AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Seminaria

Układ informacji przedstawianych w ustnej prezentacji podczas obrony pracy dyplomowej:

1. Uzasadnienie podjęcia tematu
2. Cele pracy i hipoteza(y) badawcze
3. Metody badawcze
4. Źródła informacji
5. Układ pracy – krótki opis
6. Wnioski

Tematyka seminariów

prof. dr hab. Leszek Dziawgo

– Bankowość centralna
– Bankowość komercyjna
– Rynek papierów wartościowych
– Instrumenty rynku finansowego
– Rynek walutowy
– Finanse publiczne
– Finanse przedsiębiorstw
– Ryzyko na rynku finansowym
– Fundusze inwestycyjne
– Fundusze kapitałowe
– Fundusze Unii Europejskiej
– Międzynarodowe stosunki finansowe
– Doradztwo finansowe
– Ryzyko na rynku finansowym
– Społeczna odpowiedzialność biznesu w finansach
– “Zielone” finanse
– Fundusze private equity i venture capital
– Inwestycje alternatywne
– Produkty strukturyzowane
– Analiza finansowa


dr Michał Buszko

• BANKOWOŚĆ
– Zarządzanie bankiem,
– Zarządzanie ryzykiem w bankach,
– Nowoczesne produkty bankowe,
– Bankowość hipoteczna,
– Bankowość detaliczna,
– Bankowość komercyjna,
– Bankowość prywatna,
– Bankowość spółdzielcza,
– Bankowość centralna,
– Pieniężny rynek międzybankowy.
• RYNKI FINANSOWE
– Rynek pieniężny,
– Rynek kapitałowy,
– Rynek walutowy FOREX,
– Rynek instrumentów pochodnych,
– Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie,
– Giełdy Międzynarodowe,
– Indeksy giełdowe,
– Instrumenty pochodne rynków OTC (opcje, swapy, kontrakty forward).
• INWESTOWANIE
– Inwestycje alternatywne,
– Produkty strukturyzowane,
– Inwestowanie w metale szlachetne,
– Inwestowanie w metale przemysłowe,
– Inwestowanie w ropę naftową,
– Inwestowanie w energię elektryczną.
• FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
– Analiza finansowa,
– Zarządzanie należnościami,
– Zarządzanie zobowiązaniami,
– Faktoring,
– Leasing,
– Kredyty gospodarcze,
– Finansowanie działalności firm,
– Polityka amortyzacji,
– Pomiar i zarządzanie wartością firm,
– Wycena firm.


dr Dorota Krupa

• Fundusze inwestycyjne,
• Zagraniczne fundusze inwestycyjne,
• Formy wspólnego inwestowania,
• Fundusze private equity/venture capital,
• Aniołowie Biznesu,
• Społeczna odpowiedzialność biznesu,
• Rynek finansowy,
• Funkcjonowanie grup finansowych,
• Giełdy papierów wartościowych,
• Globalna gospodarka – aspekty finansowe.


dr Dariusz Piotrowski

• Rynek kapitałowy i pieniężny
– giełdy papierów wartościowych (procesy konsolidacyjne, emisja i obrót akcjami oraz obligacjami),
– zarządzanie aktywami finansowymi (fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, firmy asset management),
– doradztwo w transakcjach fuzji i przejęć,
– instrumenty pochodne: kontrakty futures, opcje.
• Bankowość
– czynności aktywne i pasywne banków,
– NBP,
– organizacja obrotu płatniczego w gospodarce.
• Finanse przedsiębiorstw
– finansowanie działalności przedsiębiorstw,
– zarządzanie płynnością finansową,
– leasing, faktoring, sekurytyzacja, windykacja.
• Finanse publiczne
– budżet państwa i JST,
– dług publiczny,
– pomoc publiczna,
– zamówienia publiczne,
– reforma finansów publicznych,
– wykorzystanie funduszy UE.
• Analiza finansowa
– analiza sprawozdań finansowych,
– analiza wskaźnikowa.
• Marketing usług finansowych


dr Jarosław Pawłowski

• Rynek finansowy
• Instrumenty finansowe
• Finanse przedsiębiorstw
• Analiza finansowa
• Sprawozdawczość finansowa
• Rachunkowość instrumentów finansowych
• Ekorating