNEiZ);

• 2007 – zakończenie tematu badawczego pn. “Fundusze pomocowe Unii Europejskiej jako czynniki poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” przedstawionego w dysertacji doktorskiej dr Marii Kola, promotor pracy: prof UMK, dr hab. Ewa Siemińska (praca wyrózniona nagrodą Rektora UMK);

• 2005 – zakończenie tematu badawczego pn. “Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności (na przykładzie gospodarki Polski)” przedstawionego w dysertacji doktorskiej dr Marcina Kuzela, promotor pracy: prof UMK, dr hab. Włodzimierz Karaszewski (praca wyrózniona nagrodą Rektora UMK);

• 2005 – zakończenie tematu badawczego pn. „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki” przedstawionego w dysertacji doktorskiej dr inż. Małgorzaty Jaworek, promotor pracy: prof. UMK, dr hab. Włodzimierz Karaszewski (praca wyróżniona nagrodą Rektora UMK);

• 2003 – zakończenie tematu badawczego pn. „Koszt kapitału w ocenie efektywności projektu inwestycyjnego” przedstawionego w dysertacji doktorskiej dr Anety Szóstek, promotor pracy: prof. UMK, dr hab. Włodzimierz Karaszewski (praca wyróżniona nagrodą Rektora UMK).