AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Seminaria

Dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK

1. Systemy raportowania w przedsiębiorstwie:
raportowanie finansowe, raportowanie CSR, raportowanie środowiskowe, raportowanie zintegrowane, międzynarodowe wytyczne i standardy raportowania, stan aktualny i kierunki zmian w
systemach raportowania organizacji, raportowanie jednostek międzynarodowych, raportowanie wewnętrzne, informatyczne systemy wspomagania decyzji menadżerskich (BI)
2. Tradycyjne i współczesne systemy rachunku kosztów i metody zarządzania kosztami:
modele rachunku kosztów, metody kalkulacji kosztów, rachunki problemowe i ewidencyjne
3. Controlling:
modele i metody controllingu, organizacja controllingu w przedsiębiorstwie, controlling strategiczny i operatywny, controlling dziedzinowy
4. Analiza finansowa:
metody oceny i zarządzanie płynnością, rentownością, sprawnością działania, strukturą finansowania
5. Rewizja sprawozdań finansowych:
rynek usług audytorskich, standardy, cele, narzędzia, metodyka
6. Audyt i kontrola wewnętrzna:
standardy audytu wewnętrznego, metodyka, audyt wewnętrzny a Governance i Compliance, audyt wewnętrzny w administracji publicznej i jednostkach prowadzących działalność gospodarczą
7. Rachunkowość a systemy, metody, narzędzia, modele zarządzania:
zarządzanie ryzykiem, odpowiedzialność społeczna, zarządzanie jakością, zarządzania środowiskowe, zarządzanie zasobami, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie ciągłością
działania,
8. Źródła i strategie finansowania działalności przedsiębiorstw:
finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne, dobór źródeł, koszt kapitału, fundusze unijne, kredyty, leasing, factoring, itp.
9. Planowanie i kontrola działalności:
biznes plan, budżetowanie i kontrola wykonania budżetu
10. Zarządzanie przedsięwzięciami i ocena efektywności inwestycji i innowacji:
metodologie (PRINCE, PMBoK, ocena inwestycji i innowacji – finansowe i niefinansowe metody jedno i wielokryterialne
11. Strategie cenowe przedsiębiorstw:
decyzje cenowe, strategie cenowe produktów, ceny transferowe
12. Koszty w procesach decyzyjnych i sprawozdawczych:
koszty operacyjne, zmienne, stałe, relewantne, użyteczne, utracone, zależne, niezależne itp.
13. Systemy wskaźnikowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem:
wskaźniki w diagnozie wybranych problemów działalności, strategiczna karta wyników (BSC), benchmarking
14. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności:
centra odpowiedzialności, budżetowanie, rachunek marż pokrycia
15. Certyfikacja zawodowa księgowych, controllerów, analityków, biegłych:
systemy certyfikacji zawodu – rozwiązania w Polsce i za granicą, standardy i wymagania formalno-prawne, kompetencje i szkolenia, stan obecny i perspektywy rozwoju zawodowego

Prof. dr hab. Bożena Kołosowska

 1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw:
  – źródła finansowania działalności
  – zarządzanie płynnością finansową
  – ocena sytuacji finansowej w oparciu o analizę finansową
  – strategie finansowe przedsiębiorstwa
 2. Finanse publiczne (samorządowe)
  – problemy dotyczące budżetu państwa, sposoby finansowania deficytu państwa
  – gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego
 3. Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne
 4. Bankowość elektroniczna, tradycyjna
 5. Rachunkowość i finanse zakładów ubezpieczeniowych
 6. Analiza i rewizja finansowa sprawozdań finansowych

Dr Aleksandra Banaszkiewicz

1. Koszty w przedsiębiorstwie oraz ich analiza i kontrola
2. Tradycyjne i nowoczesne metody kalkulacji kosztów
3. Tradycyjne i problemowe rachunki kosztów
4. Rachunkowość kapitału intelektualnego
5. Historia rachunkowości
6. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
7. Rachunkowość Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
8. Rachunkowość kreatywna a agresywna
9. Rachunkowość budżetowa
10. Strategie cenowe w przedsiębiorstwie
11. Wybrane zagadnienia rachunkowości sektora MSP
12. Wybrane narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej

Dr Katarzyna Goldmann

1. Analiza finansowa (wykorzystanie analizy finansowej do podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych w przedsiębiorstwie)
2. Analiza dyskryminacyjna
3. Zarządzanie płynnością finansową
4. Zarządzanie rentownością
5. Rewizja sprawozdań finansowych
6. Rachunek kosztów (różne rodzaje, wdrażanie, wykorzystanie)
7. Narzędzia rachunkowości zarządczej
8. Controlling (rodzaje, wdrażanie, analiza)
9. Rachunkowość finansowa i rachunkowość podatkowa (różne aspekty)
10. Wycena przedsiębiorstw i e-przedsiębiorstw
11. Tworzenie wartości przedsiębiorstw i e-przedsiębiorstw
12. Tworzenie wartości projektów, serwisów, platform internetowych
13. Wycena, tworzenie marki i zarządzanie marką
14. Mierniki finansowe i niefinansowe

Dr Piotr Kozak

1. Controlling operacyjny
2. Controlling strategiczny
3. Controlling dziedzinowy
4. Budżetowanie w przedsiębiorstwie i kontrola odchyleń
5. Wykorzystanie analizy finansowej w controllingu
6. Metody prognozowania w controllingu
7. Beyond Budgeting
8. Metody wizualizacji informacji zarządczej w controllingu
9. Rachunek cyklu życia produktu
10. Rachunek kosztów docelowych
11. Rachunek kosztów działań
12. Ocena efektywności inwestycji
13. Metody kalkulacji kosztów
14. Analiza progu rentowności i wrażliwości zysku
15. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności
16. Strategiczna karta wyników

Dr Ewa Makowska

1. Znaczenie kosztów w przedsiębiorstwie oraz ich analiza i kontrola
2. Rachunek kosztów i jego zastosowanie w przedsiębiorstwie
3. Tradycyjne i nowoczesne metody kalkulacji kosztów
4. Ustalanie wyniku finansowego oraz jego wykorzystanie w ocenie rentowności przedsiębiorstwa
5. Wybrane zagadnienia analizy ekonomicznej np. Zarządzanie majątkiem obrotowym
6. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności
7. Ceny transferowe
8. Strategie cenowe w przedsiębiorstwie
9. Strategiczna rachunkowość zarządcza
10. Rachunkowość budżetowa
11. Rachunkowość społecznej odpowiedzialności biznesu
12. Rachunkowość agresywna i kreatywna
13. Wybrane problemy rachunkowości przedsiębiorstw z sektora MSP